Sirotčí důchod

Co k tomu potřebujete: 

Na úřadě předložte doklady vlastní, zemřelého rodiče, prokazující dobu jeho pojištění a doklady týkající se dětí:

  • občanský průkaz nebo rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zemřelého rodiče (pokud dosud nebyl odevzdán),
  • úmrtní list,
  • rozhodnutí o přiznání starobního nebo invalidního důchodu (je-li k dispozici),
  • v případě, že zemřelý rodič dosud nebyl poživatelem důchodu, doklady prokazující dobu pojištění včetně náhradních dob pojištění (tzn. základní vojenskou službu, dobu studia, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání apod.),
  • u osvojených dětí rozhodnutí soudu,
  • u dětí převzatých zemřelým do péče nahrazující péči rodičů příslušný doklad prokazující svěření dětí do péče spolu s doklady prokazujícími, že děti byly na zemřelého v době jeho smrti převážně odkázány výživou,
  • u dětí, které již skončily povinnou školní docházku, ještě potvrzení o studiu, event. učení, popř. další doklady prokazující nezaopatřenost dítěte (zdravotní stav, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání dětí mladších 18 let apod.).
Kde to vyřídíte: 

Žádosti o důchod sepisují okresní správy sociálního zabezpečení (dále též "OSSZ"), Pražská správa sociálního zabezpečení (dále též "PSSZ") nebo Městská správa sociálního zabezpečení Brno (dále též "MSSZ"), příslušné podle místa trvalého bydliště oprávněné osoby.

Vlastní rozhodování o sirotčím důchodu potom přísluší České správě sociálního zabezpečení.

Kontakty na příslušná pracoviště naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení (dále též "ČSSZ").

(Pokud jde o příslušníky ozbrojených sborů, jsou k rozhodování o důchodu příslušné orgány Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, příp. Ministerstva spravedlnosti.)

Celý postup: