Dokumenty zastupitelstva

Zastupitelstvo města Tišnova č. 3 - 25. 04. 2016

1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání) Stáhnout Přehrát
2. Zpráva o činnosti Městského úřadu Tišnov za rok 2015 Stáhnout Přehrát
3. Hospodaření města Tišnova za rok 2015 Stáhnout Přehrát
4. Navýšení investičního příspěvku na rok 2016 příspěvkové organizaci Mateřská škola, Tišnov, Horova 960 Stáhnout Přehrát
5. Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2016 Stáhnout Přehrát
6. Zpráva o hospodaření - lesy 2015 Stáhnout Přehrát
7. Zpráva o komunálních službách za rok 2015 Stáhnout Přehrát
8. Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Tišnov, p.o. za rok 2015 Stáhnout Přehrát
9. Zpráva o kultuře 2015 - Městské kulturní středisko Stáhnout Přehrát
10. Zpráva o činnosti mládežnických organizací v Tišnově za rok 2015 Stáhnout Přehrát
11. Zpráva o sportu za rok 2015 Stáhnout Přehrát
12. Schválení návrhu na poskytnutí dotací z rozpočtu města Tišnova v oblasti sport a tělovýchova pro rok 2016 nad 50.000,- Kč Stáhnout Přehrát
13. Schválení návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu města Tišnova v oblasti volnočasové aktivity mládeže pro rok 2016 nad 50.000,- Kč Stáhnout Přehrát
14. Schválení návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu města Tišnova v oblasti prorodinných aktivit pro rok 2016 nad 50.000,- Kč Stáhnout Přehrát
15. Schválení návrhu na poskytnutí dotací z rozpočtu města Tišnova v oblasti sociálních služeb pro rok 2016 - I. kolo dotačního programu Stáhnout Přehrát
16. Schválení uzavření smlouvy a přijetí finanční podpory pro pečovatelskou službu Centra sociálních služeb Tišnov, p.o. pro rok 2016 Stáhnout Přehrát
17. Prominutí sankcí za pozdní vyúčtování dotace organizace Domov u rybníka Víceměřice, p.o. Stáhnout Přehrát
18. Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s panem R.D. Stáhnout Přehrát
19. Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s panem L.J. Stáhnout Přehrát
20. Prodej části pozemku parc. č. st. 285 v k. ú. Tišnov, jehož součástí je budova č. p. 358 (ul. Klášterská) Stáhnout Přehrát
21. Odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov - veřejné plochy, ulice M. Pavlíkové Stáhnout Přehrát
22. Odkoupení komunikace a pozemků v k.ú. Tišnov - ulice Valova Stáhnout Přehrát
23. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 255/4 v k.ú. Tišnov (U Humpolky) Stáhnout Přehrát
24. Prodej částí pozemků parc.č. 2015/24, parc.č. 2015/32 a parc.č. 2015/34, vše v k.ú. Tišnov (ul. Majorova) Stáhnout Přehrát
25. Žádost o prodej pozemku parc.č. 2664 v k.ú. Tišnov (ul. Mánesova) Stáhnout Přehrát
26. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Tišnov a Jihomoravským krajem - Zatrubnění vodoteče Hájek u Tišnova Stáhnout Přehrát
27. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Tišnov a Jihomoravským krajem - Výtlak dešťové kanalizace (modernizace sběrného dvora) Stáhnout Přehrát
28. Organizační řád Městské policie Tišnov Stáhnout Přehrát
29. Jmenování přísedícího Okresního soudu Brno-venkov Stáhnout Přehrát
30. Zápis č.2/2016 a zápis č. 3/2016 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky Stáhnout Přehrát
31. Zápis č. 3/2016 a zápis č. 4/2016 ze zasedání Osadního výboru Jamné Stáhnout Přehrát
32. Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 6.4.2016 Stáhnout Přehrát
33. Zápis č. 2 / 2016 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
34. Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 30.3. 2016 Stáhnout Přehrát
35. Rozpočtové opatření města Tišnova č.4/2016 Stáhnout Přehrát
36. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 11.04.2016 Stáhnout Přehrát
37. Zápis ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města č. 1/2016 Stáhnout Přehrát
38. Dotazy, podněty, připomínky Stáhnout Přehrát

       Materiály


Zastupitelstvo města Tišnova č. 2 - 22. 02. 2016

1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání) Stáhnout Přehrát
2. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 2/2016 Stáhnout Přehrát
3. Zpráva o činnosti Komise k projednávání přestupků města Tišnova za rok 2015 Stáhnout Přehrát
4. Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 2311/6 v k.ú. Tišnov Stáhnout Přehrát
5. Odkoupení pozemku parc.č. 2282/19 v k.ú. Tišnov Stáhnout Přehrát
6. Odkoupení pozemků parc.č. 2257/1 a parc.č. 2257/7, oba v k.ú. Tišnov Stáhnout Přehrát
7. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 2032/8 v k.ú. Tišnov Stáhnout Přehrát
8. Stanovení odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
9. Odstoupení člena kontrolního výboru a návrh na jmenování nového člena kontrolního výboru Stáhnout Přehrát
10. Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
11. Zápis č. 1/2016 ze dne 6.1.2016 a zápis č. 2/2016 ze dne 16.1.2016 ze zasedání Osadního výboru Jamné Stáhnout Přehrát
12. Zápis č. 1/2016 ze dne 22.1.2016 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky Stáhnout Přehrát
13. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 08.02.2016 Stáhnout Přehrát
14. Dotazy, podněty, připomínky Stáhnout Přehrát

       Materiály


Zastupitelstvo města Tišnova č. 1 - 13. 01. 2016

1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání) Stáhnout Přehrát
2. Projekt „Cesta hrdelního práva Tišnov“ Stáhnout Přehrát
3. Schválení podání žádosti o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na „Rekonstrukci víceúčelového sportoviště v Tišnově“ Stáhnout Přehrát
4. Žádost AFK Tišnov o příslib spoluúčasti města Tišnova na projektu „Modernizace sportovního areálu Ostrovec v Tišnově Stáhnout Přehrát
5. Dotazy, podněty a připomínky Stáhnout Přehrát

Zastupitelstvo města Tišnova č. 9 - 21. 12. 2015

1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání) Stáhnout Přehrát
2. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu Sanace sesuvu komunikace v ulici Pod Květnicí v Tišnově Stáhnout Přehrát
3. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 15/2015 Stáhnout Přehrát
4. Dotazy, podněty a připomínky Stáhnout Přehrát

Zastupitelstvo města Tišnova č. 8 -7. 12. 2015

1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání) Stáhnout Přehrát
2. Hospodaření města Tišnova k 30. 09. 2015 Stáhnout Přehrát
3. Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2016 Stáhnout Přehrát
4. Rozpočtový výhled města Tišnova na roky 2017-2019 Stáhnout Přehrát
5. Návrh na poskytnutí mimořádných dotací z rozpočtu města Tišnova Stáhnout Přehrát
6. Návrh na poskytnutí dotace z dotačního programu Podpora trenérů mládeže pro rok 2015 Stáhnout Přehrát
7. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na hospodaření v lesích Stáhnout Přehrát
8. Projednání trasování rychlostní komunikace R43 v úseku Kuřim - Svitávka Stáhnout Přehrát
9. Přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Tišnova na rok 2015 Stáhnout Přehrát
10. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 13/2015 Stáhnout Přehrát
11. Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 03. 11. 2015 Stáhnout Přehrát
12. Změna členství ve Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
13. Financování sociálních služeb ze strany města Tišnova v roce 2016 - varianta č. 2 Stáhnout Přehrát
14. Smlouva o příspěvku na sociální služby pro rok 2016 mezi městem Tišnovem a obcemi správního obvodu ORP Tišnov Stáhnout Přehrát
15. Změna zřizovací listiny Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizace Stáhnout Přehrát
16. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Stáhnout Přehrát
17. Zpráva o školství za školní rok 2014/2015 Stáhnout Přehrát
18. Zpráva o průběhu investičních akcí k 23. 11. 2015 Stáhnout Přehrát
19. Uzavření dohody o spolufinancování investice „Rekonstrukce komunikace v lokalitě Za Mlýnem, část chodník na Deblín“ Stáhnout Přehrát
20. Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s Renatou a Václavem Puškovými Stáhnout Přehrát
21. Prodej bytu č. 1719/3 na ulici Květnická v Tišnově Stáhnout Přehrát
22. Užší výběr žadatelů o byt na I. pololetí roku 2016 Stáhnout Přehrát
23. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Tišnov a Jihomoravským krajem – Veřejné osvětlení ul. Černohorská Stáhnout Přehrát
24. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 2664 v k.ú. Tišnov (Pešek) Stáhnout Přehrát
25. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 2664 v k.ú. Tišnov (Urbášek) Stáhnout Přehrát
26. Odkoupení pozemků v k.ú. Jamné u Tišnova Stáhnout Přehrát
27. Bezúplatné nabytí pozemků a komunikace v lokalitě Hony za Kukýrnou – ul. Štěpánova Stáhnout Přehrát
28. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Tišnov a Povodím Moravy, s.p. - Tišnov – veřejné osvětlení ul. Ostrovec, etapa III Stáhnout Přehrát
29. Prodej části pozemku parc.č. 467/1 v k.ú. Tišnov Stáhnout Přehrát
30. Prodej pozemku parc.č. 459/1 v k.ú. Tišnov Stáhnout Přehrát
31. Prodej části pozemku parc.č. 2283/6 v k.ú. Tišnov Stáhnout Přehrát
32. Odkoupení nemovitostí v k.ú. Tišnov – bývalý areál Inženýrských staveb Stáhnout Přehrát
33. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 1601/11 v k.ú. Tišnov Stáhnout Přehrát
34. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Tišnov a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových – Veřejné osvětlení ulic Hornická, Revoluční a Purkyňova Stáhnout Přehrát
35. Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 350 v k.ú. Jamné u Tišnova Stáhnout Přehrát
36. Zápis za období 09/2015, 10/2015 a 11/2015 ze zasedání Osadního výboru Jamné Stáhnout Přehrát
37. Zápis č. 8/2015, č. 9/2015 a č. 10/2015 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky Stáhnout Přehrát
38. Zápis č. 6/2015 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
39. Zápis č. 7/2015 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
40. Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
41. Zápis č. 6/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
42. Zápis č. 7/2015 a zápis č. 8/2015 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města Stáhnout Přehrát
43. Plán práce Rady města Tišnova a Zastupitelstva města Tišnova na rok 2016 Stáhnout Přehrát
44. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 23.11.2015 Stáhnout Přehrát
45. Likvidace havarijního sesuvu komunikace v ulici Pod Květnicí Stáhnout Přehrát
46. Dotazy, podněty a připomínky Stáhnout Přehrát

Zastupitelstvo města Tišnova č. 7 - 2. 11. 2015

1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání) Stáhnout Přehrát
2. Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 028917/15/OSV a přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Centrum sociálních služeb Tišnov, p.o. Stáhnout Přehrát
3. Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na hospodaření v lesích Stáhnout Přehrát
4. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 11/2015 Stáhnout Přehrát
5. Schválení „Souhlasu zřizovatele a škol“ k zapojení se do Místních akčních plánů vzdělávání a schválení žadatele Město Tišnov Stáhnout Přehrát
6. Schválení darovací smlouvy, jejímž předmětem je defibrilátor Lifepak 1000 s elektrodami, ve prospěch Obvodního oddělení Policie České republiky v Tišnově Stáhnout Přehrát
7. Dotazy, podněty a připomínky Stáhnout Přehrát

Zastupitelstvo města Tišnova č. 6 - 21. 9. 2015

1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání) Stáhnout Přehrát
2. Projednání dokumentace pro územní řízení „Rekonstrukce Nemocnice Tišnov – I. etapa“ a koncepce „Modernizace Nemocnice Tišnov – lůžkový trakt“ Stáhnout Přehrát
3. Hospodaření města Tišnova k 30.6.2015 Stáhnout Přehrát
4. Zpráva o stavu pohledávek k 30.6.2015 Stáhnout Přehrát
5. Zpráva o komunálních službách za 1. pololetí roku 2015 Stáhnout Přehrát
6. Pravidla k přijímání, posuzování a vyřizování žádostí o nájem, podnájem nebo výměnu bytů ve vlastnictví města Tišnova Stáhnout Přehrát
7. Prodej bytu č. 3 na ulici Květnická 1719 v Tišnově Stáhnout Přehrát
8. Odkoupení pozemku parc.č. 2242/1 v k.ú. Tišnov Stáhnout Přehrát
9. Přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Tišnov Stáhnout Přehrát
10. Přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na akci „Tišnov - Předklášteří - cyklistický pruh, cyklistický pás a společná stezka“ Stáhnout Přehrát
11. Přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Tišnov – sanace skalní stěny Pod Květnicí“ Stáhnout Přehrát
12. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na akci „Zateplení Městského kulturního střediska Tišnov“ Stáhnout Přehrát
13. Petice „Zachraňme Zahrádku U Palce“ Stáhnout Přehrát
14. Návrhy na udělení čestného občanství a ceny města Tišnova v roce 2015 Stáhnout Přehrát
15. Financování sociálních služeb ze strany města Tišnova v roce 2016 Stáhnout Přehrát
16. Schválení přijetí dotace „Žité tradice na Tišnovsku – honoráře a propagace“ pro Městské kulturní středisko Tišnov Stáhnout Přehrát
17. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 9/2015 Stáhnout Přehrát
18. Informace o situaci v Mateřské škole, Tišnov, U Humpolky 1686 Stáhnout Přehrát
19. Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko za rok 2014 Stáhnout Přehrát
20. Závěrečný účet DSO Tišnovsko za rok 2014 Stáhnout Přehrát
21. Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města Stáhnout Přehrát
22. Zápis č. 6/2015 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města Stáhnout Přehrát
23. Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
24. Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
25. Zápis č. 3/2015 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 1.9. 2015 Stáhnout Přehrát
26. Zápis č. 6/2015 a zápis č. 7/2015 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky Stáhnout Přehrát
27. Zápis za období 07/2015 a 08/2015 ze zasedání Osadního výboru Jamné Stáhnout Přehrát
28. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 8.9.2015 Stáhnout Přehrát
29. Dotazy, podněty a připomínky Stáhnout Přehrát

Zastupitelstvo města Tišnova č. 5 - 29. 6. 2015

1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání) Stáhnout Přehrát
2. Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 75 000 Kč na akci 70 let od konce druhé světové války Stáhnout Přehrát
3. Návrh na poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova Stáhnout Přehrát
4. Zrušení organizační složky Městská knihovna Tišnov a změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Stáhnout Přehrát
5. Hospodaření města Tišnova k 31.3.2015 Stáhnout Přehrát
6. Navýšení provozního příspěvku na rok 2015 příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Stáhnout Přehrát
7. Vznik destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s. Stáhnout Přehrát
8. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 6/2015 Stáhnout Přehrát
9. Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na akci "Modernizace výuky a zvyšování kvality odborného vzdělávání na ZŠ Smíškova" Stáhnout Přehrát
10. Zpráva o průběhu investičních akcí k 8.6.2015 Stáhnout Přehrát
11. Zrušení Pravidel prodeje bytů z majetku města Tišnova Stáhnout Přehrát
12. Odkoupení části pozemku parc.č. 2032/14 v k.ú. Tišnov Stáhnout Přehrát
13. Prodej částí pozemků parc.č. 786/1 a parc.č. 786/7 v k.ú. Tišnov Stáhnout Přehrát
14. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 1772/5 v k.ú. Tišnov Stáhnout Přehrát
15. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 786/2 v k.ú. Tišnov Stáhnout Přehrát
16. Prodej části pozemku parc.č. 503 v k.ú. Jamné u Tišnova Stáhnout Přehrát
17. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 467/1 v k.ú. Tišnov Stáhnout Přehrát
18. Směna částí pozemků v k.ú. Tišnov Stáhnout Přehrát
19. Žádost o uzavření souhlasného prohlášení (ve věci pozemku parc.č. 1602/22 v k.ú. Tišnov) Stáhnout Přehrát
20. Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o uznání dluhu se splátkovým kalendářem ze dne 1. října 2012 Stáhnout Přehrát
21. Zápis č.4/2015 ze zasedání Výboru kontrolního zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
22. Zápis č. 3/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
23. Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města Stáhnout Přehrát
24. Zápis č. 5/2015 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky, konaného dne 24.5.2015 Stáhnout Přehrát
25. Jednací řád výborů Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
26. Návrh na zřízení Osadního výboru v Jamném Stáhnout Přehrát
27. Výroční zpráva o činnosti Městské policie Tišnov Stáhnout Přehrát
28. Pověření člena zastupitelstva řízením Městské policie Tišnov Stáhnout Přehrát
29. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 16.6.2015 Stáhnout Přehrát
30. Dotazy, podněty a připomínky Stáhnout Přehrát

Zastupitelstvo města Tišnova č. 4 - 18.5.2015

1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání) Stáhnout Přehrát
2. Přijetí dotace a uzavření Smlouvy č. 14192783 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci "Zateplení Městského kulturního střediska Tišnov“ Stáhnout Přehrát
3. Přijetí dotace a uzavření Smlouvy č. 14191763 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci "Komplexní zateplení objektu Polikliniky Tišnov" Stáhnout Přehrát
4. Přijetí dotace a uzavření Smlouvy č. 14184554 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci "Zkvalitnění nakládání s odpady - výstavba kompostárny Tišnov" Stáhnout Přehrát
5. Přijetí dotace a uzavření Smlouvy č. 14184634 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci "Zkvalitnění nakládání s odpady - modernizace sběrného dvoru Tišnov" Stáhnout Přehrát
6. Schválení uzavření smlouvy a přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Centrum sociálních služeb Tišnov, p. o. Stáhnout Přehrát
7. Hospodaření města Tišnova za rok 2014 Stáhnout Přehrát
8. Zpráva o hospodaření - lesy 2014 Stáhnout Přehrát
9. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Tišnova v oblasti sportu a tělovýchovy pro rok 2015 Stáhnout Přehrát
10. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Tišnova v oblasti prorodinných aktivit pro rok 2015 Stáhnout Přehrát
11. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Tišnova v oblasti sociálních služeb pro rok 2015 Stáhnout Přehrát
12. Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Tišnov Stáhnout Přehrát
13. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Tišnov a Jihomoravským krajem - Výtlak dešťové kanalizace Stáhnout Přehrát
14. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Tišnov a Jihomoravským krajem - Rekonstrukce komunikace v lokalitě Za Mlýnem Stáhnout Přehrát
15. Žádost o prodej pozemku parc.č. 66/24 v k.ú. Pejškov u Tišnova Stáhnout Přehrát
16. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi městem Tišnov a Lesy České republiky, s.p. Stáhnout Přehrát
17. Odkoupení části pozemku parc.č. 1872/115 v k.ú. Tišnov Stáhnout Přehrát
18. Odkoupení částí pozemků parc.č. 21/2 a parc.č. 21/3, oba v k.ú. TIšnov Stáhnout Přehrát
19. Návrh Zastupitelstvu města Tišnova na zrušení usnesení č. 04/01/2015 ze dne 14.1.2015 a zrušení usnesení č. 17/08/2014 ze dne 15.12.2014 Stáhnout Přehrát
20. Zápis č. 2/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
21. Zápis č. 3/2015 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
22. Zápis č. 2/2015 a zápis č. 3/2015 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města Stáhnout Přehrát
23. Zápis č. 3/2015 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konané dne 22.3.2015 Stáhnout Přehrát
24. Zápis č. 4/2015 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konané dne 19.4.2015 Stáhnout Přehrát
25. Žádost o projednání a schválení znaku a vlajky osady Hájek - Hajánky Stáhnout Přehrát
26. Informace k plánované rekonstrukci Nemocnice Tišnov Stáhnout Přehrát
27. Stanovení odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
28. Žádost MAS Brána Vysočiny z. s. o uzavření splátkového kalendáře Stáhnout Přehrát
29. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 4/2015 Stáhnout Přehrát
30. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova Stáhnout Přehrát
31. Dotazy, podněty a připomínky Stáhnout Přehrát

Zastupitelstvo města Tišnova č. 3 - 16.3.2015

1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání) Stáhnout Přehrát
2. Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2015 Stáhnout Přehrát
3. Rozpočtový výhled města Tišnova na roky 2016-2018 Stáhnout Přehrát
4. Uzavření Smlouvy č. 14191853 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Zateplení Základní umělecké školy Tišnov“ Stáhnout Přehrát
5. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 1/2015 Stáhnout Přehrát
6. Zpráva o činnosti Městského úřadu Tišnov za rok 2014 Stáhnout Přehrát
7. Zpráva o průběhu investičních akcích r. 2015 Stáhnout Přehrát
8. Zpráva o komunálních službách za rok 2014 Stáhnout Přehrát
9. Výroční zpráva Městského kulturního střediska Tišnov za rok 2014 Stáhnout Přehrát
10. Zpráva o sportu 2014 Stáhnout Přehrát
11. Zpráva o činnosti mládežnických organizací v Tišnově za rok 2014 Stáhnout Přehrát
12. Návrhy na pojmenování nových ulic ve městě Tišnově Stáhnout Přehrát
13. Užší výběr žadatelů o byt na I. pololetí roku 2015 Stáhnout Přehrát
14. Uzavření Darovací smlouvy mezi městem Tišnov a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje Stáhnout Přehrát
15. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi městem Tišnov a Lesy České republiky, s.p. Stáhnout Přehrát
16. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Tišnov a Povodím Moravy, s.p. Stáhnout Přehrát
17. Zápis č. 1/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
18. Zápis č. 2/2015 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
19. Zápis č. 1/2015 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 26.1. 2015 Stáhnout Přehrát
20. Zápis č. 2/2015 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 17.2. 2015 Stáhnout Přehrát
21. Zápis č. 1/2015 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konané dne 18.1.2015 Stáhnout Přehrát
22. Zápis č. 2/2015 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konané dne 11.2.2015 Stáhnout Přehrát
23. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 3.3.2015 Stáhnout Přehrát
24. Zápis č. 1/2015 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města Stáhnout Přehrát
25. Dotazy, podněty a připomínky Stáhnout Přehrát

Stránky