Souhlasné prohlášení o určení otcovství k nenarozenému, případně k narozenému dítěti

Co k tomu potřebujete: 

K žádosti rodiče předloží tyto doklady:

určení otcovství k nenarozenému dítěti:

  • doklady totožnosti
  • rodné listy
  • matka - těhotenský průkaz, popř. potvrzení ženského lékaře o těhotenství ženy
  • matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, o prohlášení manželství za neplatné, o prohlášení manžela matky za nezvěstného, případně úmrtní list manžela

určení otcovství k narozenému dítěti:

  • rodný list dítěte (pokud byl již vystaven)
  • doklady totožnosti
  • rodné listy
  • matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, o prohlášení manželství za neplatné, o prohlášení manžela matky za nezvěstného, případně úmrtní list manžela

Při určování otcovství cizími státními občany matka cizinka předkládá k výše uvedeným dokladům ještě aktuální potvrzení o svém osobním stavu vydané příslušnými úřady jejího domovského státu. Předložené cizozemské doklady musí být předloženy vždy v originále případně v úředně ověřené fotokopii a opatřeny předepsanými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka. To znamená, že příslušnou listinu ověří vyšší orgány příslušného státu a následně jsou superlegalizovány Českým zastupitelským úřadem v tom určitém státě. Pokud doklady vydává zastupitelský úřad cizího státu v České republice, musí být tyto doklady ověřeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR v Praze. U některých států je podle mezinárodní úmluvy možné nahradit superlegalizaci dokladů ověřovací doložkou, tzv. "APOSTILLOU". Toto ověření není nutné v případech, kdy byl doklad vydán ve státě, se kterým uzavřela ČR smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných. Všechny předkládané cizozemské listiny musí být nejen opatřeny příslušnými ověřeními (viz. výše), ale musí být též přeloženy do českého jazyka, a to soudním tlumočníkem jmenovaným dekretem příslušného soudu dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Pokud budou doklady přeloženy do českého jazyka v cizině, je nutné ověření našeho zastupitelského úřadu v té zemi, kde bude překlad pořízen. Je nezbytné , aby při úředním úkonu, souhlasné prohlášení o určení otcovství, byl přítomen soudní tlumočník. Tlumočníka si rodiče zajišťují na vlastní náklady. Pouze v případě, že cizinec dokonale ovládá český jazyk, o čemž předloží prohlášení, nemusí být úřední úkon tlumočen.

Kde to vyřídíte: 

Kde to vyřídíte: 

Městský úřad Tišnov
Odbor správních a vnitřních věcí - matrika
nám. Míru 346, Tišnov
přízemí budovy

úřední hodiny
pondělí a středa: 7,00 – 17,00 hod
pátek:7,00-12,00hod

Matrikářky:
Ing. Dagmar Dvořáková– tel.:549 439 774
dagmar.dvorakova@tisnov.cz, kancelář č. 115
Mgr. Jitka Hamerníková – tel.:549 439 775
jitka.hamernikova@tisnov.cz, kancelář č. 117