Udělení (rozšíření) řidičského oprávnění

Co k tomu potřebujete: 

K žádosti o udělení řidičského oprávnění je nutné doložit náležitosti stanovené v § 92 odst. 4 zákona o silničním provozu, kterými jsou:

 

• platný doklad totožnosti žadatele,

• posudek o zdravotní způsobilosti,

• doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny vozidel, který nesmí být starší než 6 měsíců,

• doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání, nebo potvrzení o studiu podle § 82 odst. 4 zákona o silničním provozu; dokladem prokazujícím obvyklé bydliště žadatele je zejména:

• potvrzení o přechodném pobytu podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

• výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,

• nájemní smlouva k nemovitosti,

• potvrzení o zaměstnání,

• výpis z živnostenského rejstříku,

• čestné prohlášení žadatele, že:

• není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem a

• jiným členským státem mu nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel nebo že jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto, nebo že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro opětovné udělení řidičského oprávnění,

• rozhodnutí o udělení výjimky podle § 83 odst. 4 zákona o silničním provozu, byla-li udělena,

• doklad o splnění dalších podmínek podle § 91 zákona o silničním provozu,

Kde to vyřídíte: 

Osobně na

Městský úřad Tišnov

odbor dopravy a živnostenský úřad

nám. Míru 346, Tišnov

přízemí budovy

v úředních hodinách:

            Po        07.00 hod. – 17.00 hod.

            St        07.00 hod. – 17.00 hod.

            Pá        07.00 hod. – 12.00 hod.

Kateřina Lepková, tel. : 549 439 737

katerina.lepkova@tisnov, cz, kancelář č. 112

Hana Pulkrábková, tel. 549 439 738

hana.pulkrabkova@tisnov.cz, kancelář č. 112

 

Na pondělí, středu a pátek je možné se objednat přes rezervační systém MěÚ, a to na stránkách www.tisnov.cz,  v sekci potřebuji vyřídit.