Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

Společnost E.ON nás požádala o pomoc při zveřejnění informace týkající se ořezu, příp. odstranění dřevin, které by mohly ohrozit bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s. (v souvislosti s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). V příloze naleznete plakát - upozornění, kterým E.ON informuje občany o nezbytných opatřeních v případě, že se na jejich pozemku nachází zařízení distribuční soustavy.

V případech, že vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin v rozsahu a v termínu uvedeném na plakátu, mohou zaměstnanci společnosti E.ON anebo jiné pověřené osoby na základě plné moci následně na dotčené pozemky vstoupit a nezbytné zásahy do dřevin provést vlastními prostředky.

 

Datum vytvoření: 17.10.2019 / Datum změny: 22.10.2019