Dokumenty zastupitelstva

Zastupitelstvo města Tišnova č. 1 - 30.01.2019

 

Záznam zasedání je možné shlédnout zde.

 

       Materiály


Zastupitelstvo města Tišnova č. 7 - 10.12.2018

 

Záznam zasedání je možné shlédnout zde.

 

       Materiály


Zastupitelstvo města Tišnova č. 6 - 05.11.2018 - ustavující zasedání

 

Záznam zasedání je možné shlédnout zde.

 

       Materiály


Zastupitelstvo města Tišnova č. 5 - 17. 09. 2018

 

Záznam zasedání je možné shlédnout zde.

 

       Materiály


Zastupitelstvo města Tišnova č. 4 - 23. 07. 2018

 

Záznam zasedání je možné shlédnout zde.

 

       Materiály


Zastupitelstvo města Tišnova č. 3 - 18. 06. 2018

 

Záznam zasedání je možné shlédnout zde.

 

       Materiály


Zastupitelstvo města Tišnova č. 2 - 16. 04. 2018

 

Záznam zasedání je možné shlédnout zde.

 

       Materiály


Zastupitelstvo města Tišnova č. 1 - 12. 02. 2018

 

Záznam zasedání je možné shlédnout zde.

 

       Materiály


Zastupitelstvo města Tišnova č. 7 - 11. 12. 2017

01 Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání) Stáhnout Přehrát
02 Hospodaření města Tišnova k 30.9.2017 Stáhnout Přehrát
03 Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2018 Stáhnout Přehrát
04 Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci "Rekonstrukce výtahu -poliklinika Tišnov" Stáhnout Přehrát
05 Rozpočtové opatření města Tišnova č. 20/2017 Stáhnout Přehrát
06 Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2017 (stav k 30.11.2017) Stáhnout Přehrát
07 Zpráva o školství za školní rok 2016/2017 Stáhnout Přehrát
08 Koncepce sportu 2018 -2021 Stáhnout Přehrát
09 Vzorové smlouvy k dotačním programům 2018 Stáhnout Přehrát
10 Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 9/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Stáhnout Přehrát
11 Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 10/2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 3/2016, o místním poplatku ze psů Stáhnout Přehrát
12 Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 11/2017, o nočním klidu Stáhnout Přehrát
13 Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 12/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Stáhnout Přehrát
14 Užší výběr žadatelů o byt na I. pololetí 2018 Stáhnout Přehrát
15 Prodej bytu č. 9/1678 na ulici Králova v Tišnově Stáhnout Přehrát
16 Žádost o pomoc ve složité životní a bytové situaci Stáhnout Přehrát
17 Směna pozemků v k.ú. Tišnov (komunikace 111/3771 Tišnov -Předklášteří) Stáhnout Přehrát
18 Odkoupení pozemku parc.č. 770/1 v k.ú. Tišnov (pod Květnicí) Stáhnout Přehrát
19 Odkoupení spoluvlastnických podílů k pozemku parc.č. 1872/106 v k.ú. Tišnov (ulice Dvořákova) Stáhnout Přehrát
20 Prodej části pozemku parc.č. 786/2 v k.ú. Tišnov (ulice Dvořáčkova) Stáhnout Přehrát
21 Prodej pozemku parc.č. 235/1 v k.ú. Hájek u Tišnova Stáhnout Přehrát
22 Žádost o prodej části pozemku parc.č. 2664 v k.ú. Tišnov (Mánesova) Stáhnout Přehrát
23 Žádost o prodej části pozemku parc.č. 2361/1 v k.ú. Tišnov (ke koupališti) Stáhnout Přehrát
24 Žádost o udělení souhlasu spolumajitele účelové komunikace (komunikace VITAR -Drásov) Stáhnout Přehrát
25 Zápis č. 6/2017 ze dne 20.10.2017 a zápis č. 7/2017 ze dne 17.11.2017 ze zasedání Osadního výboru Hájek -Hajánky Stáhnout Přehrát
26 Zápis č. 10/2017 , zápis č. 11/2017 a zápis č.12/2017 ze zasedání Osadního výboru Jamné Stáhnout Přehrát
27 Zápis č. 4/2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 8.11.2017 Stáhnout Přehrát
28 Zápis č. 5/2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 20.11.2017 Stáhnout Přehrát
29 Zápis č. 5/2017 a č. 6/2017 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
30 Zápis ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města č. 4/2017 Stáhnout Přehrát
31 Informace o činnosti MAS Brána Vysočiny Stáhnout Přehrát
32 Volba přísedícího Okresního soudu Brno-venkov Stáhnout Přehrát
33 Stanovení odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva města Tišnova a členy/předsedy výborů/komisí/zvl. orgánů města Tišnova Stáhnout Přehrát
34 Plán práce Rady města Tišnova a Zastupitelstva města Tišnova na rok 2018 Stáhnout Přehrát
35 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 27.11.2017 Stáhnout Přehrát
36 Schválení dodatku smlouvy a přijetí finanční podpory pro pečovatelskou službu CSS Tišnov pro rok 2017 Stáhnout Přehrát
37 Dotazy, podněty, připomínky Stáhnout Přehrát

       Materiály


Zastupitelstvo města Tišnova č. 6 - 23. 10. 2017

01 Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání) Stáhnout Přehrát
02 Akční plán výstavby a rekonstrukce bytů dle Bytové koncepce města Tišnova 2017-2027 Stáhnout Přehrát
03 Prodej pozemků parc. č. st.165/1, jehož součástí je budova č.p. 2, a parc. č. 206/5 (ul.Brněnská) Stáhnout Přehrát
04 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK - Kaple smíření Stáhnout Přehrát
05 Žádost o navýšení provozního příspěvku MěKS Stáhnout Přehrát
06 Personální změny ve Výboru pro strategické plánování a rozvoj města Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
07 Rozpočtové opatření města Tišnova č. 15/2017 Stáhnout Přehrát
08 Žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu města Tišnova týkající se Sdružení sportovních klubů Tišnov Stáhnout Přehrát
09 Dotazy, podněty, připomínky Stáhnout Přehrát

       Materiály


Stránky