Strategický rámec a MAP

Memorandum o partnerství MAP při realizaci Místního akčního plánu vzdělávání v území ORP Tišnov bude uzavíráno po celou dobu realizace projektu a snad i poté s partnery v území. Předmětem spolupráce je společný postup při tvorbě, implementaci a vyhodnocování místního akčního plánu vzdělávání, případně s MAPem souvisejících dokumentů, a to dle platných metodik a za stanovených podmínek.

Zkratka MAP znamená Místní akční plán vzdělávání. Tento plán musí být prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a musí zahrnovat oblasti včasné péče, předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání.

Při zohlednění místně specifických problémů a potřeb musí vést naše spolupráce k:
• systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol
• sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání
• podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka
• dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole
• zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči

Plán má být připravován participativně a následně realizován zejména těmito subjekty:
• základní školy
• mateřské školy
• obce
• neziskové organizace
• Agentura pro sociální začleňování
• rodiče a další veřejnost

Plán má být zacílen na následující témata:
1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita (povinné)
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání (povinné)
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem (povinné)
4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
6. Kariérové poradenství v základních školách
7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
9. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
10. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
11. Investice do rozvoje kapacit základních škol
12. Aktivity související se vzdělávání mimo OP VVV, IROP a OP PPR

ZÁKLADNÍMI výstupy MAP jsou:

• dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023
• Akční plán MAP s konkrétními cíli, kroky, termíny, zodpovědnostmi, zdroji