Svolání Zastupitelstva města Tišnova č.1/2021 >>>>>>>> 1. března od 15 hod

Svolávám Zastupitelstvo města Tišnova k zasedání č.1/2021, které se koná ve velkém sále Městského kulturního střediska, Mlýnská 152, Tišnov v pondělí 1. března 2021 od 15 hodin.

Vážení a milí občané, vzhledem k mimořádné situaci a hygienickým nařízením se jednání zastupitelstva uskuteční mimořádně v prostorách MěKS v Tišnově. Jednání je veřejné, nicméně vás prosíme, abyste zvážili svoji účast s ohledem na zdravotní stav a preventivní opatření (je nutné se dostavit s ochrannými prostředky dýchacích cest a dodržovat aktuální opatření). Pokusíme se jednání přizpůsobit tak, abychom jej co nejlépe zvládli. Díky za váš zájem, pochopení a vstřícnost!

 

Program jednání:

 1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání)
 2. Finanční dar Nemocnici Tišnov, příspěvkové organizaci
 3. Zpráva o krizovém řízení na úrovni ORP Tišnov za období 09/2020 - 02/2021
 4. Výroční zpráva Městské policie Tišnov 2020
 5. Schválení vzorů veřejnoprávních smluv pro účely dotačního řízení na podporu základních činností sociálních služeb v roce 2021
 6. Smlouva o příspěvku na sociální služby pro rok 2021 mezi městem Tišnov a obcemi správního obvodu ORP Tišnov
 7. Schválení uzavření smlouvy a přijetí finanční podpory pro pečovatelskou službu CSS Tišnov, p.o. pro rok 2021 dle § 105 zákona č. 108/2006 Sb.
 8. Komunitní plán sociálních služeb správního obvodu ORP Tišnov na období 2021 - 2023
 9. Prodej pozemků v k.ú. Tišnov (Díly pod městem)
 10. Směna pozemků v k.ú. Tišnov (město x Porta coeli)
 11. Prodej bytu č. 5/1677 na ulici Králova v Tišnově
 12. Prodej bytu č. 2/996 na ulici Halasova v Tišnově
 13. Změna příloh zřizovací listiny Městského kulturního střediska Tišnov, příspěvková organizace
 14. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Tišnovem
 15. Stanovisko odboru územního plánování k návrhům na změnu ÚP Tišnov
 16. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci Výsadba stromů pro město Tišnov
 17. Rozpočtové opatření města Tišnova č.1/2021
 18. Volba přísedící Okresního soudu Brno-venkov
 19. Zápis č. 1/2021 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
 20. Návrh na projednání žádostí o dotace a návratné finanční výpomoci nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám Výborem finančním Zastupitelstva města Tišnova
 21. Zápis č. 4/2020 ze zasedání Osadního výboru Pejškov
 22. Zápis č. 11/2020 a zápis č. 1/2021 ze zasedání Osadního výboru Jamné
 23. Zápis č. 6/2020 ze zasedání Osadního výboru Hájek- Hajánky
 24. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 12.2.2021
 25. Dotazy, podněty, připomínky

Tišnov, 19. února 2021

 

Jiří Dospíšil          

starosta města Tišnova

 

>> Jednání můžete jako obvykle sledovat on-line na >>> zive.tisnov.cz >>> přímý přenos bývá připraven cca 15 minut před začátkem jednání a startuje při zahájení jednání.

>> Vzhledem k epidemiologické situaci bude pro účast veřejnosti zajištěna vedlejší místnost (tzv. Jazzový sál), kde bude umožněno sledovat průběh zasedání a uplatňovat právo vyjadřovat stanoviska k projednávaným věcem.

>> Připojujeme také odkaz na podklady k projednávání

Datum vytvoření: 19.2.2021 / Datum změny: 19.2.2021