Správní poplatky

Správní poplatky

Nejčastější poplatky vybírané v rámci Městského úřadu Tišnov platné k 12.8.2021.

 

Odbor dopravy a živnostenský úřad  
1. Řidičské průkazy  
Vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu  
- rozšíření řidičského oprávnění 50 Kč
- zápis profesní způsobilosti (HK 95.) 50 Kč
- změna bydliště 50 Kč
- změna příjmení nebo jména 50 Kč
- změna zdravotní způsobilosti (brýle) 50 Kč
- ztráta 50 Kč
- prvopis 50 Kč
Vydání řidičského průkazu ve zkrácené lhůtě (do 5 pracovních dní) 500 Kč
Povinná výměna řidičského průkazu z důvodu konce platnosti 0 Kč
Výpis z evidenční karty řidiče 15 Kč
+ za každou další započatou stránku + 5 Kč
Výpis z bodového hodnocení řidiče 15 Kč
+ za každou další započatou stránku + 5 Kč
Paměťová karta řidiče, podniku, servisu 700 Kč
2. Registrační značky  
Vydání tabulky registrační značky (za každou tabulku) - ztráta, odcizení, zničení + poplatek za změnu 50,- Kč 200 Kč
Vydání tabulky registrační značky na přání (za každou tabulku) 5 000 Kč
Vydání tabulky registrační značky s registrační značkou již silničnímu vozidlu přidělenou (za každou tabulku) 600 Kč
Vydání tabulky zvláštní registrační značky (za každou tabulku) 500 Kč
Rezervace registrační značky na přání při změně vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, při zániku vozidla nebo jeho vyřazení z provozu nebo při přidělení registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu 300 Kč
Rezervace registrační značky na přání v ostatních případech 500 Kč
3. Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel  
Motocykl do 50 cm3 300 Kč
Motocykl nad 50 cm3, motocykl s přívěsným vozíkem, tříkolka, čtyřkolka 500 Kč
Motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800 Kč
Připojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně 500 Kč
Připojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti 700 Kč
Vyřazení vozidla z provozu 200 Kč
Zápis změn do technického průkazu vozidla a do registru vozidel (za každou změnu) 50 Kč
Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla 2 000 Kč
Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES 1 500 kč
Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě 1 000 Kč
4. Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků  
Splnění mezních hodnot emisí EURO 2 3 000 Kč
Splnění mezních hodnot emisí EURO 1 5 000 Kč
Nesplnění mezních hodnot EURO 1, EURO 2 10 000 Kč

5. Vydání dokladu, průkazu, osvědčení

 
Vydání dokladu, osvědčení za ztrátu, odcizení a poškození (TP nebo ORV) 100 Kč
Vydání průkazu řidiče taxislužby 500 Kč
6. Silniční hospodářství  
Vydání Rozhodnutí k zvláštnímu užívání silnice  
- na dobu 10 dnů 100 Kč
- na dobu 10 dnů - 6 měsíců 500 Kč
- na dobu delší než 6 měsíců 1 000 Kč
Vydání Rozhodnutí o připojení sousední nemovitosti 500 Kč
Podání návrhu na zahájení řízení o určení právního vztahu 2 000 Kč
Vydání stavebního povolení - dopravní stavby 10 000 Kč
Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením 1 000 Kč
Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby 1 000 Kč
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby 5 000 Kč
7. Živnostenský zákon - položka 24  
Ohlášení živnosti  nebo podání žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1 000 Kč
Další ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi 500 Kč
Změna rozhodnutí o koncesi 500 Kč
Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce ke koncesi 500 Kč
Vydání výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100 Kč
Vydání výpisu ze živnostenského rejstříku na žádost (za každou započatou stránku) 20 Kč
8.Zemědělský podnikatel - položka 6  
Zápis zemědělského podnikatele do evidence 1 000 Kč
Změna zápisu zemědělského podnikatel v evidenci 500 Kč
Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele 100 Kč
Výpis z evidence zemědělského podnikatele (za první stranu), 15 Kč
za každou další započatou stranu 5 Kč
   
Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů  
Vydání rozhodnutí o vyvlastnění 5 000 Kč
   
Odbor finanční  
Přijetí žádosti nebo návrhu o povolení posečkání daně 400 Kč
Vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo stavu osobního daňového účtu 100 Kč
   
Odbor správních a vnitřních věcí  
1. Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním čipem  
Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let 100 Kč
Vydání občanského průkazu do 5 pracovnách dnů 500 Kč
Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů občanům mladším 15 let 300 Kč
Vydání občanského průkazu do 24 hod. pracovního dne 1000 Kč
Vydání občanského průkazu do 24 hod. pracovního dne občanům mladším 15 let 500 Kč
Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území ČR 200 Kč
Vydání občanského průkazu za průkaz: poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické  využití občanského průkazu nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy 200 Kč
Vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu  200 Kč
Vydání dočasného OP do 5 pracovních dnů s dobou platnosti 2 měsíce, bezprostředně po nabytí státního občanství ČR- občan starší 15 let 200 Kč
Vydání dočasného OP do 5 pracovních dnů s dobou platnosti 2 měsíce, bezprostředně po nabytí státního občanství ČR- občan mladší 15 let 100 Kč
Převzetí občanského průkazu  u ORP, kterou osoba uvedla v žádosti 100 Kč
2. Cestovní doklady  
Vydání cestovního pasu 600 Kč
Vydání cestovního pasu občanům mladším 15 let 100 Kč
Vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů 3 000 Kč
Vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů občanům mladším 15 let 1 000 Kč
Vydání cestovního pasu do 24 hod. pracovního dne 6000 Kč
Vydání cestovního pasu do 24 hod. pracovního dne občanům mladším 15 let 2000 Kč
Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti 100 Kč
3. Evidence obyvatel  
Ohlášení změny místa trvalého pobytu za osoby uvedené na 1 přihlašovacím lístku
/od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let/
50 Kč
Poskytnutí údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel 50 Kč
Podání žádosti o zprostředkování kontaktu - za každou osobu 500 Kč
Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu za každou osobu v žádosti 100 Kč
Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR 100 Kč
4. Matrika  
Matriční doklady  
Vydání prvopisu rodného, oddacího či úmrtního listu zdarma
Vydání stejnopisu rodného, oddacího či úmrtního listu 100 Kč
Uzavření manželství  
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1 000 Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2 000 Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR 3 000 Kč
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině 500 Kč
Zprostředkování zápisu narození, uzavření manželství či úmrtí v cizině občana ČR do Zvláštní matriky v Brně zdarma
Změna jména a příjmení  
Vydání povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení 100 Kč
Vydání povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech 1 000 Kč
Změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení ve lhůtě do 6 měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu zdarma
Matrika - ostatní  
Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin
/za každou matriční událost/
50 Kč
Vyhledávání v matričních knihách, sbírkách listin, nebo v druhopisech matričních knih vedených do 31.12.1958 200 Kč / hodinu  (i započatou)
Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matrice
/za vydání jednoho potvrzení/
50 Kč
5. Ostatní  
Provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci 200 Kč
Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů 100 Kč
Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu
/za každý podpis nebo otisk razítka/
30 Kč
Ověření opisu nebo kopie listiny
/za každou započatou stranu/
30 Kč
Obnova přístupu do datové schránky 200 Kč
Konverze dokumentu
/za každou započatou stránku/
30 Kč

Výpis z OR (Obchodní rejstřík)
Výpis z ŽR (Živnostenský rejstřík)
Výpis z Listu vlastnictví (Katastr nemovitostí)

100 Kč/první stránka
+ 50 Kč následující
Služby kopírování  
- jednostranná kopie černobílá/barevná 2 Kč/3 Kč za stranu
- oboustranná kopie černobílá/barevná 3 Kč/4 Kč za stranu
   
Odbor správy majetku a komunálních služeb  
Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy 100 Kč/první strana
+ 50 Kč/každá další i započatá strana
   
Odbor stavební řádu  
Položka 17 sazebníku správních poplatků  
1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení a vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území:  
a) ke stavbě pro bydlení s max. 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 1 000 Kč
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 5 000 Kč
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písm. a) nebo b) s výjimkou garáže 500 Kč
d) ke stavbě garáže s max. 3 stáními nebo řadových garáží 1.000,- Kč a 500,- Kč za čtvrté a každé další stání, ale max. 5.000,- Kč
e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, kromě staveb veřejné technické infrastruktury, nebo ke stavbám vyžadující ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b) 1 000 Kč
f) ke stavbě neuvedené v písm. a) až e) 20 000 Kč
g) ke stavbě studny nebo vodního díla pro čištění OV do kapacity 50 ekv.obyvatel 300 Kč
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písm. g) 3 000 Kč
2.Vydání rozhodnutí o změně využití území:  
a) do výměry 5.000 m2 včetně 1 000 Kč
b) nad výměru 5.000 m2 3 000 Kč
3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 1 000 Kč
4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu 2 000 Kč
5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 5 000 Kč
6. Vydání regulačního plánu na žádost 10 000 Kč
Poznámky:  
1. Je-li umísťováno více staveb uvedených pod různými písmeny, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb.  
2. Vydání ÚR ve zjednodušeném územním řízení ½ sazby
3. Vydání územního souhlasu ½ sazby
4. Uzavření veřejnoprávní smlouvy dle § 78a SZ ½ sazby
5. Vydání změny územního rozhodnutí ½ sazby
6. Prodloužení platnosti územního rozhodnutí ½ sazby
7. Za vydání společného rozhodnutí vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb dle položky 17 a 18.  
8. Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb.  
   
Položka 18 sazebníku správních poplatků  
1.Vydání stavebního povolení:  
a) ke stavbě pro bydlení s max. 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 5 000 Kč
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 10 000 Kč
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písm. a) nebo b) s výjimkou garáže 500 Kč
d) ke stavbě garáže s max. 3 stáními nebo řadových garáží 1000 Kč a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, ale max. 5000 Kč
e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ji projedná ve stavebním řízení 1 000 Kč 
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 10 000 Kč
g) ke stavbě studny nebo vodního díla pro čištění OV do kapacity 50 ekv.obyvatel 300 Kč
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písm. g) 3 000 Kč
2. Prodloužení platnosti stavebního povolení 1 000 Kč
3. Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona 1 000 Kč
4. Vydání souhlasu s ohlášeným záměrem neuvedeným v bodě 3 500 Kč
5. Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením 1 000 Kč
6. Vydání souhlasu se změnou stavby před dokončením 500 Kč
7. Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby (KR) 1 000 Kč
8. Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby 1 000 Kč
9. Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu 1 000 Kč
10. Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby 1 000 Kč
11. Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby 500 Kč
12. Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby 500 Kč
13. Vydání souhlasu s odstraněním stavby 500 Kč
14. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb 5 000 Kč
15. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo zjednodušené dokumentace skutečného provedení (pasportu) 500 Kč
Osvobození: vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení (podmínkou trvalé bydliště) z důvodu ztíženého užívání občanovi se zvlášť těžkým postižením s výhodami II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P).  
Poznámky:  
1. Je-li povolováno více staveb uvedených pod různými písmeny, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb.  
2. Vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby ½ sazby
3. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby ½ sazby
4. Za vydání dodatečného povolení stavbyvybírá se popůatek ve výši součtu sazeb položek 17 a 18.  
5. Za vydání společného rozhodnutí vybere se poplatek ve výši součtu sazeb položek 17 a 18.  
   
Položka 20 sazebníku správních poplatků  
Místní šetření nebo ohledání na místě:  
a) za každou započatou hodinu v pracovní době úřadu 500 Kč
b) za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech 1 000 Kč
c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu 2 000 Kč
   
Odbor životního prostředí  
1.Lovecké lístky  
- na jeden den 30 Kč
- na pět dní 50 Kč
- na 30 dní 70 Kč
- na 6 měsíců 100 Kč
- na 12 měsíců 150 Kč
- na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce 75 Kč
- na dobu neurčitou 1 000 Kč
Zápis honebního společenstva do Rejstříku honebních společenstev 500 Kč
Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev 200 Kč
2. Rybářské lístky  
- na rok 100 Kč
- na rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 50 Kč
- na 3 roky 200 Kč
- na 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 100 Kč
- na 10 let 500 Kč
- na 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 250 Kč
3.Státní správa lesů  
Vydání licence odborného lesního hospodáře 1 000 Kč
4. Vodní hospodářství  
Vydání stavebního povolení studny nebo vodního díla pro čištění odpadních vod do kapacity do 50 ekvivalentních obyvatel 300 Kč
Vydání stavebního povolení ke stavbám ostatních vodních děl 3 000 Kč
Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení 1 000 Kč
Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem 500 Kč
Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením 1 000 Kč
Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu) 500 Kč