Svolání Zastupitelstva města Tišnova č.3/2020 >>>>>>> 22. června od 15 hod

Svolávám Zastupitelstvo města Tišnova k zasedání č.3/2020, které se koná ve velkém sále Městského kulturního střediska, Mlýnská 152, Tišnov v pondělí 22. června 2020 od 15 hodin.

Vážení a milí občané, vzhledem k mimořádné situaci a nařízením souvisejícím s nouzovým stavem se jednání zastupitelstva uskuteční mimořádně v prostorách MěKS v Tišnově. Jednání je veřejné, nicméně vás prosíme, abyste zvážili svoji účast s ohledem na zdravotní stav a preventivní opatření (je nutné se dostavit s ochrannými prostředky dýchacích cest a dodržovat rozestupy 2 m). Pokusíme se jednání přizpůsobit tak, abychom jej co nejlépe zvládli. Díky za váš zájem, pochopení a vstřícnost!

 

Program jednání:

 1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání) 
 2. Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 7/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 4/2018, kterou se reguluje provoz pohostinských zařízení v centru města Tišnova
 3. Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2020 (stav k 31.5. 2020)
 4. Informace o řešení nouzového stavu
 5. Hospodaření města Tišnova k 31.3.2020
 6. Žádost o návratnou finanční výpomoc - Tělocvičná jednota Sokol Tišnov
 7. Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova - Římskokatolická farnost Předklášteří
 8. Žádost o prodloužení termínů čerpání dotace - The MÚZY z.s.
 9. Žádost o prodloužení termínů čerpání dotace - Divadlo Everyman, z.s.
 10. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Tišnov, Ostrovec - víceúčelové hřiště“
 11. Závazek spolufinancování projektu "RE-USE centrum, Tišnov"
 12. Rozpočtové opatření města Tišnova č.8/2020
 13. Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory sociálním službám pro rok 2020 - I. kolo dotačního programu
 14. Organizační řád Městské policie Tišnov
 15. Směna pozemků v k.ú. Tišnov mezi městem Tišnov a společností České dráhy, a.s. (vypořádání pozemků po dokončení přeložky III/3771 Tišnov-Předklášteří)
 16. Odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov ve správě Správy železnic, s.o. (u areálu letního kina, pozemky vedle cyklostezky a pod cyklostezkou)
 17. Směna částí pozemků v k.ú. Jamné u Tišnova (pozemky pod komunikací)
 18. Prodej části pozemku parc.č. 1601/100 v k.ú. Tišnov (nová trafostanice na Trnci)
 19. Prodej části pozemku parc.č. 467/1 v k.ú. Tišnov (polyfunkční dům NOEMI)
 20. Prodej bytu č. 2 na ulici Halasova 995 v Tišnově
 21. Návrh na prominutí poplatku z prodlení – M. D.
 22. Zápis č. 3/2020 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 3.6.2020
 23. Zápis č. 2/2020 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 3.6.2020
 24. Zápis č. 1/2020 a zápis č. 2/2020 ze zasedání Osadního výboru Pejškov
 25. Zápis č. 4/2020 ze zasedání Osadního výboru Jamné
 26. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 8.6.2020
 27. Dotazy, podněty, připomínky

Tišnov, 12. června 2020                                                                                                            

 

Jiří Dospíšil          

starosta města Tišnova

 

>> Jednání můžete jako obvykle sledovat on-line na >>> zive.tisnov.cz >>> přímý přenos bývá připraven cca 15 minut před začátkem jednání a startuje při zahájení jednání.

>> Vzhledem k doporučení ústředních orgánů bude pro účast veřejnosti zajištěna vedlejší místnost (tzv. Jazzový sál), kde bude umožněno sledovat průběh zasedání a uplatňovat právo vyjadřovat stanoviska k projednávaným věcem.

>> Připojujeme také odkaz na podklady k projednávání

Datum vytvoření: 12.6.2020 / Datum změny: 12.6.2020