Svolání Zastupitelstva města Tišnova č.5/2019

Svolávám Zastupitelstvo města Tišnova k zasedání č. 5/2019, které se koná ve velké zasedací místnosti v budově radnice, nám. Míru 111, Tišnov v pondělí 16. září 2019 od 17 hodin.

 

Program jednání:

1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání)

2. Jednací řád Zastupitelstva města Tišnova -  nové znění

3. Architektonicko - urbanistická soutěž o návrh " Revitalizace náměstí Míru v Tišnově"

4. Informace o plánovaných oslavách 17. listopadu

5. Čestná občanství a ceny města udělované v roce 2019

6. Pojmenování ulic v lokalitě  Hony za Kukýrnou, I. etapa

7. Hospodaření města Tišnova k 30.6.2019

8. Závazek spolufinancování projektu "Suchý poldr v lokalitě Hony za Kukýrnou"

9. Závazek spolufinancování projektu "Biokoridor LBK 17"

10. Závazek spolufinancování projektu "Park MŠ Hony za Kukýrnou"

11. Finanční dar obci Předklášteří

12. Finanční dar Amatérskému fotbalovému klubu Tišnov, z.s.

13. Žádosti o dotace z programu Podpora trenérů mládeže pro rok 2019 za období leden - červen

14. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 11/2019

15. Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 4/2019, kterou se mění vyhláška č. 4/2018, kterou se reguluje provozní doba pohostinských zařízení v centru města Tišnova

16. Užší výběr žadatelů o byt na II. pololetí roku 2019

17. Prominutí části poplatku z prodlení – A. a M. D.

18. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucích kupních smluv mezi městem Tišnov, společností Němec Jiří stavitel s.r.o. a J. N. (nové komunikace v Honech za Kukýrnou)

19. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 815/1 v k.ú. Jamné u Tišnova

20. Bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům parc.č. 670/6 a parc. č. 711/15, oba v k.ú. Tišnov (komunikace za penzionem a veřejná zeleň pod Květnicí)

21. Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko

22. Zpráva o činnosti společnosti KTS Ekologie s.r.o. za rok 2018

23. Zápis č. 4/2019 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova

24. Zápis č. 5/2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

25. Zápis č. 3/2019 ze zasedání Výboru pro strategické plánování

26. Zápis č. 6/2019, zápis č. 7/2019 a zápis č. 8/2019 ze zasedání Osadního výboru Jamné

27. Zápis č. 5/2019 ze zasedání Osadního výboru Hájek- Hajánky

28. Zápis č. 1/2019 a zápis č. 2/2019 ze zasedání Osadního výboru Pejškov

29. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 3.9.2019

30. Dotazy, podněty, připomínky

 

Tišnov, 6. září 2019                                                                                

 

Jiří Dospíšil          

starosta města Tišnova

 

Připojujeme také odkazy na:

  • podklady k projednávání
  • on-line přenos ze zasedání - YouTube kanál města Tišnova >>> http://zive.tisnov.cz >>> přímý přenos ze zastupitelstva bývá připraven cca 15 minut před začátkem jednání a startuje při zahájení jednání
Datum vytvoření: 6.9.2019 / Datum změny: 6.9.2019