Stanovisko Rady města Tišnova k návratu dětí do škol a stanoveným podmínkám

Rada města Tišnova na svém mimořádném zasedání dne 26.dubna jako zřizovatel Základní školy Tišnov,nám.28.října a Základní školy Tišnov,Smíškova projednala a jednomyslně schválila následující prohlášení ve věci návratu dětí do škol a stanovených podmínek.

Několik rodičů dětí navštěvujících tišnovské základní školy se obrátilo na vedení města, jednotlivé radní a také na zastupitele města s názorem, že nesouhlasí s protiepidemickými opatřeními stanovenými centrálními orgány jako podmínkou návratu dětí do škol. V této souvislosti je odkazováno na neoprávněný zásah do základních práv dítěte na ochranu lidské důstojnosti, jakož i do dalších základních práv a svobod zaručených mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod a dalšími zákony České republiky.

Aktuální nelehká doba nás staví před situace, která jsme doposud nezažili. Jako radní, ale i jako rodiče, plně chápeme nepříjemnosti spojené s testováním dětí ve školách a s nošením ochranných pomůcek. Jistě je možné polemizovat o smyslu a účinnosti těchto opatření. Je však zřejmé, že příslušné autority se momentálně většinově shodují, že roušky poskytují základní ochranu před kapénkovou infekcí a pravidelné testování je důležitým nástrojem pro sledování vývoje infekce. Ano, trochu nás to omezuje, ale pokud chceme úspěšně epidemii zvládnout, takováto opatření bychom měli dokázat přijmout.

V této souvislosti je třeba též připomenout, že v naší společnosti jsou lidé, kteří mají z nemoci oprávněný strach. Existují zde tzv. ohrožené skupiny, tj. lidé vyššího věku a také lidé s chronickými onemocněními. Mnoho z nás má někoho takového ve svém okolí a je pochopitelné, že se o něj bojí. Je mezi námi spousta těch, kteří nemoc zažili „na vlastní kůži“ a poznali, že se nejedná o nic příjemného. Mnozí se potýkají s nepříjemnými následky. A bohužel jsou mezi námi také ti, kteří z důvodu této nemoci někoho blízkého ztratili.

Rada města proto vyslovuje plnou podporu ředitelům a všem pracovníkům městem zřizovaných školských zařízení ve věci návratu dětí podmíněného preventivními protiepidemickými opatřeními.

Apelujeme na rodiče, aby tato opatření byla dodržována.

Vedení školských organizací ani vedení města nejsou oprávněna příslušná opatření vykládat, jakkoliv měnit či rušit. O jejich zákonnosti může rozhodnout výhradně soud. Tuto otázku nelze řešit na úrovni lokální, nýbrž na úrovni státní.

Věříme, že současný stav je pouze dočasný. A přejme si brzký návrat do normálního života bez omezení.

Děkujeme všem za ohleduplnost a vzájemné pochopení.

Datum vytvoření: 26.4.2021 / Datum změny: 26.4.2021