Studie odtokových poměrů v Tišnově a Předklášteří včetně návrhu možných protipovodňových opatření

Popis projektu

Obec Předklášteří a město Tišnov leží na řece Svratce a je ovlivněno jejími přítoky Besénkem a Loučkou a patří mezi oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem i mezi riziková území při přívalových srážkách v ČR . Cílem projektu je zpracování studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem jako podklad pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření.

Celkové náklady projektu jsou přepokládány do výše 1. mil. Kč. Realizace je plánována v letech 2017-18.

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002292

Zdroj podpory: Fond soudržnosti, zprostředkující subjekt: SFŽP ČR