SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TIŠNOVA Č. 7/2021

Starosta města Tišnova svolává k zasedání Zastupitelstvo města Tišnova,které se uskuteční v pondělí 13.prosince 2021 od 15 hodin ve velkém sále Městského kulturního střediska, Mlýnská 152, Tišnov.

 

Vážení a milí občané,

vzhledem k současné epidemiologické situaci se jednání zastupitelstva uskuteční v prostorách MěKS v Tišnově.

Jednání je veřejné, nicméně vás prosíme, abyste zvážili svoji účast s ohledem na zdravotní stav a preventivní opatření.

(je nutné se dostavit s ochrannými prostředky dýchacích cest a dodržovat aktuální opatření)

Pokusíme se jednání přizpůsobit tak, abychom jej co nejlépe zvládli.

Díky za váš zájem, pochopení a vstřícnost!

 

Program jednání:

1.Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání)

2.Jednací řád Zastupitelstva města Tišnova

3.Zásady financování Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko na obnovu, intenzifikaci a rozvoj vodohospodářské infrastruktury

4.Hospodaření města Tišnova k 30.9.2021

5.Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2022

6.Městské kulturní středisko Tišnov, příspěvková organizace - navýšení provozního příspěvku

7.Schválení základní sítě sociálních služeb ORP Tišnov pro rok 2022 a garance spolufinancování Chráněného bydlení Deblín

8.Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Tišnova v oblasti sociálních služeb pro rok 2021 - II. kolo dotačního programu

9.Rozpočtové opatření města Tišnova č.19/2021

10.Investiční výhled na r. 2022 až 2024

11.Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2021 (stav k 1.11. 2021)

12.Akční plán pro rok 2022 k dokumentu "Strategický plán pro město Tišnov na období 2021 - 2025"

13.Zpráva o školství za školní rok 2020/2021

14.Stanovisko města k záměru výstavby Svazkové ZŠ

15.Schválení podání žádosti o dotaci na akci Modernizace Mateřské školy U Humpolky, Tišnov, pracoviště Květnická 1684

16.Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 7/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

17.Žádost o návratnou finanční výpomoc - Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

18.Vzorová smlouva k vyhlášenému dotačnímu programu 2022

19.Žádosti o dotace z programu Podpora trenérů mládeže pro rok 2021 za období září - listopad

20.Poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 180.000 Kč SV č.p. 910, 911 na ulici Kostelní v Tišnově

21.Prodej bytu č. 2 na ulici Králova 1677 v Tišnově

22.Odkoupení části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 2053/19 (prodloužení komunikace ul. Wagnerova)

23.Odkoupení pozemků ve vlastnictví společnosti ČEPS, a.s. (Brněnská, Wagnerova, Trnec)

24.Odkoupení části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 2763 (nám. Míru)

25.Prodej pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 1847/27 (hřiště u ZŠ Smíškova)

26.Uzavření Smlouvy o vkladu majetku mezi městem Tišnov a Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko

27.Dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK

28.Zápis č. 6/2021 a č. 7/2021 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova

29.Zápis č. 5/2021 ze zasedání Výboru finančního ZM Tišnova ze dne 10. 11. 2021

30.Zápis č. 4/2021 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky

31.Zápis č. 3/2021 ze zasedání Osadního výboru Pejškov

32.Zápis č. 8/2021, zápis č. 9/2021 a zápis č. 10/2021 ze zasedání Osadního výboru Jamné

33.Plán práce Rady města Tišnova a Zastupitelstva města Tišnova na rok 2022

34.Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 29.11.2021

35.Dotazy, podněty, připomínky

 

Tišnov, 3. prosince 2021 

                                                                                                 

Jiří Dospíšil          

starosta města Tišnov   

                                                                                                                       

Projednávané materiály je možné shlédnout http://materialy.tisnov.cz/2021/7

 

Ze zasedání zastupitelstva bude pořizován audiovizuální záznam a tento bude on-line přenášen prostřednictvím Youtube kanálu Tišnovská televize.

Vzhledem k epidemiologické situaci bude pro účast veřejnosti zajištěna vedlejší místnost (tzv. jazzový sál), kde bude umožněno sledovat průběh zasedání a uplatňovat právo vyjadřovat stanoviska k projednávaným věcem.

Datum vytvoření: 3.12.2021 / Datum změny: 8.12.2021