RADA MĚSTA>>co bylo projednáno?

26. zasedání rady města ve středu 24. listopadu bylo hutné. Téměř čtyřhodinové jednání o 43 bodech se konalo kvůli epidemiologické situaci online. Z mnoha projednaných bodů zdůrazníme alespoň některé:

  • Základní škola Smíškova požádala radu města o schválení možnosti čerpat z fondu investic, aby mohla být dofinancována venkovní učebna, která se již v átriu školy rýsuje. Stejně tak bylo schváleno i Městskému kulturnímu středisku čerpání financí z fondu investic kvůli nákupu nového mobilního podia, které bude sloužit kulturním akcím.
  • Konec roku je vždy spojen s vytvářením nového rozpočtu na následující rok. Návrh rozpočtu města Tišnova pro rok 2022 prošel jednotlivými komisemi, které jej bez větších výhrad schválily a rada města jej také doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
  • Pro zdárnější a kultivovaný průběh Zastupitelstva města Tišnova byl zpracován návrh na změnu jednacího řádu. Nově by v něm měl být zakomponovaný časový limit pro vyjadřování veřejnosti k jednotlivým bodům.
  • Město podporuje aktivity, které rozvíjí naši společnost, aktivizují děti, mládež i seniory, zvelebují naše kulturní i přírodní bohatství a celkově jsou přínosné pro naše město i okolí.  Přelom roku bývá spojen s vyhlášením dotačních programů či schvalování nejrůznějších dotací. Radní se zabývali zásadami pro poskytování mimořádných dotací a kritérii pro hodnocení žadatele dotací. Schválili vyhlášení dotačního programu Podpora trenérů mládeže 2022, Podpora vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží 2022 a Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Tišnova v oblasti sociálních služeb pro rok 2021 - II. kolo dotačního programu a u dotačních titulů je úplnou novinkou vyhlášení Dotační oblasti pro sportovní, kulturní a volnočasové aktivity seniorů - podpora těchto aktivit u osob ve věku 60+.
  • Akční plán pro rok 2022 k dokumentu "Strategický plán pro město Tišnov na období 2021 - 2025" je přehled konkrétních projektů naplňujících aktivity strategického plánu. Obsahuje zejména investiční akce, dále také zpracování různých dokumentů, zavedení rozličných procesů a uskutečnění rozmanitých akcí. Bylo důležité, aby radní plán projednali a schválili, jelikož výstupy akčního plánu jsou závislé na vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města.  Dalším důležitým koncepčním dokumentem je investiční výhled města na léta 2022 - 2024, který radní vzali na vědomí a bude taktéž předložen zastupitelstvu.

Radním byly také předloženy zápisy z jednotlivých z komisí - bytové, majetkové, sportovní, školské, kultury a cestovního ruchu.

Datum vytvoření: 29.11.2021 / Datum změny: 30.11.2021