Svolání Zastupitelstva města Tišnova č.1/2020 >>>>>>>> 24. února od 15 hod

Svolávám Zastupitelstvo města Tišnova k zasedání č.1/2020, které se koná ve velké zasedací místnosti v budově radnice, nám.Míru 111, Tišnov v pondělí 24. února 2020 od 15 hodin.

 

Program jednání:

1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání) 

2. Výsledky architektonicko - urbanistické soutěže "Revitalizace náměstí Míru v Tišnově"

3. Zpráva o činnosti Městského úřadu Tišnov za rok 2019

4. Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům města Tišnova

5. Výroční zpráva o činnosti Městské policie Tišnov za rok 2019

6. Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 1/2020, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol

7. Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 2/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 7/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

8. Zrušení Pravidel k přijímání, posuzování a vyřizování žádostí o nájem, podnájem nebo výměnu bytů ve vlastnictví města Tišnova

9. Výzva k vyhlášení stavu klimatické nouze

10. Plán výstavby, oprav a rekonstrukce bytů dle Bytové koncepce města Tišnova 2020-2027

11. Prodej bytu č. 1 na ulici Květnická v Tišnově

12. Odkoupení pozemků parc.č. 1872/110 a parc.č. 2416/8, oba v k.ú. Tišnov (pozemky pod komunikacemi - Dvořákova, Na Rybníčku)

13. Bezúplatné nabytí části přestupního terminálu IDS do vlastnictví města Tišnov (u vlakového nádraží Hradčany)

14. Směna pozemků v k.ú. Tišnov (Hony za Kukýrnou - čerpací stanice Svak)

15. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy (budoucí směna po realizaci stavby autobusové zastávky na Trnci)

16. Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci) 

17. Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 144/1 v k.ú. Hájek u Tišnova

18. Schválení uzavření smlouvy a přijetí finanční podpory pro pečovatelskou službu CSS Tišnov, p.o. pro rok 2020 dle § 105 zákona č. 108/2006 Sb. 

19. Schválení vzorů veřejnoprávních smluv pro účely dotačního řízení na podporu základních činností sociálních služeb v roce 2020

20. Smlouva o příspěvku na sociální služby pro rok 2020 mezi městem Tišnov a obcemi správního obvodu ORP Tišnov

21. Schválení uzavření smlouvy a přijetí finanční podpory pro pečovatelskou službu CSS Tišnov, p.o. pro rok 2020 dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb. 

22. Zápis č. 1/2020 a zápis č. 2/2020 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova

23. Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (SPORTOVNÍ KLUB TENIS TIŠNOV)

24. Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (Tělocvičná jednota Sokol Tišnov)

25. Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (Amatérský fotbalový klub Tišnov, z.s.)

26. Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (Nemocnice Tišnov)

27. Rozpočtové opatření města Tišnova č.1/2020

28. Zápis č. 1/2020 z mimořádného zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 5.2.2020

29. Zápis č. 12/2019 a zápis č. 1/2020 ze zasedání Osadního výboru Jamné

30. Zápis č. 9/2019 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky

31. Stanovy DSO Tišnovsko 2019

32. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 3.2.2020

33. Korespondence zastupitelům města Tišnova

34. Dotazy, podněty, připomínky

 

Tišnov, 14. února 2020                                                                                                                         

Jiří Dospíšil / starosta města Tišnova

 

Připojujeme také odkazy na:

  • podklady k projednávání
  • on-line přenos ze zasedání - YouTube kanál města Tišnova >>> http://zive.tisnov.cz >>> přímý přenos ze zastupitelstva bývá připraven cca 15 minut před začátkem jednání a startuje při zahájení jednání
Datum vytvoření: 14.2.2020 / Datum změny: 14.2.2020