Dokumenty zastupitelstva

Zastupitelstvo města Tišnova č. 8 - 15.12.2014

 

Videozáznam ze zasedání

1. Technický bod
2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 02.12.2014
3. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 6_2014
4. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 7_2014
5. Svěření kompetencí Radě města Tišnova
6. Plán práce Rady města Tišnova a Zastupitelstva města Tišnova na rok 2015
7. Zastoupení města v právnických osobách
8. Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2014
9. Uzavření smluv o dílo na stavební práce a kupních smluv
10. Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s panem M.N.
11. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s E. a L. J.
12. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s M. K.
13. Odkoupení části pozemku parc.č. 1811_39 v k.ú.  Tišnov
14. Odkoupení pozemku parc.č. 475_25 a části pozemku parc.č. 2257_1, oba v k.ú. Tišnov
15. Prodej pozemku parc.č. 517_3 v k.ú. Hájek u Tišnova
16. Odpověď na podnět ke zřízení oploceného hřiště pro míčové hry na sídlišti Hony
17. Přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
18. Zpráva o školství za školní rok 2013_2014
19. Zvýšení závazného ukazatele - mzdových nákladů na rok 2014
20. Hospodaření města Tišnova k 30.9.2014
21. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015
22. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 12_2014
23. Zápis č. 8_2014 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konané dne 21.9.2014
24. Zápis č. 9_2014 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konané dne 11.10.2014
25. Zřízení výborů zastupitelstva, volba předsedů, místopředsedů a členů výborů
26. Dotazy, podněty a připomínky

Zastupitelstvo města Tišnova č. 5 - 8.9.2014

 

Videozáznam ze zasedání

1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)
2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 26.08.2014
3. Zápis č. 2/2014 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
4. Zápis č. 3/2014 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
5. Zápis č. 4/2014 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
6. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 5/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 2/2011, o místním poplatku ze vstupného, ve znění vyhlášky č. 9/2011
7. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s M. a L. N.
8. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s panem M. B.
9. Zpráva o komunálních službách za 1. pololetí roku 2014
10. Odkoupení nemovitostí ve vlastnictví Českých drah, a.s. v k.ú. Tišnov
11. Uzavření smlouvy č. 11093936 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov
12. Uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva mezi městem Tišnov a společností Němec Jiří stavitel s.r.o.
13. Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi městem Tišnov, společností Němec Jiří stavitel s.r.o. a společností “HONY ZA KUKÝRNOU“, s.r.o.
14. Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy mezi městem Tišnov a společností “HONY ZA KUKÝRNOU“, s.r.o.
15. Prodej části pozemku parc.č. 2466/331 v k.ú. Tišnov
16. Směna pozemků v k.ú. Hájek u Tišnova
17. Prodej pozemku parc.č. 2375/2 v k.ú. Tišnov
18. Zápis č. 4/2014 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 26. 8. 2014.
19. Schválení částek spolufinancování služeb sociální prevence dojíždějících do města Tišnova pro rok 2015 a služby odborného sociálního poradenství pro období 2015 – 2017
20. Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko za rok 2013
21. Upřesnění závazného ukazatele - mzdových nákladů na rok 2014 z příspěvku na provoz od zřizovatele pro Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152
22. Zpráva o stavu pohledávek k 30.6.2014
23. Hospodaření města Tišnova k 30.6.2014
24. Přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Tišnov
25. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na hospodaření v lesích
26. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 7/2014
27. Zápis č. 5/2014 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova
28.-30. Zápisy č. 5/2014, č. 6/2014 a č. 7/2014 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky
31. Dotazy, podněty a připomínky

Zastupitelstvo města Tišnova č. 4 - 23.6.2014

 

Videozáznam ze zasedání

1. Technický bod (složení slibu, schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)
2. Zánik mandátu člena zastupitelstva Lukáše Války a nastoupení náhradnice Mgr. Moniky Chlupové Fruhwirtové
3. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 10.06.2014
4. Zápis č. 4/2014 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konaného dne 27.4.2014
5. Schválení Organizačního řádu Městské policie Tišnov
6. Zápis č. 4/2014 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova
7. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní M. D.
8. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní D. M.
9. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s panem D. V.
10. Užší výběr žadatelů o byt na II. pololetí roku 2014
11. Odkoupení nemovitostí ve vlastnictví Českých drah, a.s. v k.ú. Tišnov
- Seznámení s peticí
12. Odkoupení pozemku parc.č. 434/15 v k.ú. Hájek u Tišnova
13. Nabídka na odkoupení pozemků parc.č. 1708/35 a parc.č. 2585/43, oba v k.ú. Tišnov
14. Odkoupení části pozemku v k.ú. Tišnov
15. Směna části pozemků v k.ú. Tišnov
16. Směna částí pozemků v k.ú. Předklášteří
17. a 18. Uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva mezi městem Tišnov a společností Němec Jiří stavitel s.r.o. a Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi městem Tišnov, společností Němec Jiří stavitel s.r.o. a společností “HONY ZA KUKÝRNOU“, s.r.o.
19. Uzavření Smlouvy o budoucím zřízení služebnosti mezi městem Tišnov a Povodím Moravy, s.p.
20. Zpráva o investičních akcích roku 2014
21. Návrh obecně závažné vyhlášky města Tišnova č. 4/2014, kterou se zrušuje obecně závažná vyhláška č. 2/2005, kterou se stanoví podmínky užívání sportovních hřiště s umělým povrchem na území města Tišnova
22. Směrnice pro poskytování cestovních náhrad
23. Hospodaření města Tišnova k 31.3.2014
24. Změna Zřizovací listiny p.o. Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152
25. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města – MAS Brána Vysočiny o.s.
26. Zrušení přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt „Resocializační program pro děti v Tišnově - Táborem to může začít 2014"
27. Zápis č. 2/2014 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 15. 4. 2014
28. Zápis č. 3/2014 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 13. 5. 2014
29. Schválení částek spolufinancování služeb sociální prevence se sídlem ve SO ORP Tišnov pro období 2015 – 2017
30. Jmenování přísedícího Okresní soud Brno-venkov
31. Jmenování přísedícího Okresní soud Brno-venkov
32. Jmenování přísedícího Okresní soud Brno-venkov
33. Jmenování přísedícího Okresní soud Brno-venkov
34. Jmenování přísedícího Okresní soud Brno-venkov
35. Zpráva z genderového auditu Městského úřadu Tišnov
36. Navýšení provozního příspěvku na rok 2014 příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152
37. Smlouva o spolupráci
38. Pověření Výboru kontrolního provedením kontroly
39. Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Tišnova ve volebním období 2014 - 2018
40. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 5/2014
41. Dotazy, podněty a připomínky

Zastupitelstvo města Tišnova č. 3 - 28.4.2014

 

Videozáznam ze zasedání

1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)
2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 15.04.2014
3. Zápis č. 3/2014 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konaného dne 23.3.2014
4. a 5. Zápisy č. 2/2014 a 3/2014 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova
6. Zpráva o hospodaření - lesy 2013
7. Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s panem J. F.
8. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní V. S.
9. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní I. K.
10. Odpis pohledávky – J. J.
11. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 1/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 5/2004, kterou se stanoví kritéria pro určení pořadí žádostí o bytovou náhradu
12. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 2/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 3/2014, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Tišnova
13. Zřízení Městské policie Tišnov
14. Uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Tišnova pro Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
15. Prodej části pozemku parc.č. 467/1 v k.ú. Tišnov
16. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi městem Tišnov a J. Z.
17. Uzavření Smlouvy č. 13151543 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci Zateplení ZŠ Smíškova
18. Zpráva o sportu za rok 2013
19. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Tišnova v oblasti sportu pro rok 2014.
20. Hospodaření města Tišnova za rok 2013
21. Rozpočtové opatření města Tišnova č.3/2014
22. Schválení přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt „Resocializační program pro děti v Tišnově – Táborem to může začít 2014“
23. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Modernizace dopravního terminálu Tišnov a stavba parkoviště v ulici Na Loukách“
24. Dotazy, podněty a připomínky

Zastupitelstvo města Tišnova č. 2 - 24.3.2014

 

Videozáznam ze zasedání

1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)
2. Plánovaný záměr rozvoje Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace
3. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 11.03.2014
4. Zpráva o činnosti Městského úřadu Tišnov za rok 2013
5.-7. Zápisy č. 11/2013, č. 1/2014 a č. 2/2014 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konaného ve dnech 22.12.2013, 26.1.2014 a 23.2.2014
8. Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s H. a J. M.
9. Mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova
10. Mimořádná dotace z rozpočtu města Tišnova
11. Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP LZZ – ZS 824 – 1159/2014
12. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 2/2014
13. Zápis č. 1/2014 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
14. Zápis ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2014 ze dne 25.2.2014
15. Zápis č. 1/2014 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova
16. Odkoupení pozemku parc.č. 1802/33 v k.ú. Tišnov
17. Uzavření smluv o budoucích smlouvách darovacích mezi městem Tišnov a Jihomoravským krajem
18. Prodej pozemku parc.č. 94/11 v k.ú. Brumov u Lomnice
19. Prodej pozemku parc.č. 467/6 a částí pozemků parc.č. 467/1, parc.č. 463/10 a parc.č. 463/11, vše v k.ú. Tišnov
20. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Tišnov a Jihomoravským krajem
21. Zpráva o kultuře za rok 2013
22. Zpráva o činnosti mládežnických organizací za rok 2013
23. Zpráva o komunálních službách za rok 2013
24. Návrh na jmenování členů Výboru finančního a Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
25. Dotazy, podněty a připomínky

Stránky