Svolání Zastupitelstva města Tišnova

Starosta města Tišnova svolává Zastupitelstvo města Tišnova k zasedání č. 7/2018, které se koná ve velké zasedací místnosti v budově radnice, nám. Míru 111, Tišnov v pondělí dne 10.12.2018 od 17:00 hodin.

Program jednání:

1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání)
2. Hospodaření města Tišnova k 30.9.2018
3. Rozpočtové opatření města Tišnova č.19/2018
4. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019
5. Schválení závazku na spolufinancování akce "Rekonstrukce zázemí sportovního areálu Ostrovec v Tišnově"
6. Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2018 (stav k 30.11.2018)
7. Zpráva o školství za školní rok 2017/2018
8. Směna pozemků v k.ú. Tišnov (přednádražní prostor)
9. Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci)
10. Odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov (pozemky pod komunikacemi)
11. Odkoupení spoluvlastnického podílu k pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 1872/127 (Dvořákova)
12. Korespondence zastupitelům města Tišnova (ve věci přechodu pro chodce na ul. Cáhlovská)
13. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Tišnova v oblasti sociálních služeb pro rok 2018 - II. kolo dotačního programu
14. Návrh dodatku č. 8 ke stanovám Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko (SVaK)
15. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města za svatební obřady a fyzickým osobám za výkon funkce v poradních nebo zvláštních orgánech města
16. Určení člena zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace pro město Tišnov
17. Zřízení výborů zastupitelstva města a jejich obsazení
18. Zápis č. 4/2018 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
19. Zápis č. 4/2018 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky
20. Zápis č. 9/2018 a zápis č. 10/2018 ze zasedání Osadního výboru Jamné
21. Plán práce Rady města Tišnova a Zastupitelstva města Tišnova na rok 2019
22. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 27.11.2018
23. Dotazy, podněty, připomínky


Tišnov, 30. listopadu 2018

Jiří Dospíšil, starosta města Tišnova

 

Materiály k projednání jsou k nahlédnutí zde: http://materialy.tisnov.cz/2018/7


Odkaz http://zive.tisnov.cz směřuje na stránku přímých přenosů youtube kanálu města Tišnov. Přímý přenos ze zastupitelstva bývá připraven cca 15 minut před začátkem jednání a spuštěn při zahájení jednání.

 

Datum vytvoření: 30.11.2018 / Datum změny: 30.11.2018