Ukončení projektu „Podpora naplnění vybraných kritérii standardů kvality činnosti OSPOD“ v Tišnově

Začátkem roku 2014 dostalo město Tišnov na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost schválené Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu pod názvem „Podpora naplnění vybraných kritérií standardů kvality v rámci činnosti OSPOD MěÚ Tišnov“ reg.č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00068. Projekt trval 17 měsíců. Datum zahájení realizace projektu byl 1.2.2014 a 30.června tohoto roku byl tento projekt úspěšně ukončen. Jeho cílem bylo naplnění vybraných kritérií standardů kvality činnosti OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany) přílohy č.1 vyhlášky č.473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí a tímto podpořit zvýšení kvality výkonu odboru OSPOD MěÚ Tišnov i v rámci změn předpisů, na které jsme museli dle zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů nutně a reálně reagovat.

Realizační tým po celou dobu projektu tvořila projektová manažerka a nová referentka OSPOD. Celková dotace byla poskytnuta ve výši 1 028 647,30 Kč, přičemž podíl na financování celkových způsobilých výdajů projektu byl 100%. Součástí klíčových aktivit projektu bylo vzdělávání referentů OSPOD, a to v oblasti přípravy standardů kvality a jejich aplikace, oblasti náhradní rodinné péče, činnosti OSPOD preventivní a poradenské, opatření sociálně-právní ochrany dětí, správní řízení i řízení před soudy. Profesní vzdělávání 6 pracovníků OSPOD v podobě 8 akreditovaných vzdělávacích kurzů probíhalo od května 2014 do května 2015 a bylo zajištěno prostřednictvím společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu, o.p.s.. Vzdělávací program se týkal těchto témat: Role facilitátora v případových konferencích, Problematika přechodu dítěte při změně výchovného prostředí, Orgány sociálně-právní ochrany a správní řád, Dohody o výkonu pěstounské péče v praxi, Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí, Psychologické aspekty adopce a pěstounské péče, Náhradní rodinná péče a identita dítěte a Kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou. Naplnění minimální personálního standardu stanoveného v bodě 4b přílohy č.1 vyhlášky č.473/2012 Sb., tj. dosažení minimálního počtu zaměstnanců, který je přiměřený správnímu obvodu orgánu OSPOD bylo v rámci další klíčové aktivity projektu zajištěno vytvořením pracovního úvazku 1,0 referentkou OSPOD, která se současně podílela i na nastavení standardů kvality práce OSPOD, zavádění nových metod, jejich pilotních ověřování a vyhodnocování v praxi. V rámci této aktivity proběhlo i zajištění technického a materiálního vybavení referentky OSPOD s ohledem na výkon jejího pracoviště, a proto byl v rámci projektu zakoupen digitální fotoaparát, diktafon, multifunkční zařízení a PC sestava. Výstupem další klíčové aktivity projektu bylo rozšíření webu města Tišnova o informace o rozsahu a podmínkách poskytování sociálně právní ochrany dětí MěÚ Tišnov. Původní stránky OSV před realizaci projetu obsahovali jen výčet činností OSV, kde byla agenda OSPOD zmíněna pouze jedním odstavcem činnosti odboru. Dnes představuje nová tvář webu města kromě jiného i komunikační nástroj pracovníků OSPOD, který je zaměřen na zvyšování informovanosti v řadách veřejnosti a umožňuje sdílení informaci, které jsou veřejností nevíce požadované. Více na stránkách: http://www.tisnov.cz/urad/informace/socialni-veci/socialne-pravni-ochran.... Projekt „Podpora naplnění vybraných kritérií standardů kvality v rámci činnosti OSPOD MěÚ Tišnov“ reg.č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00068 je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Datum vytvoření: 25.8.2015 / Datum změny: 25.8.2015