Svolání Zastupitelstva města Tišnova č.2/2021 >>>>>>>> 19. dubna od 15 hod

Svolávám Zastupitelstvo města Tišnova k zasedání č.2/2021, které se koná ve velkém sále Městského kulturního střediska, Mlýnská 152, Tišnov v pondělí 19. dubna 2021 od 15 hodin.

Vážení a milí občané, vzhledem k mimořádné situaci a hygienickým nařízením se jednání zastupitelstva uskuteční mimořádně v prostorách MěKS v Tišnově. Jednání je veřejné, nicméně vás prosíme, abyste zvážili svoji účast s ohledem na zdravotní stav a preventivní opatření (je nutné se dostavit s ochrannými prostředky dýchacích cest a dodržovat aktuální opatření). Pokusíme se jednání přizpůsobit tak, abychom jej co nejlépe zvládli. Díky za váš zájem, pochopení a vstřícnost!

 

Program jednání:

1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání)

2. Organizační změny související se zánikem mandátu člena zastupitelstva

3. Zpráva o činnosti Městského úřadu Tišnov za rok 2020

4. Zpráva o kultuře za rok 2020

5. Zpráva o sportu za rok 2020

6. Zpráva o činnosti mládežnických organizací v Tišnově za rok 2020

7. Zpráva o komunálních službách za rok 2020

8. Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Tišnov, p.o. za rok 2020

9. Schválení uzavření smlouvy a přijetí finanční podpory pro pečovatelskou službu CSS Tišnov, p.o. pro rok 2021 dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb.

10. Zpráva o stavu pohledávek k 31.12.2020

11. Hospodaření města Tišnova za rok 2020

12. Městské kulturní středisko Tišnov, příspěvková organizace - navýšení investičního příspěvku

13. Žádost o návratnou finanční výpomoc (Tišnovsko)

14. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Dotační program 2021 - Prorodinné aktivity nad 50 tis. Kč

15. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Dotační program 2021 - Životní prostředí nad 50 tis. Kč

16. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Dotační program 2021 - Volnočasové aktivity mládeže nad 50 tis. Kč

17. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Dotační program 2021 - Sport a tělovýchova nad 50 tis. Kč

18. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Dotační program 2021 - Kultura nad 50 tis. Kč

19. Rozpočtové opatření města Tišnova č.3/2021

20. Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 2/2021, o místním poplatku z pobytu

21. Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 3/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

22. Prodej bytu č. 2 na ulici Králova 1670 v Tišnově

23. Návrh na prominutí části poplatku z prodlení z Platebního rozkazu č. 18 Ro 119/2008 – F. a V. P.

24. Odkoupení pozemku a chodníku v k.ú. Tišnov (Hony za Kukýrnou)

25. Směna pozemků v k.ú. Pejškov u Tišnova

26. Zápis č. 1/2021 z jednání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

27. Zápis č. 2/2021 z jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova

28. Zápis č. 2/2021 ze zasedání Osadního výboru Jamné

29. Zápis č. 1/2021 ze zasedání Osadního výboru Pejškov

30. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 6.4.2021

31. Dotazy, podněty, připomínky

 

Tišnov, 9. dubna 2021

 

 

Jiří Dospíšil          

starosta města Tišnova

 

>> Jednání můžete jako obvykle sledovat on-line na >>> zive.tisnov.cz >>> přímý přenos bývá připraven cca 15 minut před začátkem jednání a startuje při zahájení jednání.

>> Vzhledem k epidemiologické situaci bude pro účast veřejnosti zajištěna vedlejší místnost (tzv. Jazzový sál), kde bude umožněno sledovat průběh zasedání a uplatňovat právo vyjadřovat stanoviska k projednávaným věcem.

>> Připojujeme také odkaz na podklady k projednávání

Datum vytvoření: 9.4.2021 / Datum změny: 9.4.2021