Stavební činnost v okolí nádraží ČD Tišnov – upozornění pro občany a cestující

Dnem 16. března 2015 bude v Tišnově zahájeno několik investičních akcí. Tyto s sebou přinesou omezení spočívající v organizaci dopravy a především ve snížení počtu parkovacích míst v okolí nádraží ČD.

První akcí bude modernizace autobusového dopravního terminálu. V rámci projektu bude vytvořeno souvislé zastřešení po celé délce nástupišť se zadní a horní skleněnou plochou v kovové konstrukci a s integrovanými lavičkami. Dále budou osazeny nové obrubníky a nástupiště budou nově vydlážděna dlažbou se znakovými prvky pro nevidomé. Stavba bude zahájena 16. března 2015 na nástupišti blíže k železniční trati. Toto bude uzavřeno přibližně po dobu 2 měsíců. Všechny autobusy budou proto vypravovány z nástupiště blíže k prodejně Albert. Po dvou měsících se nástupiště vymění a autobusy budou vypravovány z již modernizované části. Terminál by měl být po kompletní rekonstrukci uveden do provozu v polovině července 2015.

Dalším významným projektem bude výstavba parkoviště P+R pro 103 automobilů v ulici Na Loukách. Součástí stavby je odvodnění parkoviště přes odlučovač ropných látek do kanalizace, nové veřejné osvětlení parkoviště, vegetační úpravy a vybudování přístupu z ulice Na Loukách. Dále bude realizována náhradní výsadba za pokácenou vzrostlou zeleň. Předpokládaný termín dokončení výstavby je stanoven na polovinu srpna 2015.

Poslední, přesto však neméně důležitou stavbou v této lokalitě, je “Přeložka silnice Tišnov – Předklášteří“ od kruhového objezdu u nádraží ČD podél trati až k železničnímu přejezdu na Trmačově. Jelikož se jedná o krajskou komunikaci, bude město, v souladu s uzavřenou smlouvou o spolupráci, investorem pouze souvisejících stavebních objektů. Tzn. chodníků, parkovacích zálivů, veřejného osvětlení, cyklostezky a rekonstrukce ulice Na Loukách. Po dobu stavby (do konce roku 2015) bude úplně uzavřena ulice Klášterská.

Upozorňujeme občany Tišnova a okolních obcí, kteří se dopravují do uvedené lokality motorovými vozidly, aby respektovali přechodné dopravní značení, které bude postupně instalováno. Zároveň žádáme, aby motoristé důkladně zvážili možnost využití hromadné dopravy pro cestování do okolí nádraží ČD. Dosavadní možnost parkování vozidel na pozemcích od kruhového objezdu směrem k přejezdu na Trmačově, stejně jako v ulici Na Loukách, bude až do dokončení jednotlivých staveb výrazně omezena, případně zcela vyloučena.

Děkujeme všem za trpělivost po dobu provádění stavebních prací a věříme, že nové stavby přinesou zmíněné lokalitě nejen nový vzhled, ale motoristům i chodcům výraznější komfort a užitnou hodnotu.

 

Datum vytvoření: 17.3.2015 / Datum změny: 17.3.2015