Dokumenty zastupitelstva

Zastupitelstvo města Tišnova č. 5 - 25. 9. 2017

01 Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání) Stáhnout Přehrát
02 Čestné občanství a ceny města udělované v roce 2017 Stáhnout Přehrát
03 Koncepce řešení dopravy ve městě Tišnově Stáhnout Přehrát
04 Návrh na změny územního plánu Tišnov Stáhnout Přehrát
05 Územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou II. - území mezi ulicemi Dlouhá, Kuthanova a Černohorská Stáhnout Přehrát
06 Územní studie sídelní zeleně Tišnov Stáhnout Přehrát
07 Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 6/2017, kterou se vydává Požární řád města Tišnova Stáhnout Přehrát
08 Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 7/2017, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 37/1998, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Tišnov, ve znění pozdějších předpisů Stáhnout Přehrát
09 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Tišnova v oblasti sociálních služeb pro rok 2017 - II. kolo dotačního programu Stáhnout Přehrát
10 Prodej bytu č. 9 na ulici Halasova 993 v Tišnově Stáhnout Přehrát
11 Užší výběr žadatelů o byt na II. pololetí roku 2017 Stáhnout Přehrát
12 Odkoupení pozemku parc.č. 2466/130 v k.ú. Tišnov (propoj Formánkova - Járy Cimrmana) Stáhnout Přehrát
13 Prodej části pozemku parc.č. 235 v k.ú. Hájek u Tišnova Stáhnout Přehrát
14 Prodej částí pozemků parc.č. 1808/17, parc.č. 1811/20 a parc.č. 1811/40, vše v k.ú. Tišnov (propoj ulice Dobrovského a Horova) Stáhnout Přehrát
15 Odkoupení části pozemku parc.č. 665/3 v k.ú. Tišnov (pozemek pro budoucí chodník podél komunikace, ul. Lomnická) Stáhnout Přehrát
16 Odkoupení pozemků a komunikace v k.ú. Tišnov (dokončení ulice Dlouhé) Stáhnout Přehrát
17 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami Stáhnout Přehrát
18 Odkoupení částí pozemků v k.ú. Tišnov a k.ú. Předklášteří (chodník Za Mlýn) Stáhnout Přehrát
19 Žádost o převod nemovitosti č.p. 283 na ulici Klášterská v Tišnově Stáhnout Přehrát
20 Darovací smlouva na technické zhodnocení nemovitosti České republiky, Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Stáhnout Přehrát
21 Hospodaření města Tišnova k 30.6.2017 Stáhnout Přehrát
22 Rozpočtové opatření města Tišnova č. 12/2017 Stáhnout Přehrát
23 Zápis č. 8/2017 a zápis č. 9/2017 ze zasedání Osadního výboru Jamné Stáhnout Přehrát
24 Zápis č. 5/2017 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky ze dne 25.8.2017 Stáhnout Přehrát
25 Zápis č. 3/2017 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města ze dne 21.6.2017 Stáhnout Přehrát
26 Zápis č. 1/2017 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 29.8. 2017 Stáhnout Přehrát
27 Zápis č. 4/2017 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 28.6.2017 Stáhnout Přehrát
28 Zápis č. 3/2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 4.9.2017 Stáhnout Přehrát
29 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 11.9.2017 Stáhnout Přehrát
30 Dotazy, podněty, připomínky Stáhnout Přehrát

       Materiály


Zastupitelstvo města Tišnova č. 4 - 26. 6. 2017

01 Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání) Stáhnout Přehrát
02 Hospodaření města Tišnova k 31.3.2017 Stáhnout Přehrát
03 Dodatek č. 1 zřizovací listiny Základní školy Tišnov, nám. 28. října, příspěvková organizace Stáhnout Přehrát
04 Zřízení Sociálního fondu města Tišnova Stáhnout Přehrát
05 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu Stáhnout Přehrát
06 Obecně závazná vyhláška č. 5/2017 - doplnění školských obvodů o obce, se kterými se uzavírá Dohoda o vytvoření společného školského obvodu Stáhnout Přehrát
07 Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2017 (stav k 31.5.2017) Stáhnout Přehrát
08 Dodatek č. 1 k Dohodě o uznání dluhu se splátkovým kalendářem ze dne 6. ledna 2016 Stáhnout Přehrát
09 Dodatek č. 1 k Dohodě o uznání dluhu se splátkovým kalendářem ze dne 10. května 2016 Stáhnout Přehrát
10 Dodatek č. 1 k Dohodě o uznání dluhu se splátkovým kalendářem ze dne 20. července 2016 Stáhnout Přehrát
11 Uzavření Dohody o zrušení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi městem Tišnov a J. Z. (pozemky v přednádražním prostoru) Stáhnout Přehrát
12 Odkoupení id. 9/28 pozemku parc.č. 1872/106 v k.ú. Tišnov (Dvořákova) Stáhnout Přehrát
13 Směna pozemků v k.ú. Tišnov (Trnec) Stáhnout Přehrát
14 Uzavření smluv o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje po realizaci stavby autobusové zastávky na Trnci) Stáhnout Přehrát
15 Prodej části pozemku parc.č. 1477/4 v k.ú. Tišnov (trafostanice u nemocnice) Stáhnout Přehrát
16 Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 31.10.2014 ve věci prodeje bývalé kotelny na ulici Dřínová (Květnická) Stáhnout Přehrát
17 Darovací smlouva na poskytnutí movité věci České republice, Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje Stáhnout Přehrát
18 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci Cesta hrdelního práva - slavnostní otevření - historická slavnost Stáhnout Přehrát
19 Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci "Tišnov - údržba cyklostezek a zeleně v jejich okolí" Stáhnout Přehrát
20 Závazek financování projektu "Sanace skalního svahu - zabezpečení cyklostezky v Tišnově" Stáhnout Přehrát
21 Žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu města Tišnova (ZUŠ Tišnov) Stáhnout Přehrát
22 Žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu města Tišnova (TJ Sokol Tišnov) Stáhnout Přehrát
23 Rozpočtové opatření města Tišnova č. 8/2017 Stáhnout Přehrát
24 Zápis č. 4/2017 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky Stáhnout Přehrát
25 Zápis č. 5/2017, zápis č. 6/2017 a zápis č. 7/2017 ze zasedání Osadního výboru Jamné Stáhnout Přehrát
26 Zápis č. 2/2017 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 3.4.2017 Stáhnout Přehrát
27 Zápis č. 3/2017 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 10.5.2017 Stáhnout Přehrát
28 Zápis č. 2/2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 12.6.2017 Stáhnout Přehrát
29 Zápis č. 2/2017 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města ze dne 26.4.2017 Stáhnout Přehrát
30 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 12.6.2017 Stáhnout Přehrát
31 Dotazy, podněty, připomínky Stáhnout Přehrát

       Materiály


Zastupitelstvo města Tišnova č. 3 - 15. 5. 2017

01 Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání) Stáhnout Přehrát
02 Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 3/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 1/2016, o nočním klidu Stáhnout Přehrát
03 Dodatek Smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (HZS) Stáhnout Přehrát
04 Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 2454 v k.ú. Tišnov (Za Mlýnem) Stáhnout Přehrát
05 Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na akci Tišnov - úprava povrchu navrženého vedení dálkové trasy EuroVelo 4 - úsek Dřevoplac - Předklášteří Stáhnout Přehrát
06 Rozpočtové opatření města Tišnova č. 5/2017 Stáhnout Přehrát
07 Dotazy, podněty, připomínky Stáhnout Přehrát

       Materiály


Zastupitelstvo města Tišnova č. 2 - 12. 4. 2017

01 Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání) Stáhnout Přehrát
11 Žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu města Tišnova (HZS JmK) Stáhnout Přehrát
27-28 Směna pozemků v k.ú. Tišnov (Hony za Kukýrnou), Uzavření Smlouvy o uzavření budoucích kupních smluv mezi městem Tišnov na straně jedné a společností Němec Jiří stavitel s.r.o. a J. N. na straně druhé (Hony za Kukýrnou) Stáhnout Přehrát
02 Zpráva o činnosti Městského úřadu Tišnov za rok 2016 Stáhnout Přehrát
03 Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2017 (stav k 31.3.2017) Stáhnout Přehrát
04 Zpráva o kultuře za rok 2016 Stáhnout Přehrát
05 Zpráva o sportu za rok 2016 Stáhnout Přehrát
06 Zpráva o činnosti mládežnických organizací v Tišnově za rok 2016 Stáhnout Přehrát
07 Hospodaření města Tišnova za rok 2016 Stáhnout Přehrát
09 Zpráva o stavu pohledávek k 31.12.2016 Stáhnout Přehrát
10 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 Stáhnout Přehrát
12 Schválení vzorových smluv k dotačním programům 2017 Stáhnout Přehrát
13 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova - Dotační program 2017 - Sport a tělovýchova nad 50 000,- Kč Stáhnout Přehrát
14 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova - Dotační program 2017 - Životní prostředí nad 50 000,- Kč Stáhnout Přehrát
15 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova - Dotační program 2017 - Volnočasové aktivity mládeže nad 50 000,- Kč Stáhnout Přehrát
16 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova - Dotační program 2017 - Ostatní zájmová činnost nad 50 000,- Kč Stáhnout Přehrát
17 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova - Dotační program 2017 - Kultura nad 50 000,- Kč Stáhnout Přehrát
18 Poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Tišnova v oblasti prorodinných aktivit na rok 2017 Stáhnout Přehrát
19 Poskytnutí veřejné finanční podpory sociálním službám pro rok 2017 - I. kolo dotačního programu Stáhnout Přehrát
20 Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Tišnov, p.o. za rok 2016 Stáhnout Přehrát
21 Schválení uzavření smlouvy a přijetí finanční podpory pro pečovatelskou službu CSS Tišnov, p.o. na rok 2017 dle § 105 zákona č. 108/2006 Sb. Stáhnout Přehrát
22 Schválení uzavření smlouvy a přijetí finanční podpory pro pečovatelskou službu CSS Tišnov, p.o. na rok 2017 dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb. Stáhnout Přehrát
08 Rozpočtové opatření města Tišnova č. 4/2017 Stáhnout Přehrát
23 Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 2/2017, kterou se vydává Požární řád města Tišnova Stáhnout Přehrát
24 Zpráva o komunálních službách za rok 2016 Stáhnout Přehrát
25 Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Tišnova za rok 2016 Stáhnout Přehrát
26 Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s panem L. N. Stáhnout Přehrát
29 Směna pozemků v k.ú. Hájek u Tišnova Stáhnout Přehrát
30 Prodej části pozemku parc.č. 467/1 v k.ú. Tišnov (přednádražní prostor) Stáhnout Přehrát
31 Zápis č. 2/2017 a zápis č. 3/2017 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky Stáhnout Přehrát
32 Zápis č. 3/2017 a zápis č. 4/2017 ze zasedání Osadního výboru Jamné Stáhnout Přehrát
33 Zápis č. 1/2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 29.3.2017 Stáhnout Přehrát
34 Zápis č. 1/2017 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 8.2.2017 Stáhnout Přehrát
35 Zápis č. 1/2017 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města ze dne 20.3.2017 Stáhnout Přehrát
36 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 28.3.2017 Stáhnout Přehrát
37 Dotazy, podněty, připomínky Stáhnout Přehrát

 

       Materiály


Zastupitelstvo města Tišnova č. 1 - 6. 2. 2017

01 Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání) Stáhnout Přehrát
11 Aktuální informace ve věci změn zdravotní péče v nemocnici Tišnov Stáhnout Přehrát
02 Stanovení odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
03 Zpráva o činnosti Komise k projednávání přestupků města Tišnova za rok 2016 Stáhnout Přehrát
04 Rozpočtové opatření města Tišnova č. 1_2017 Stáhnout Přehrát
05 Odkoupení pozemku parc.č. 1872/139 v k.ú. Tišnov (Dvořákova x Husova) Stáhnout Přehrát
06 Prodej části pozemku parc.č. 193/1 v k.ú. Hájek u Tišnova Stáhnout Přehrát
07 Zápis č. 10/2016, zápis č. 1/2017 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky Stáhnout Přehrát
08 Zápis č. 13/2016, zápis č. 1/2017 a zápis č. 2/2017 ze zasedání Osadního výboru Jamné Stáhnout Přehrát
09 Zápis č. 6/2016 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města Stáhnout Přehrát
10 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 24.01.2017 Stáhnout Přehrát
12 Dotazy, podněty, připomínky Stáhnout Přehrát

       Materiály


Zastupitelstvo města Tišnova č. 8 - 12.12.2016

01 Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání) Stáhnout Přehrát
02 Zpráva o průběhu investičních akcí k 30. 11. 2016 Stáhnout Přehrát
03 Hospodaření města Tišnova k 30.9.2016 Stáhnout Přehrát
04 Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2017 Stáhnout Přehrát
05 Rozpočtový výhled města Tišnova na roky 2018-2020 Stáhnout Přehrát
06 Plán práce Rady města Tišnova a Zastupitelstva města Tišnova na rok 2017 Stáhnout Přehrát
07 Volba přísedícího Okresního soudu Brno-venkov Stáhnout Přehrát
08 Zpráva o školství za školní rok 2015/2016 Stáhnout Přehrát
09 Žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu města Tišnova (TJ Sokol - sanace) Stáhnout Přehrát
11 Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 1/2016, o nočním klidu Stáhnout Přehrát
12 Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Stáhnout Přehrát
13 Návrhy obecně závazných vyhlášek města Tišnova č. 3/2016, o místním poplatku ze psů, a č. 4/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území města Tišnova a vymezují prostory pro volné pobíhání psů Stáhnout Přehrát
10 Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 5/2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Tišnovem Stáhnout Přehrát
14 Zřizovací listiny školských příspěvkových organizací Stáhnout Přehrát
15 Prodej bytu č. 6/1670 na ulici Králova v Tišnově Stáhnout Přehrát
16 Prodej bytu č. 10/1670 na ulici Králova v Tišnově Stáhnout Přehrát
17 Užší výběr žadatelů o byt na I. pololetí roku 2017 Stáhnout Přehrát
18 Odkoupení pozemků zapsaných na LV č. 2553 v k.ú. Tišnov (Na Mlékárně) Stáhnout Přehrát
19 Žádost o prodej části pozemku parc.č. 2279/1 v k.ú. Tišnov (příjezd k ČSAD) Stáhnout Přehrát
20 Odkoupení spoluvlastnického podílu k pozemku parc.č. 2015/37 v k.ú. Tišnov (Majorova) Stáhnout Přehrát
21 Odkoupení spoluvlastnického podílu k pozemku parc.č. 1872/106 v k.ú. Tišnov (Dvořákova) Stáhnout Přehrát
22 Odkoupení pozemků parc.č. 670/1 a parc.č. 670/2, oba v k.ú. Tišnov (Květnice) Stáhnout Přehrát
23 Odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov na ulici Riegrova (pozemky pod chodníkem) Stáhnout Přehrát
24 Prodej částí pozemků v k.ú. Hájek u Tišnova (Stanoviska) Stáhnout Přehrát
25 Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje - stavební úpravy pro přesun části ZUŠ na ul. Riegrova Stáhnout Přehrát
26 Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově Stáhnout Přehrát
27 Závazek financování projektu "Tišnov - park pod kostelem" Stáhnout Přehrát
28 Souhlas s realizací projektu "Centrum služeb pro turisty v Tišnově" Stáhnout Přehrát
29 Smlouva o příspěvku na sociální služby pro rok 2017 mezi městem Tišnov a obcemi správního obvodu ORP Tišnov Stáhnout Přehrát
30 Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na hospodaření v lesích Stáhnout Přehrát
31 Rozpočtové opatření města Tišnova č.22/2016 Stáhnout Přehrát
32 Zápis č. 4/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
33 Zápis č. 3/2016 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
34 Zápis č. 5/2016 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
35 Zápis č. 5/2016 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města Stáhnout Přehrát
36 Zápis č. 7/2016, zápis č. 8/2016 a zápis č. 9/2016 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky Stáhnout Přehrát
37 Zápis č. 11/2016 a zápis č. 12/2016 ze zasedání Osadního výboru Jamné Stáhnout Přehrát
39 Svěření kompetencí Radě města Tišnova Stáhnout Přehrát
38 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 28.11.2016 Stáhnout Přehrát
40 Dotazy, podněty, připomínky Stáhnout Přehrát

       Materiály


Zastupitelstvo města Tišnova č. 7 - 28.11.2016

01. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání) Stáhnout Přehrát
02. Zánik mandátu člena zastupitelstva Ing. Tomáše Komprse a nastoupení náhradnice Mgr. Moniky Chlupové Fruhwirtové Stáhnout Přehrát
03. Organizační změny související se zánikem mandátu člena zastupitelstva Stáhnout Přehrát
04. Podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce víceúčelového sportoviště v Tišnově" Stáhnout Přehrát
05. Závazek spolufinancování projektu "Optimalizace systému třídění a sběru bioodpadu v Tišnově" Stáhnout Přehrát
06. Závazek spolufinancování projektu "Předcházení vzniku bioodpadu v Tišnově" Stáhnout Přehrát
07. Schválení dodatku č. 1 smlouvy a přijetí finanční podpory pro pečovatelskou službu Centra sociálních služeb Tišnov, p.o. pro rok 2016 Stáhnout Přehrát
08. Rozpočtové opatření města Tišnova č.20/2016 Stáhnout Přehrát
09. Dotazy, podněty, připomínky Stáhnout Přehrát

       Materiály


Zastupitelstvo města Tišnova č. 6 - 10.10.2016

01. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání) Stáhnout Přehrát
02. Hospodaření města Tišnova k 30.6.2016 Stáhnout Přehrát
20. Aktuální informace ve věci rekonstrukce "Nemocnice Tišnov" Stáhnout Přehrát
03. Návrhy na udělení čestného občanství a cen města Tišnova 2016 Stáhnout Přehrát
04. Žádosti o dotace z dotačního programu Podpora trenérů mládeže za období leden - červen 2016 Stáhnout Přehrát
05. Prodej objektu na ulici Klášterská 358 Stáhnout Přehrát
06. Žádost o převod pozemků parc.č. 2336/34 a parc.č. 2522, oba v k.ú. Tišnov (komunikace Vitar - Drásov) Stáhnout Přehrát
07. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 1805/2 v k.ú. Tišnov (Erbenova) Stáhnout Přehrát
08. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 2664 v k.ú. Tišnov (Mánesova) Stáhnout Přehrát
09. Bezúplatné nabytí části pozemku parc.č. 1767/1 v k.ú. Tišnov (Mánesova) Stáhnout Přehrát
18. Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, projekt Tišnov-úprava povrchu navrženého vedení dálkové trasy EuroVelo 4, úsek Dřevoplac-Předklášteří Stáhnout Přehrát
19. Odkoupení pozemků na LV č. 2479 v k.ú. Tišnov (hřiště Smíškova  + pod komunikacemi) Stáhnout Přehrát
10. Rozpočtové opatření města Tišnova č.17/2016 Stáhnout Přehrát
11. Zápis č. 5/2016 a zápis č. 6/2016 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky Stáhnout Přehrát
12. Zápis č. 8/2016, zápis č. 9/2016 a zápis č. 10/2016 ze zasedání Osadního výboru Jamné Stáhnout Přehrát
13. Zápis č. 3/2016 a zápis č. 4/2016 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města Stáhnout Přehrát
14. Zápis č. 3/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
15.-16. Zápis č.3/2016 a zápis č.4/2016 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
17. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 22.09.2016 Stáhnout Přehrát
21. Dotazy, podněty, připomínky Stáhnout Přehrát

       Materiály


Zastupitelstvo města Tišnova č. 5 - 05.09.2016

01. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání) Stáhnout Přehrát
02. Vydání Územního plánu Tišnov Stáhnout Přehrát
03. Schválení uzavření smlouvy a přijetí finanční podpory pro pečovatelskou službu Centra sociálních služeb Tišnov, p.o. pro rok 2016 Stáhnout Přehrát
04. Rozpočtové opatření města Tišnova č.12/2016 Stáhnout Přehrát
05. Dotazy, podněty, připomínky Stáhnout Přehrát

       Materiály


Zastupitelstvo města Tišnova č. 4 - 27.06.2016

01. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání) Stáhnout Přehrát
02. Hospodaření města Tišnova k 31.3.2016 Stáhnout Přehrát
03. Zpráva o průběhu investičních akcí k 31.5.2016 Stáhnout Přehrát
04. Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu Rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky Tišnov Stáhnout Přehrát
05. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města (MAS Brána Vysočiny, z.s.) Stáhnout Přehrát
06. Přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na "Půdní vestavbu požární zbrojnice" Stáhnout Přehrát
07. Přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na "Nákup praporu" Stáhnout Přehrát
08. Přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na "Podporu akce Den s IZS" Stáhnout Přehrát
09. Přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na "Zkvalitnění služeb informačního centra Tišnov" Stáhnout Přehrát
10. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Tišnova v oblasti sociálních služeb pro rok 2016 - II. kolo dotačního programu Stáhnout Přehrát
11. Žádost o mimořádnou dotaci (Sdružení sportovních klubů, z.s.) Stáhnout Přehrát
12. Žádost mikroregionu Čebínka o podporu záměru navýšení kapacity základních škol v Tišnově Stáhnout Přehrát
13. Bytová koncepce města Tišnova 2017-2027 Stáhnout Přehrát
14. Užší výběr žadatelů o byt na II. pololetí roku 2016 Stáhnout Přehrát
15. Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s paní D. M. Stáhnout Přehrát
16. Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s R. a Z. P. Stáhnout Přehrát
17. Darování části pozemku parc.č. st. 311/1 v k.ú. Tišnov (gymnázium) Stáhnout Přehrát
18. Odkoupení pozemků parc.č. 2342/22 a parc.č. 2342/23, oba v k.ú. Tišnov (ulice Sv. Čecha) Stáhnout Přehrát
19. Odkoupení pozemků parc.č. 1847/27, parc.č. 1847/41, parc.č. 1868/29, parc.č. 1872/136 a parc.č. 2416/20, vše v k.ú. Tišnov (hřiště u ZŠ Smíškova + pod komun.) Stáhnout Přehrát
20. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Tišnov a Povodím Moravy, s.p. - Veřejné osvětlení ul. Ostrovec, etapa III Stáhnout Přehrát
21. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Tišnov a Jihomoravským krajem - Veřejné osvětlení Za Mlýn Stáhnout Přehrát
22. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Veřejné osvětlení Drbalova Stáhnout Přehrát
23. Projekt "Tišnov -  úprava povrchu navrženého vedení dálkové trasy EuroVelo 4, úsek Dřevoplac - Předklášteří" Stáhnout Přehrát
24. Strategie rozvoje KTS Ekologie s. r. o. Stáhnout Přehrát
25. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 8_2016 Stáhnout Přehrát
26. Rezignace člena kontrolního výboru a návrh na jmenování nového člena kontrolního výboru Stáhnout Přehrát
27. Zápis č. 2/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 8.6.2016 Stáhnout Přehrát
28. Zápis č. 2/2016 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 31.5. 2016 Stáhnout Přehrát
29. Zápis č. 4/2016 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky ze dne 20.5.2016 Stáhnout Přehrát
30. Zápis č. 5/2016, zápis č. 6/2016 a zápis č. 7/2016 ze zasedání Osadního výboru Jamné Stáhnout Přehrát
31. Zápis č. 2/2016 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města ze dne 25.5.2016 Stáhnout Přehrát
32. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 13.06.2016 Stáhnout Přehrát
33. Memorandum o spolupráci s Jihomoravským krajem na projekt „Cesta hrdelního práva Tišnov“ Stáhnout Přehrát
34. Dotazy, podněty, připomínky Stáhnout Přehrát

       Materiály


Stránky