Svolání Zastupitelstva města Tišnova č.3/2021 >>>>>>>> 21. června od 15 hod

Svolávám Zastupitelstvo města Tišnova k zasedání č.3/2021, které se koná ve velkém sále MěKS, Mlýnská 152, Tišnov v pondělí 21.června 2021 od 15 hodin.

Vážení a milí občané, vzhledem k současné epidemiologické situaci se jednání zastupitelstva uskuteční v prostorách MěKS v Tišnově. Jednání je veřejné, nicméně vás prosíme, abyste zvážili svoji účast s ohledem na zdravotní stav a preventivní opatření (je nutné se dostavit s ochrannými prostředky dýchacích cest a dodržovat aktuální opatření). Pokusíme se jednání přizpůsobit tak, abychom jej co nejlépe zvládli. Díky za váš zájem, pochopení a vstřícnost!

 

Program jednání:

1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání)

2. Petice "Nechceme nahrazování rodinného bydlení bytovou výstavbou"

3. Stanovisko k prohlášení rodičů k návratu dětí do škol a stanoveným podmínkám

4. Žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu města Tišnova - Římskokatolická farnost Předklášteří

5. Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na projekt Obnova výklenkové kapličky na ulici Klášterská v Tišnově

6. Poskytnutí investičního příspěvku - Vohančice - rozšíření, zdrojové a akumulační posílení vodárenské soustavy

7. Poskytnutí investičního příspěvku - Tišnov, ul. Dvořákova - rekonstrukce jednotné kanalizace

8. Schválení závazku na spolufinancování akce Vohančice - rozšíření, zdrojové a akumulační posílení vodárenské soustavy Vodovodní řady - řad E D63-132 m

9. Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory sociálním službám pro rok 2021 - I. kolo dotačního programu

10. Schválení dodatku č. 1 smlouvy a přijetí finanční podpory pro pečovatelskou službu CSS Tišnov, p.o. dle §101a pro rok 2021

11. Schválení dodatku č. 1 smlouvy a přijetí finanční podpory pro pečovatelskou službu CSS Tišnov, p.o. dle §105 pro rok 2021

12. Hospodaření města Tišnova k 31.3.2021

13. Inspiro - středisko volného času Tišnov, p. o. - snížení odvodu z fondu investic

14. Rozpočtové opatření města Tišnova č.7/2021

15. Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2021 (stav k 19.5. 2021)

16. Stanovisko k návrhu změny ÚP Tišnov - p. Sojka

17. Směna částí pozemků v k.ú. Tišnov a k.ú. Pejškov u Tišnova

18. Prodej části pozemku parc.č. st. 1239 v k.ú. Tišnov (sídliště U Humpolky)

19. Uzavření dodatků ke smlouvám o budoucích kupních smlouvách (budoucí prodeje částí pozemku po realizaci stavby autobusové zastávky na Trnci)

20. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí směnné smlouvě (budoucí směna částí pozemků po realizaci stavby autobusové zastávky na Trnci)

21. Prodej části pozemku parc.č. 2466/128 v k.ú. Tišnov (terasa u přízemní bytové jednotky)

22. Odkoupení spoluvlastnického podílu k pozemkům v k.ú. Tišnov (křižovatka Erbenova x Hornická)

23. Bezúplatné nabytí komunikací a pozemků v k.ú. Tišnov (ulice Jungmannova a Janáčkova)

24. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě darovací mezi městem Tišnov a Jihomoravským krajem (přechod pro chodce U Humpolky)

25. Obecně závazná vyhláška č. 4/2021, o nočním klidu

26. Odpověď na podnět, připomínku a návrh pro Zastupitelstvo města Tišnova

27. Zápis č. 3/2021 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 2. 6. 2021

28. Zápis č. 2/2021 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 2. 6. 2021

29. Zápis č. 1/2021 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky

30. Zápis č. 3/2021 ze zasedání Osadního výboru Jamné

31. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 7.6.2021

32. Dotazy, podněty, připomínky

 

Tišnov, 11. června 2021 

 

Jiří Dospíšil          

starosta města Tišnova

 

>> Jednání můžete jako obvykle sledovat on-line na >>> zive.tisnov.cz >>> přímý přenos bývá připraven cca 15 minut před začátkem jednání a startuje při zahájení jednání.

>> Vzhledem k epidemiologické situaci bude pro účast veřejnosti zajištěna vedlejší místnost (tzv. Jazzový sál), kde bude umožněno sledovat průběh zasedání a uplatňovat právo vyjadřovat stanoviska k projednávaným věcem.

>> Připojujeme také odkaz na podklady k projednávání

Datum vytvoření: 11.6.2021 / Datum změny: 11.6.2021