Rada města Tišnova >> co bylo projednáno?

Po té, co zástupci města první zářijový den přivítali prvňáky v tišnovských školách, zasedlo vedení města k 19. jednání rady.

Projednalo se kolem 25 bodů. Majetkoprávní záležitosti města, investiční záměry i rozpočtové opatření. Za zmínku určitě také stojí, že radní doporučili ke schválení zastupitelstvu města dar 200 000 Kč Hasičskému záchrannému sboru JMK. Není bez zajímavosti ani projednávání aktualizace návrhové části Strategického plánu pro město Tišnov na období 2021 – 2025.

Nejvýraznějším bodem rady města byla otázka nové svazkové školy, která by měla pomoci vyřešit možný problém s kapacitou základních škol.

 

Nová škola!

Výrazný nárůst počtu obyvatel v okolních obcích ORP Tišnov v posledních letech zapříčinil problém s nedostatečnou kapacitou základních škol. Městu Tišnov se podařilo během posledních let významně zvýšit kapacitu obou základních škol. Nástavba na ZŠ nám. 28. října vedla k navýšení z 850 na 1030 žáků a kapacita ZŠ Smíškova byla zvýšena z 520 na 600 žáků. Od roku 2014 podporuje město též komunitní školu ZaHRAda, která má nyní kapacitu 70 dětí. Investice do dvou tišnovských základních škol za posledních deset let dosahují výše téměř 150 milionů korun. Ani tak to nestačí k vyřešení aktuálního růstu demografické křivky dětí v Tišnově a především jeho okolí. Obě tišnovské školy jsou již za hranou svých kapacitních možností. Kromě samotného počtu žáků je nutno brát v úvahu další skutečnosti, které mají na komfort ve školách vliv. Jedná se především o počet žáků ve třídách, počet dětí s podpůrnými opatřeními v rámci inkluze, počet asistentů těchto žáků, nutnost vytvářet kmenové třídy na úkor odborných učeben, kapacity šaten, tělocvičen, družin, jídelen apod.

Od roku 2019 probíhalo na úrovni vedení města jednání ohledně možnosti opravy školy na Riegrově. Byl proveden stavebně-technický průzkum a vypracována studie rekonstrukce této budovy. Vzhledem k nemožnosti financování ze státních dotací byl však tento záměr na konci roku 2020 přehodnocen. Podle informace MŠMT totiž plánované dotační tituly mají podporovat pouze školy s kapacitou minimálně 540 žáků a 18 kmenových učeben, které by tato škola nesplňovala. Vedení města iniciovalo jednání s vedením DSO Tišnovsko a na společných jednáních byl definován nový společný cíl – tj. svazková škola pro 540 žáků. V intravilánu Tišnova pro takový projekt není vhodný a dostatečně velký prostor, proto byly postupně vytipovány 4 lokality na okraji města. Následně probíhala jednání za účelem vyjasnění majetkoprávních vztahů v těchto lokalitách. Jako nejvhodnější se jeví lokalita na katastru města Tišnov přiléhající k silnici vedoucí k areálu firmy Vitar. Město zde vlastní 21.451 m² pozemků a tyto pozemky mohou sloužit jako tzv. „vklad“ města do společného projektu. Současně se jeví jako reálné je směnit s ostatními vlastníky v území a vytvořit tak ucelený prostor pro výstavbu školy. Rada města s ohledem na výše uvedené doporučila, aby zastupitelstvo města na svém zasedání dne 20. září schválilo udělení souhlasu Dobrovolnému svazku obcí Tišnovsko k zahájení zpracování záměru výstavby svazkové školy v uvedené lokalitě.

 

Níže jsme se pokusili odpovědět na možné nejčastější otázky:

 

Je nová škola opravdu potřebná?

Na základě vlastních analýz (kapacity škol na Tišnovsku; demografický vývoj ORP Tišnov do roku 2030) i analýz MŠMT je Tišnovsko vytipováno jako jedna z oblastí, kde je nutnost nové základní školy neoddiskutovatelná.

 

Proč není tato škola v Tišnově?

Ve městě se bohužel nepočítalo se stavbou další školy, nejsou zde k tomu územním plánem určené, vhodné a dostatečně velké plochy. Tyto plochy jsou pouze na okraji města (např. za penzionem či v lokalitě Hony za Kukýrnou), avšak zde město nevlastní pozemky a jejich vykoupení od soukromých vlastníků se po absolvovaných jednáních i s ohledem na vývoj v oblasti realit za posledních 18 měsíců jeví jako nereálné.

 

Proč je vybráno zrovna toto místo?

Viz - odpověď na předchozí otázku.

A dále – v této lokalitě město vlastní 21.451 m² pozemků. Lze tedy uvažovat o směně pozemků s ostatními vlastníky v území a vytvořit tak ucelený prostor pro výstavbu školy. Tyto pozemky pak mohou sloužit jako tzv. „vklad“ města do společného projektu.

 

Kdo bude zřizovatelem a proč?

Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko, jehož je město Tišnov členem.

Důvodem je především to, že svazky obcí mají spoluúčast ve výši 15 %, kdežto obce a města ve výši 30 %, přičemž tento rozdíl může činit cca 75 milionů Kč. Současně se jedná o školu především pro žáky z mimotišnovských obcí.

 

Jakou bude mít škola kapacitu?

Mělo by se jednat o tzv. dvoutřídní školu, tj. 540 žáků a 18 kmenových tříd.

 

Kdy by stavba školy mohla být reálně dokončena?

Odhad realizovatelnosti záměru v čase je poměrně obtížný. Bude záležet především na době, kterou si vyžádá řešení vlastnických vztahů, územně-plánovací proces, projektování a samotná stavba. Jisté je, že dle aktuálního dotačního programu je nutné projekt zrealizovat v období od 07/2021 do 06/2028.

 

Pro které děti bude škola určena?

Škola bude sloužit primárně pro mimotišnovské dětí, kterých je v současné době ve dvou tišnovských ZŠ kolem 42 % (tzn. cca 621 z 1478 dětí). Poté bude možné vhodnými organizačními opatřeními zkvalitňovat prostředí pro děti, učitele a nepedagogické pracovníky ve stávajících tišnovských školách.

 

Jak bude financován provoz a chod školy?

Školy jsou financovány z rozpočtového určení daní. V roce 2021 se jedná o částku 13.400,- Kč (v roce 2019 – 14.462,- Kč, v roce 2020 – 13.626,- Kč) na jednoho žáka. Jde o částku, která v součtu bez problémů pokryje (resp. převýší) náklady na provoz školy v prvních letech jejího fungování.

 

Jaké budou náklady na stavbu školy?

Odhadované náklady na výstavbu školy jsou ve výši cca 500 milionů Kč (zdroj: vysoutěžené ceny v roce 2020 v ČR na školy podobných parametrů). Dotace může být ve výši 85 % uznatelných nákladů. Spoluúčast žadatele se tedy předpokládá ve výši cca 75 milionů Kč.

 

Co to bude stát město?

Jedná se primárně o školu pro mimotišnovské děti. Pokud jde o spoluúčast na projektu je tedy na místě, aby spoluúčast na projektu hradily obce, které se budou tohoto projektu chtít účastnit (tak, jako tomu bylo v případě svazkové mateřské školy). Příjmy z rozpočtového určení daní sloužící k financování provozu školy, budou příjmem školské právnické osoby založené právě těmito obcemi. Jako vhodná podpora tohoto projektu ze strany města se jeví např. poskytnutí pozemků pro výstavbu školy.

 

Bude se jednat o školu moderní a kvalitní?

Jistě se jedná o příležitost vytvořit kvalitní a moderní vzdělávací instituci. Bude záležet na výběru projektanta a především také na vytvoření pracovního týmu, který bude mít celý projekt na starosti. Město disponuje odborníky, jejichž zapojení může nabídnout. Také odborný tým MAP Tišnov (Místní akční plán vzdělávání) disponuje odborníky se zkušenostmi s návrhem inovativního a mnohostranně vyváženého pojetí školního areálu, který bude maximálně zohledňovat principy moderní výuky i efektivní využitelnost školních prostor mimo vyučování.

 

Jak bude řešena doprava do školy?

Bylo by vhodné využít příležitosti pro posílení cestování do školy jinými způsoby než automobilovou dopravou (hromadná dopravou, na kole, pěšky). K tomu bude nutné vytvořit vhodné podmínky. Stavba nové školy je v tomto směru jistě dobrou příležitostí.

 

Jaká je udržitelnost projektu?

Dotační program stanoví udržitelnost projektu po dobu 10 let.

 

Autor: Město Tišnov / Datum vytvoření: 2.9.2021 / Datum změny: 2.9.2021