Rekonstrukce ulic Riegrova, Černohorská a Dvořákova

Aktualizace 11.5.2021

Rekonstrukce tišnovských ulic

Stavební práce na ulici Dvořákova se blíží do finále. Hlavní páteřní rozvod kanalizace je hotový a rekonstrukce vstupuje do své poslední fáze, ve které dojde na opravu jednotlivých domovních přípojek. Toto bude mít dopad na zvýšený provoz vozidel stavby i v okolních ulicích. Odměnou za naši trpělivost nám potom bude na konci prázdnin opravená kanalizace včetně nového asfaltového povrchu této důležité tišnovské komunikace.

V průběhu letních měsíců bude zahájena jedna z velkých investičních akcí v našem městě a to dlouho očekávaná rekonstrukce ulic Černohorská a Riegrova.  Dodavatelská firma bude realizovat opravy stávajících silnic, rekonstrukce chodníků i celého uličního prostoru podél komunikací, rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Veškeré stávající přechody pro chodce budou obnoveny a řádně nasvětleny a navíc dojde k vytvoření hned několika nových míst pro přecházení chodců. Asi největší změnou bude zcela nový kruhový objezd, do kterého budou zaústěny ulice Riegrova, Tyršova, Černohorská, Riegrova - k nemocnici, Dvořákova a Sv. Čecha. Pokud bude realizace postupovat dle naplánovaného harmonogramu měla by být dokončena na konci října 2022.


Aktualizace 22.3.2021

Po letech plánů a usilovných příprav byly v březnu zahájeny práce na investiční akci „II/377, III/3773 Tišnov, ul. Riegrova“ spočívající v celkové rekonstrukci části ul. Riegrova a Černohorská, včetně realizace nového kruhového objezdu v místě křížení těchto ulic. Podrobně se mohou občané seznámit s podobou této akce na webu města v Proměnách Tišnova, kde je popis stavby a část výkresové dokumentace. Zahájení realizace bylo vázáno na získání dotace pro SÚS JmK. V červenci roku 2020 SÚS JmK obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace na tuto akci a bylo tak možné zahájit přípravy samotné realizace.

Jako první proběhne kácení zeleně kolidující se stavbou, dle schválené projektové dokumentace a v rozsahu povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, které bylo k této akci vydáno OŽP v Tišnově. V rámci tohoto povolení, které se týká 48 ks dřevin a 508 m2 zapojených porostů (keřů), byla stanovená náhradní výsadba v rozsahu 72 ks dřevin podél ulic Riegrova a Černohorská a 4 ks dřevin v prostoru nově budovaného kruhového objezdu v místě křížení ulic Dvořákova, Sv. Čecha, Riegrova, Černohorská a Tyršova. V minulých letech již byla část z těchto dřevin pokácena, a to konkrétně v ul. Riegrova, v části od plánovaného kruhového objezdu až k sokolovně, tj. po křižovatku s ul. Drbalova a Na Hrádku. >>> reportáž v Tišnovské televizi

S rozsahem nezbytného kácení a následnou realizací náhradní výsadby byli podrobněji seznámeni členové komise pro životní prostředí.

Celá akce je rozdělena mezi 3 samostatné investory – Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje (SÚS JmK), Město Tišnov a Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko. Mezi těmito investory byla uzavřena smlouva o spolupráci, jejímž předmětem je stanovení postupu při přípravě stavby, výběru zhotovitele stavebních prací a realizaci stavby. Zadávací řízení na dodavatele stavby zrealizuje na základě této smlouvy SÚS JmK dohromady i na části financované Městem Tišnov a Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko, aby ze zadávacího řízení vzešel jeden dodavatel stavebních prací. Vybraný dodavatel by měl být znám během první poloviny roku a poté by po podepsání příslušných smluv mohli být zahájeny samotné stavební práce.

Práce budou probíhat v několika etapách, vyžadujících úplné či částečné uzavírky dotčených komunikací. Podrobné informace s datem zahájení stavby a dále konkrétní termíny jednotlivých etap stavebních prací a s tím související dopravní omezení budou s předstihem uváděny na webových a facebookových stránkách města. Informace zde budou pravidelně aktualizovány a prosíme proto občany, aby tyto stránky pravidelně sledovali.

 


Aktualizace 10.2.2021

Rekonstrukce ulice Dvořákova

Od února 2021 zahajuje Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko prostřednictvím společnosti Inženýrské stavby Brno stavební práce - rekonstrukci ulice Dvořákova v Tišnově. Důvodem je havarijní stav kanalizace.

Proto bude od 15. února 2021 provedena úplná uzavírka ulice Dvořákova a instalace dopravního značení pro organizaci objízdných tras. Předpokládaný termín ukončení prací, které budou probíhat v několika etapách, je 31. července 2021. Následně by na tuto akci měla navázat plánovaná rekonstrukce ulic Riegrova-Černohorská.

V praxi to znamená, že dojde k úplné uzavírce silnice II. třídy č. II/377 (ulice Dvořákova) od křižovatky s místní komunikací ulice Husova po křižovatku se silnicí č. II/379 ulice Brněnská. Dále pouze pro vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti nad 3,5 t (mimo dopravní obsluhu) budou uzavřeny místní komunikace č. 36c (ulice Husova) a č. 26c (ulice Na Rybníčku). Dále bude na ulicích Chodníček, Kvapilova, Smíškova, Vrchlického a Havlíčkova změněn jednosměrný provoz na obousměrný a z toho důvodu bude na těchto ulicích také omezeno parkování, aby byl zajištěn bezpečný provoz v obou směrech.

Objízdná trasa pro vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti přesahující 7,5 t nepovede přes Tišnov, ale obousměrně přes Předklášteří, Štěpánovice, Borač, Doubravník, Běleč, Ochoz u Tišnova, Lomnici, Lomničku a Železné .

Objízdná trasa autobusů linkové osobní dopravy bude vedena po silnici č. III/3773 (ulice Riegrova), dále po místních komunikacích č. 117c (nám. Míru) a č. 118c (Komenského nám.) a po silnici č. III/3772 (ulice Janáčkova).

Mapu s názorným vyznačením objízdných tras najdete zde v příloze Aktuality.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.


 

Datum vytvoření: 22.3.2021 / Datum změny: 10.6.2021