Stavební povolení vodního díla - studna

Co k tomu potřebujete: 

Žadatel si vyzvedne žádost na předtištěném formuláři Městského úřadu Tišnov, odboru životního prostředí nebo žádost získá z webových stránek Města Tišnova (viz bod 11.). Před podáním žádosti o stavební povolení musí stavebník mít souhlas obecného stavebního úřadu s povolením stavby speciálním stavebním úřadem (souhlasu obvykle předchází udělení územního rozhodnutí k umístění stavby vydaným příslušným obecným stavebním úřadem s vyznačením nabytí právní moci nebo územní souhlas); doklady, jimiž jsou prokázána vlastnická nebo jiná práva k pozemku; projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních, která je vyhotovena autorizovaným inženýrem nebo technikem pro vodní díla nebo-li vodohospodářské stavby (více informací na http://www.ckait.cz/); dále povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru bylo-li již k předmětné stavbě vydáno nebo o něj musí být požádáno nejpozději se žádostí o stavební povolení; kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká (včetně zakreslení místa odběru podzemních vod); vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeolog více informací na http://www.geolog.cz/); Přesný výčet požadovaných dokladů viz ustanovení §§ 6, 3a) a 2 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádostí o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Kde to vyřídíte: 

Na věcně a místně příslušném vodoprávním úřadě (bod č. 8) se zaměstnancem, který má danou problematiku v pracovní náplni  v úředních hodinách, pokud se nedomluvíte jinak.

Kde: Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Ráboňova 117, 666 19 Tišnov.

S kým: Referenti vodoprávního úřadu.

Úřední hodiny >> naleznete ZDE

Celý postup: