Seznam osob oprávněných přebírat odpady do svého vlastnictví