Dokumenty zastupitelstva

Zastupitelstvo města Tišnova č. 5 - 17. 09. 2018

 

Záznam zasedání je možné shlédnout zde.

 

       Materiály


Zastupitelstvo města Tišnova č. 4 - 23. 07. 2018

 

Záznam zasedání je možné shlédnout zde.

 

       Materiály


Zastupitelstvo města Tišnova č. 3 - 18. 06. 2018

 

Záznam zasedání je možné shlédnout zde.

 

       Materiály


Zastupitelstvo města Tišnova č. 2 - 16. 04. 2018

 

Záznam zasedání je možné shlédnout zde.

 

       Materiály


Zastupitelstvo města Tišnova č. 1 - 12. 02. 2018

 

Záznam zasedání je možné shlédnout zde.

 

       Materiály


Zastupitelstvo města Tišnova č. 7 - 11. 12. 2017

01 Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání) Stáhnout Přehrát
02 Hospodaření města Tišnova k 30.9.2017 Stáhnout Přehrát
03 Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2018 Stáhnout Přehrát
04 Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci "Rekonstrukce výtahu -poliklinika Tišnov" Stáhnout Přehrát
05 Rozpočtové opatření města Tišnova č. 20/2017 Stáhnout Přehrát
06 Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2017 (stav k 30.11.2017) Stáhnout Přehrát
07 Zpráva o školství za školní rok 2016/2017 Stáhnout Přehrát
08 Koncepce sportu 2018 -2021 Stáhnout Přehrát
09 Vzorové smlouvy k dotačním programům 2018 Stáhnout Přehrát
10 Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 9/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Stáhnout Přehrát
11 Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 10/2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 3/2016, o místním poplatku ze psů Stáhnout Přehrát
12 Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 11/2017, o nočním klidu Stáhnout Přehrát
13 Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 12/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Stáhnout Přehrát
14 Užší výběr žadatelů o byt na I. pololetí 2018 Stáhnout Přehrát
15 Prodej bytu č. 9/1678 na ulici Králova v Tišnově Stáhnout Přehrát
16 Žádost o pomoc ve složité životní a bytové situaci Stáhnout Přehrát
17 Směna pozemků v k.ú. Tišnov (komunikace 111/3771 Tišnov -Předklášteří) Stáhnout Přehrát
18 Odkoupení pozemku parc.č. 770/1 v k.ú. Tišnov (pod Květnicí) Stáhnout Přehrát
19 Odkoupení spoluvlastnických podílů k pozemku parc.č. 1872/106 v k.ú. Tišnov (ulice Dvořákova) Stáhnout Přehrát
20 Prodej části pozemku parc.č. 786/2 v k.ú. Tišnov (ulice Dvořáčkova) Stáhnout Přehrát
21 Prodej pozemku parc.č. 235/1 v k.ú. Hájek u Tišnova Stáhnout Přehrát
22 Žádost o prodej části pozemku parc.č. 2664 v k.ú. Tišnov (Mánesova) Stáhnout Přehrát
23 Žádost o prodej části pozemku parc.č. 2361/1 v k.ú. Tišnov (ke koupališti) Stáhnout Přehrát
24 Žádost o udělení souhlasu spolumajitele účelové komunikace (komunikace VITAR -Drásov) Stáhnout Přehrát
25 Zápis č. 6/2017 ze dne 20.10.2017 a zápis č. 7/2017 ze dne 17.11.2017 ze zasedání Osadního výboru Hájek -Hajánky Stáhnout Přehrát
26 Zápis č. 10/2017 , zápis č. 11/2017 a zápis č.12/2017 ze zasedání Osadního výboru Jamné Stáhnout Přehrát
27 Zápis č. 4/2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 8.11.2017 Stáhnout Přehrát
28 Zápis č. 5/2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 20.11.2017 Stáhnout Přehrát
29 Zápis č. 5/2017 a č. 6/2017 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
30 Zápis ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města č. 4/2017 Stáhnout Přehrát
31 Informace o činnosti MAS Brána Vysočiny Stáhnout Přehrát
32 Volba přísedícího Okresního soudu Brno-venkov Stáhnout Přehrát
33 Stanovení odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva města Tišnova a členy/předsedy výborů/komisí/zvl. orgánů města Tišnova Stáhnout Přehrát
34 Plán práce Rady města Tišnova a Zastupitelstva města Tišnova na rok 2018 Stáhnout Přehrát
35 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 27.11.2017 Stáhnout Přehrát
36 Schválení dodatku smlouvy a přijetí finanční podpory pro pečovatelskou službu CSS Tišnov pro rok 2017 Stáhnout Přehrát
37 Dotazy, podněty, připomínky Stáhnout Přehrát

       Materiály


Zastupitelstvo města Tišnova č. 6 - 23. 10. 2017

01 Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání) Stáhnout Přehrát
02 Akční plán výstavby a rekonstrukce bytů dle Bytové koncepce města Tišnova 2017-2027 Stáhnout Přehrát
03 Prodej pozemků parc. č. st.165/1, jehož součástí je budova č.p. 2, a parc. č. 206/5 (ul.Brněnská) Stáhnout Přehrát
04 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK - Kaple smíření Stáhnout Přehrát
05 Žádost o navýšení provozního příspěvku MěKS Stáhnout Přehrát
06 Personální změny ve Výboru pro strategické plánování a rozvoj města Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
07 Rozpočtové opatření města Tišnova č. 15/2017 Stáhnout Přehrát
08 Žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu města Tišnova týkající se Sdružení sportovních klubů Tišnov Stáhnout Přehrát
09 Dotazy, podněty, připomínky Stáhnout Přehrát

       Materiály


Zastupitelstvo města Tišnova č. 5 - 25. 9. 2017

01 Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání) Stáhnout Přehrát
02 Čestné občanství a ceny města udělované v roce 2017 Stáhnout Přehrát
03 Koncepce řešení dopravy ve městě Tišnově Stáhnout Přehrát
04 Návrh na změny územního plánu Tišnov Stáhnout Přehrát
05 Územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou II. - území mezi ulicemi Dlouhá, Kuthanova a Černohorská Stáhnout Přehrát
06 Územní studie sídelní zeleně Tišnov Stáhnout Přehrát
07 Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 6/2017, kterou se vydává Požární řád města Tišnova Stáhnout Přehrát
08 Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 7/2017, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 37/1998, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Tišnov, ve znění pozdějších předpisů Stáhnout Přehrát
09 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Tišnova v oblasti sociálních služeb pro rok 2017 - II. kolo dotačního programu Stáhnout Přehrát
10 Prodej bytu č. 9 na ulici Halasova 993 v Tišnově Stáhnout Přehrát
11 Užší výběr žadatelů o byt na II. pololetí roku 2017 Stáhnout Přehrát
12 Odkoupení pozemku parc.č. 2466/130 v k.ú. Tišnov (propoj Formánkova - Járy Cimrmana) Stáhnout Přehrát
13 Prodej části pozemku parc.č. 235 v k.ú. Hájek u Tišnova Stáhnout Přehrát
14 Prodej částí pozemků parc.č. 1808/17, parc.č. 1811/20 a parc.č. 1811/40, vše v k.ú. Tišnov (propoj ulice Dobrovského a Horova) Stáhnout Přehrát
15 Odkoupení části pozemku parc.č. 665/3 v k.ú. Tišnov (pozemek pro budoucí chodník podél komunikace, ul. Lomnická) Stáhnout Přehrát
16 Odkoupení pozemků a komunikace v k.ú. Tišnov (dokončení ulice Dlouhé) Stáhnout Přehrát
17 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami Stáhnout Přehrát
18 Odkoupení částí pozemků v k.ú. Tišnov a k.ú. Předklášteří (chodník Za Mlýn) Stáhnout Přehrát
19 Žádost o převod nemovitosti č.p. 283 na ulici Klášterská v Tišnově Stáhnout Přehrát
20 Darovací smlouva na technické zhodnocení nemovitosti České republiky, Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Stáhnout Přehrát
21 Hospodaření města Tišnova k 30.6.2017 Stáhnout Přehrát
22 Rozpočtové opatření města Tišnova č. 12/2017 Stáhnout Přehrát
23 Zápis č. 8/2017 a zápis č. 9/2017 ze zasedání Osadního výboru Jamné Stáhnout Přehrát
24 Zápis č. 5/2017 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky ze dne 25.8.2017 Stáhnout Přehrát
25 Zápis č. 3/2017 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města ze dne 21.6.2017 Stáhnout Přehrát
26 Zápis č. 1/2017 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 29.8. 2017 Stáhnout Přehrát
27 Zápis č. 4/2017 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 28.6.2017 Stáhnout Přehrát
28 Zápis č. 3/2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 4.9.2017 Stáhnout Přehrát
29 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 11.9.2017 Stáhnout Přehrát
30 Dotazy, podněty, připomínky Stáhnout Přehrát

       Materiály


Zastupitelstvo města Tišnova č. 4 - 26. 6. 2017

01 Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání) Stáhnout Přehrát
02 Hospodaření města Tišnova k 31.3.2017 Stáhnout Přehrát
03 Dodatek č. 1 zřizovací listiny Základní školy Tišnov, nám. 28. října, příspěvková organizace Stáhnout Přehrát
04 Zřízení Sociálního fondu města Tišnova Stáhnout Přehrát
05 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu Stáhnout Přehrát
06 Obecně závazná vyhláška č. 5/2017 - doplnění školských obvodů o obce, se kterými se uzavírá Dohoda o vytvoření společného školského obvodu Stáhnout Přehrát
07 Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2017 (stav k 31.5.2017) Stáhnout Přehrát
08 Dodatek č. 1 k Dohodě o uznání dluhu se splátkovým kalendářem ze dne 6. ledna 2016 Stáhnout Přehrát
09 Dodatek č. 1 k Dohodě o uznání dluhu se splátkovým kalendářem ze dne 10. května 2016 Stáhnout Přehrát
10 Dodatek č. 1 k Dohodě o uznání dluhu se splátkovým kalendářem ze dne 20. července 2016 Stáhnout Přehrát
11 Uzavření Dohody o zrušení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi městem Tišnov a J. Z. (pozemky v přednádražním prostoru) Stáhnout Přehrát
12 Odkoupení id. 9/28 pozemku parc.č. 1872/106 v k.ú. Tišnov (Dvořákova) Stáhnout Přehrát
13 Směna pozemků v k.ú. Tišnov (Trnec) Stáhnout Přehrát
14 Uzavření smluv o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje po realizaci stavby autobusové zastávky na Trnci) Stáhnout Přehrát
15 Prodej části pozemku parc.č. 1477/4 v k.ú. Tišnov (trafostanice u nemocnice) Stáhnout Přehrát
16 Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 31.10.2014 ve věci prodeje bývalé kotelny na ulici Dřínová (Květnická) Stáhnout Přehrát
17 Darovací smlouva na poskytnutí movité věci České republice, Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje Stáhnout Přehrát
18 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci Cesta hrdelního práva - slavnostní otevření - historická slavnost Stáhnout Přehrát
19 Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci "Tišnov - údržba cyklostezek a zeleně v jejich okolí" Stáhnout Přehrát
20 Závazek financování projektu "Sanace skalního svahu - zabezpečení cyklostezky v Tišnově" Stáhnout Přehrát
21 Žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu města Tišnova (ZUŠ Tišnov) Stáhnout Přehrát
22 Žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu města Tišnova (TJ Sokol Tišnov) Stáhnout Přehrát
23 Rozpočtové opatření města Tišnova č. 8/2017 Stáhnout Přehrát
24 Zápis č. 4/2017 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky Stáhnout Přehrát
25 Zápis č. 5/2017, zápis č. 6/2017 a zápis č. 7/2017 ze zasedání Osadního výboru Jamné Stáhnout Přehrát
26 Zápis č. 2/2017 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 3.4.2017 Stáhnout Přehrát
27 Zápis č. 3/2017 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 10.5.2017 Stáhnout Přehrát
28 Zápis č. 2/2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 12.6.2017 Stáhnout Přehrát
29 Zápis č. 2/2017 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města ze dne 26.4.2017 Stáhnout Přehrát
30 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 12.6.2017 Stáhnout Přehrát
31 Dotazy, podněty, připomínky Stáhnout Přehrát

       Materiály


Zastupitelstvo města Tišnova č. 3 - 15. 5. 2017

01 Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání) Stáhnout Přehrát
02 Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 3/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 1/2016, o nočním klidu Stáhnout Přehrát
03 Dodatek Smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (HZS) Stáhnout Přehrát
04 Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 2454 v k.ú. Tišnov (Za Mlýnem) Stáhnout Přehrát
05 Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na akci Tišnov - úprava povrchu navrženého vedení dálkové trasy EuroVelo 4 - úsek Dřevoplac - Předklášteří Stáhnout Přehrát
06 Rozpočtové opatření města Tišnova č. 5/2017 Stáhnout Přehrát
07 Dotazy, podněty, připomínky Stáhnout Přehrát

       Materiály


Stránky