Sazebník úhrad za poskytování informací v roce 2021

Sazebník úhrad za poskytování informací (platný od 1. 1. 2021)

Sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací městem Tišnovem a jeho orgány podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Celková výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na:

 

1. Pořízení kopií

 

černobíle

formát A4 jednostranný               2,00 Kč/kopii

formát A4 oboustranný                3,00 Kč/kopii

 

barevně

formát A4 jednostranný               3,00 Kč/kopii

formát A4 oboustranný                4,00 Kč/kopii

 

Výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než formátu A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby formátu A4.

 

Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané městem Tišnov, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku, pokud informace poskytuje formou prodeje tohoto výtisku.

 

2. Opatření technických nosičů dat

nenahrané CD              10 Kč/ks

nenahrané DVD           15 Kč/ks

 

V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče.

 

3. Odesílání informací žadateli

Náklady na poštovní služby podle sazeb platného sazebníku provozovatele poštovních služeb.

 

4. Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací za každou celou hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání činí 219 Kč/hod.

 

Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace se nepovažuje vyhledávání informace celkově kratší než 1 hodina.

 

5. Licenční odměna za oprávnění informaci užít

Je-li v licenční smlouvě uzavřené podle § 14a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, sjednána licenční odměna za oprávnění informací užít a není-li její výše určena zvláštním právním předpisem, určí se výše licenční odměny stejně jako výše úhrady stanovená podle tohoto nařízení, která by jinak byla požadována, pokud by informace nebyla předmětem ochrany autorského práva.

Je-li v podlicenční smlouvě  podle § 14a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, sjednána licenční odměna za oprávnění informací užít a není-li její výše určena zvláštním právním předpisem nebo licenční smlouvou mezi povinným subjektem a tím, kdo povinnému subjektu oprávnění užít předmět práva autorského udělil, určí se výše licenční odměny stejně jako výše úhrady stanovená podle tohoto nařízení, která by jinak byla požadována, pokud by informace nebyla předmětem ochrany autorského práva. 

 

Celková výše úhrady je vždy dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Úhrada nebude požadována, jestliže celková výše úhrady nepřesáhne 50 Kč.

 

Nabytím účinnosti tohoto sazebníku pozbývá účinnosti sazebník schválený dne 13. 11. 2019.

 

Sazebník úhrad za poskytování informací schválila Rada města Tišnova na svém zasedání 25. 11. 2020, a nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Datum vytvoření: 2.3.2015 / Datum změny: 3.1.2021