Správní rozhodování


Jaká správní řízení spadají do působnosti OSPOD MěÚ Tišnov?


 

Dle ust. § 12 odst. 1 písm. a) - c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o SPOD")

 

 Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc, pokud rodiče   a) nezajistili dítěti odbornou poradenskou pomoc, ačkoliv dítě takovou pomoc nezbytně potřebuje a obecní úřad obce s rozšířenou působností takovou pomoc předtím doporučil,   b) nejsou schopni řešit problémy spojené s výchovou dítěte bez odborné poradenské pomoci, zejména při sporech o úpravě výchovy dítěte nebo úpravě styku s dítětem,   c) nevyužili možnosti odborné poradenské pomoci potřebné k překonání problémů rodiny a k odvrácení umístění dítěte do náhradní péče nebo nedbali na doporučení spolupracovat s pověřenými osobami, poskytovateli odborných poradenských služeb nebo mediátorem.

 

Dle odst. 3 zákona o SPOD obecní úřad obce s rozšířenou působností může povinnosti uvedené v odstavci 1 uložit i jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte.   Dle odst. 4 zákona o SPOD Obecní úřad obce s rozšířenou působností zruší rozhodnutí o uložení povinnosti podle odstavců 1 a 3,   a) jestliže splní svůj účel, nebo   b) jestliže nesplní svůj účel; přitom může rozhodnout o uložení výchovného opatření podle § 13 nebo zvolit jiné vhodné opatření sociálně-právní ochrany.

 

OSPOD MěÚ Tišnov v praxi řeší nejčastěji spory rodičů týkající se neschopnosti dohodnout se ve věci výchovy dítěte, kdy podkladem této neschopnosti dohodnout se jsou ve skutečnosti vztahové problémy rodičů, které je nutné řešit cestou odborné poradenské pomoci, kterou představuje párová a rodinná psychoterapie, která jako jediná má v určitých případech šanci působit směrem k optimalizaci vzájemných vztahů mezi rodiči a zlepšení jejich komunikace. Tuto odbornou poradenskou pomoc rodičům OSPOD v odůvodněných případech písemně doporučí. V případě nevyužití této odborné poradenské pomoci a pokračující potřebě této odborné poradenské pomoci je oprávněn využití odoborné poradenské pomoci rodičům/osobám odpovědným za výchovu dítěte nařídit.

 

Dle ust. § 13 odst. 1) písm. a) - d) zákona o SPOD vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může obecní úřad obce s rozšířenou působností   a) napomenout vhodným způsobem dítě, rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, popřípadě toho, kdo narušuje řádnou péči o dítě,   b) stanovit nad dítětem dohled a provádět jej za součinnosti školy, popřípadě dalších institucí a osob, které působí zejména v místě bydliště nebo pracoviště dítěte,   c) uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte omezení bránící působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte, zejména zákaz určitých činností, návštěv určitých míst, akcí nebo zařízení nevhodných vzhledem k osobě dítěte a jeho vývoji, nebo   d) uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte povinnost využít odbornou poradenskou pomoc nebo uložit povinnost účastnit se prvního setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin nebo terapie; ustanovení § 12 odst. 1 tím není dotčeno.  

Neučinil-li tak obecní úřad obce s rozšířenou působností, může o těchto výchovných opatřeních za stejných podmínek rozhodnout soud.   Dle ust. § 13 odst. 2 zákona o SPOD  obecní úřad obce s rozšířenou působností při rozhodování o výchovných opatřeních podle odstavce 1 přihlédne k tomu, že projednávání nedostatků podle § 10 odst. 1 písm. b) až d) nebo uložení povinnosti podle § 12 odst. 1 a 3 nevedlo k nápravě.   Dle ust. § 13 odst. 3 zákona o SPOD  obecní úřad obce s rozšířenou působností může požádat příslušný obecní úřad, aby sledoval, zda jsou dodržována výchovná opatření, o nichž rozhodl.   Dle ust. § 13 odst. 4 zákona o SPOD obecní úřad obce s rozšířenou působností zruší jím uložené výchovné opatření,   a) jestliže splní svůj účel, nebo   b) jestliže nesplní svůj účel; přitom může rozhodnout o uložení jiného výchovného opatření nebo zvolit jiné vhodné opatření sociálně-právní ochrany,   c) změní-li se poměry; písmeno b) věta za středníkem platí obdobně.

 

Řízení o výchovných opatřeních je v praxi práce OSPOD spíše ,,sankčním postupem", který reaguje zpravidla na skutečnost, že postup OSPOD vůči rodičům/osobám odpovědným za výchovu/dítěti  v rámci preventivní a poradenské činnosti nevedl k nápravě. Tak je možné ve správním řízení napomenout např. osobu mladší 18 let, která je již opakovaně řešena pro konzumaci alkoholu, bezdůvodně brání druhému rodiči ve styku s dítětem, neplní povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti. Ve složitějších případech je možné nad výchovou nezletilého dítěte, nezletilých dětí stanovit dohled, a to především v situacích, kdy se jedná o případ, který vyžaduje dlouhodobější monitoring ze strany OSPOD, a to z nejrůznějších příčin, např. vleklé konflikty mezi rodiči, celkově ohrožující materiální a výchovné podmínky v rodině dítěte, přítomnost konzumace alkoholu na straně rodičů prokazatelně mající dopady na plnění povinností vyplývajících z rodičovské odpovědnosti atd. Omezení je výchovným opatřením, které se vztahuje především k zákazu pohybu rodičů a dětí v prostředí, které je pro děti rizikové a nevhodné, tj. hospody, bary, herny. Uložení povinnosti využití odborné poradenské pomoci přichází v úvahu ve stejných případech jako u ust. § 12 zákona o SPOD. Uložení povinnosti využití prvního setkání se zapsaným mediátorem v praxi naráží na absenci zapsaných mediátorů zaměřených na rodinnou mediaci (tj. mediátorů uvedených v seznamu vedeném u Ministerstva spravedlnost ČR) a jejich teritoriální dostupnost (alespoň v rámci Jihomoravského kraje).

 


Jaká sankce hrozí tomu, kdo nesplní povinnost využít odborné poradenské pomoci uložené ze strany OSPOD MěÚ Tišnov?


 

Dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona o SPOD se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že úmyslně ztěžuje nebo maří výkon rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o výchovném opatření podle § 13 odst. 1.

Dle ust. § 59 odst. 2) zákona o SPOD za přestupek podle odstavce 1 písm. i) lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

 


Jsou řízení vedená dle ust. § 12 a 13 zákona o SPOD řízeními na žádost či z moci úřední?


 

OSPOD MěÚ Tišnov vychází v řešení tohoto široce diskutovaného problému z Průběžné informace k zahajování správního řízení dle ust. § 13 zákona o SPOD vydané MPSV ČR dne 21. 2. 2012 (č.j. 2012/15816-16), který obsahuje právní názor, že daná řízení jsou řízeními z moci úřední, neboť v dostupné hmotně právní úpravě (zákon o SPOD) ani procesně právní úpravě (správní řád) nenalezneme ustanovení, které by stanovovalo, že se jedná o řízení zahajované na žádost. Daná řízení jsou tak řízeními z moci úřední. Podání fyzických a právnických osob směřující k zahájení správního řízení jsou vyhodnocována jako podněty k danému řízení. Ve lhůtě do 30 dnů od doručení je správní orgán povinen vyrozumět podatele o zahájení či nezahájení správního řízení.

 


Kdo může zastoupit dítě ve správním řízení vedeném před OSPOD MěÚ Tišnov?


 

Dle ust. § 32 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád") v rozsahu, v jakém účastník nemá procesní způsobilost, musí být zastupován zákonným zástupcem.

Dle ust. § 32 odst. 2 písm. a) správního řádu správní orgán ustanoví opatrovníka účastníkovi uvedenému v odstavci 1, pokud nemá zákonného zástupce nebo nemůže-li ho zákonný zástupce zastupovat a nemá-li opatrovníka podle zvláštního zákona.

Dítě je ve všech správních řízeních vedených v jeho věci před OSPOD účastníkem tohoto řízení, stejně tak jeho rodiče, kteří však nemohou dítě zastoupit, a to pro možnou kolizi zájmů s dítětem. Dítě nemá plnou svéprávnost a ve správním řízení nemůže vystupovat samostatně, proto je zapotřebí dítěti ustanovit opatrovníka pro účely řízení.

Dle ust. § 32 odst. 4 správního řádu opatrovníkem správní orgán ustanoví toho, u koho je osoba, jíž se opatrovník ustanovuje, v péči, anebo jinou vhodnou osobu. Tato osoba je povinna funkci opatrovníka přijmout, pokud jí v tom nebrání závažné důvody. Účastníku, který v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat projevil vůli, aby se určitá osoba stala jeho opatrovníkem, ustanoví správní orgán opatrovníkem s jejím souhlasem osobu označenou za opatrovníka v předběžném prohlášení. Opatrovníkem nelze ustanovit osobu, o níž lze mít důvodně za to, že má takový zájem na výsledku řízení, který odůvodňuje obavu, že nebude řádně hájit zájmy opatrovance.

OSPOD MěÚ Tišnov vychází v otázce stanovování opatrovníka dítěti pro účely správního řízení ze zkušenosti, že např. v případě sporů mezi rodiči není možné ustanovit žádného z příbuzných dítěte, neboť tento vždy přináleží k jedné či druhé straně ,,sporu", příbuzní se taktéž ve většině případů nechtějí do sporných záležitostí zamotávat či se necítí na takové úrovni, aby byli funkci opatrovníka vůbec zastávat, neboť se v dané problematice nevyznají. OSPOD MěÚ Tišnov tak ve většině správních řízení ustanovuje do funkce opatrovníka dítěte pro účely správního řízení pracovníka jiného OSPOD než je OSPOD MěÚ Tišnov, čímž je zajištěna pro účely dané funkce jiná vhodná osoba s adekvátními odbornými znalostmi a je taktéž vyřešena problematika podjatosti příbuzných osob.

 

„Podpora naplnění vybraných kritérií standardů kvality v rámci činnosti OSPOD MěÚ Tišnov“ reg.č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00068, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

 

 

 

 

Datum vytvoření: 3.12.2014 / Datum změny: 9.4.2018