Svolání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2021

Starosta města Tišnova svolává k zasedání Zastupitelstvo města Tišnova, které se uskuteční v pondělí 20.září 2021 od 15 hodin ve velkém sále Městského kulturního střediska, Mlýnská 152, Tišnov.

Vážení a milí občané, vzhledem k současné epidemiologické situaci se jednání zastupitelstva uskuteční v prostorách MěKS v Tišnově. Jednání je veřejné, nicméně vás prosíme, abyste zvážili svoji účast s ohledem na zdravotní stav a preventivní opatření (je nutné se dostavit s ochrannými prostředky dýchacích cest a dodržovat aktuální opatření). Pokusíme se jednání přizpůsobit tak, abychom jej co nejlépe zvládli.

Díky za váš zájem, pochopení a vstřícnost!

 

Program jednání: 

1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání)

2. Čestná občanství a ceny města

3. Strategický plán města - aktualizace návrhové části Strategického plánu pro město Tišnov pro období 2021 - 2025 

4. Místní strategie adaptace na změnu klimatu a mitigační opatření města Tišnova

5. Finanční příspěvek pro HZS JmK                                  

6. Žádost Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko o stanovisko k záměru výstavby svazkové ZŠ

7. Žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu města Tišnova - Diecézní charita Brno

8. Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Tišnova (TJ Sokol Tišnov)

9. Poskytnutí investičního příspěvku - Vohančice - rozšíření, zdrojové a akumulační posílení vodárenské soustavy Vodovodní řady - řad E D63-132 m

10. Dohody o narovnání - dotační program Podpora trenérů mládeže

11. Hospodaření města Tišnova k 30.6.2021

12. Rozpočtové opatření města Tišnova č.14/2021

13. Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 6/2021, jíž se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 5/2020

14. Pořízení změny č. 1 ÚP Tišnov zkráceným postupem a schválení jejího obsahu

15. Prodej bytu č. 11/1667 na ulici Králova v Tišnově

16. Prodej bytu č. 11/854 na ulici Jiráskova v Tišnově

17. Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši id. 9/220 k pozemkům v k. ú. Tišnov parc. č. 786/83, 786/84, 786/85 a 786/86 panu V. M., bytem Č.

18. Mimořádný příspěvek do fondu oprav SV pro dům č.p. 910, 911 na ulici Kostelní v Tišnově

19. Uzavření Smlouvy o budoucí úpravě majetkoprávních vztahů k pozemkům a objektům veřejné infrastruktury mezi městem Tišnov a společností Němec Jiří stavitel s.r.o. (za penzionem)

20. Nabídka převodu spoluvlastnického podílu k pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 684/26 (za penzionem)

21. Žádost o prodej pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. st. 205/1 (pozemek pod budovou prodejny Teta na náměstí Míru)

22. Prodej pozemku v k.ú. Hájek u Tišnova parc.č. 225/2

23. Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko

24. Jednací řád výborů Zastupitelstva města Tišnova

25. Zápis č. 4/2021 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 30. 8. 2021

26. Zápis č. 4/2021 a č. 5/2021 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova

27. Zápis č. 2/2021 ze zasedání Osadního výboru Pejškov 

28. Zápis č. 4/2021, zápis č. 5/2021, zápis č. 6/2021 a zápis č. 7/2021 ze zasedání Osadního výboru Jamné

29. Zápis č. 2/2021 a zápis č. 3/2021 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky

30. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 7.9.2021

31. Dotazy, podněty, připomínky

 

Tišnov, 10. září 2021                                                                                                                 

 

Jiří Dospíšil          

starosta města Tišnova

 

Projednávané materiály je možné shlédnout ZDE

 

Ze zasedání zastupitelstva bude pořizován audiovizuální záznam a tento bude on-line přenášen prostřednictvím Youtube kanálu Tišnovská televize.

Vzhledem k epidemiologické situaci bude pro účast veřejnosti zajištěna vedlejší místnost (tzv. jazzový sál), kde bude umožněno sledovat průběh zasedání a uplatňovat právo vyjadřovat stanoviska k projednávaným věcem.

Datum vytvoření: 10.9.2021 / Datum změny: 10.9.2021