Stavba vodovodu/kanalizace

Co k tomu potřebujete: 

K žádosti o povolení je, dle povahy stavby, nutné přiložit:

  • územní rozhodnutí nebo územní souhlas (s doložkou nabytí právní moci),
  • souhlas obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek, ve smyslu § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování,
  • doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě anebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření  anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud vodoprávní úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí,
  • projektová dokumentace stavby ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby, ve třech vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení projektové dokumentace. V případě, že se povolované vodní dílo týká hraničních vod, předloží se projektová dokumentace v počtu stanoveném v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. Projektová dokumentace dále obsahuje: a) výčet a druh chráněných území a ochranných pásem, pokud by mohly být stavbou dotčeny, b) údaje o průtocích vody ve vodním toku, pokud se žádost o povolení týká vodního toku,
  • pán kontrolních prohlídek stavby,
  • údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,
  • rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy, závazná stanoviska dotčených orgánů s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání,
  • plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.
Kde to vyřídíte: 

Kde: Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Ráboňova 117, 666 19 Tišnov.

S kým: Referenti vodoprávního úřadu.

Úřední hodiny >> naleznete ZDE