Standardy OSPOD MěÚ Tišnov

Na počátku letošního roku byla městu Tišnov na základě Rozhondutí o poskytnutí dotace č.: OP LZZ - ZS 824 - 1159/2014 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost poskytnuta dotace na realizaci projektu pod názvem: Podpora naplnění vybraných kritérií standardů kvality v rámci činnosti OSPOD MěÚ Tišnov, reg.č.CZ.1.04/3.1.03/C2.00068.

Hlavním cílem projektu je naplnění vybraných kritérií standardů kvality přílohy č.1 vyhlášky č.473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí a tímto podpořit zývšení kvality výkonu OSPOD MěÚ Tišnov.

Cílů bude dosaženo:

  • naplněním minimálního personálního standardu (kritérium 4b)
  • pořízením materiálního a technického vybavení (kritérium 2b, 2c)
  • realizaci profesního vzdělávání referentů OSPOD (kritérium 6c)
  • rozšířením webu města o informace o činnosti OSPOD (kritérium 3b)

Cílová skupina se skládá ze šesti referentů OSPOD MěÚ Tišnov, tj. vedoucího odboru sociálního věcí, kurátorku pro mládež, tři stávající referentky péče o dítě a nová referentka OSPOD. 

Dotace se poskytuje v maximální výši 1 028 647,30 Kč z toho:

  • maximálně 85% výše dotace, tj. 874 350,20 Kč z prostředků ESF, tj. z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Národního fondu;
  • 15% výše dotace, tj. 154 297,10 Kč z ostatních prostředků proskytnutých ze státního rozpočtu na část národního spolufinancování.

Podíl na financování celkových způsobilých výdajích projektu je 100%.

Projekt bude trvat 17 měsíců a zajištění realizačního týmu bude v počtu 2 osob:

  • datum zahájení realizace projektu : 1.2.2014
  • datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 30.6.2015.

Projekt "Podpora naplnění vybraných kritérií standardů kvality v rámci činnosti OSPOD MěÚ Tišnov" reg.č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00068 je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnannost a ze státního rozpočtu ČR.

Stav projektu: ukončen

Kontaktní osoba: PhDr. Miriam Jedličková, manažerka projektu

Soubory: 
Datum vytvoření: 10.3.2015 / Datum změny: 25.9.2017