Provádění šetření týkajících se dítěte a jeho rodiny


Kdo a na základě jakého zákonného ustanovení je oprávněn provádět místní sociální šetření v domácnostech?


 

Oprávnění provádět místní sociální šetření je upraveno v ust. § 52 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o SPOD"), dle kterého zaměstnanci v orgánech sociálně-právní ochrany, zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu, zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu a zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu jsou oprávněni v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto zákona navštěvovat dítě a rodinu, ve které žije, v obydlí a zjišťovat v místě bydliště dítěte, ve škole a ve školském zařízení, v zařízení poskytovatele zdravotních služeb, v zaměstnání nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, jak rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte o dítě pečují, v jakých sociálních podmínkách dítě žije a jaké má dítě chování.

Z výše uvedeného vyplývá oprávnění pracovníků OSPOD MěÚ Tišnov provádět místní sociální šetření prakticky ve všech prostředích, kde se dítě zdržuje (nejčastěji rodinné domácnosti, školy, ústavní zařízení atd.). Osoby odpovědné za výchovu dítěte či osoby, které mají děti aktuálně svěřeny k dohledu, jsou povinny poskytnout náležitou součinnost pracovníkům OSPOD.

V praxi jsou využívány dva druhy místních sociálních šetření, a to ohlášené sociální šetření, jehož cílem je komunikace s rodičem, dítětem, osobou odpovědnou za výchovu v přirozeném prostředí, výkon doprovázení daných osob, domluva na praktických úkolech se stávajícími klienty. Druhým případem je neohlášené sociální šetření, jehož cílem je zjistit faktický stav domácnosti bez předchozí přípravy dotčených osob.

 


Je možné, aby pracovníci OSPOD prováděli fotografování dítěte či domácnosti?


Pracovníci OSPOD jsou dle ust. § 52 odst. 2 zákona o SPOD oprávněni pořizovat obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy dítěte a prostředí, v němž se dítě zdržuje, je-li to třeba pro účely ochrany a zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu práv dítěte.

V praxi je daných nástrojů používáno v případě potřeby zaznamenání důležitých skutečností, např. stavu domácnosti, hygieny dítěte, zdravotního stavu dítěte (např. možné známky fyzických zranění) či doložení skutečnosti, jakým způsobem bylo s dítětem komunikováno a jak se dítě vyjadřovalo k řešené problematice. K danému účelu jsou jako technické prostředky používány diktafon a digitální fotoaparát.

 


Jak v terénu poznám pracovníka OSPOD?


Dle ust. § 52 odst. 3 zákona o SPOD zaměstnanci OSPOD konají činnost uvedenou v odstavcích 1 a 2 (viz. výše) na základě zvláštního oprávnění vydaného tímto orgánem, v němž je uvedeno jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance, titul a zaměstnavatel a vymezena činnost, kterou může tento zaměstnanec vykonávat.

V praxi tedy pracovníci OSPOD MěÚ Tišnov disponují služebním průkazem Městkého úřadu Tišnov s uvedením identifikačních údajů a pověřením k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Všichni pracovníci se automaticky při práci v terénu prokazují tímto služebním průkazem.

 


Kde je v zákoně založena povinnost fyzické či právnické osoby umožnit provedení místního sociálního šetření pracovníkům OSPOD?


 

Dle ust. § 53 odst 2 písm. c) zákona o SPOD jsou rodiče (i jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, viz. odst. 3 § 53 ) jsou povinni umožnit návštěvu zaměstnance orgánu sociálně-právní ochrany a zaměstnance obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu v obydlí, popřípadě v jiném prostředí, kde dítě žije, je-li to nezbytné pro ochranu života nebo zdraví dítěte nebo pro ochranu jeho práv.

 


Jaká sankce hrozí tomu, kdo neumožní provedení místního sociálního šetření pracovníkům OSPOD?


 

Dle ust. § 53 odst. 5 zákona o SPOD rodiči nebo jiné osobě odpovědné za výchovu dítěte může orgán sociálně-právní ochrany uložit pořádkovou pokutu do 20 000 Kč, nesplní-li povinnost uvedenou v odstavci 2 písm. a) až c), tj. pokud nespolupracuje s OSPOD, na předvolání se nedostavuje k jednání na OSPOD, nedokládá potřebné listiny, neumožní provedení místního sociálního šetření. Je důležité uvést, že pokutu lze uložit opakovaně. Pokutu lze uložit do 6 měsíců ode dne, kdy byla povinnost porušena. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

„Podpora naplnění vybraných kritérií standardů kvality v rámci činnosti OSPOD MěÚ Tišnov“ reg.č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00068, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

 

 

 

 

 

Datum vytvoření: 3.12.2014 / Datum změny: 9.4.2018