Dokumenty zastupitelstva

Zastupitelstvo města Tišnova č. 6 - 9.9.2013

 

Videozáznam ze zasedání

1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)
2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 28.8.2013
3. Hospodaření města Tišnova k 30.6.2013
4. Uzavření smlouvy o úvěru
5. Závěrečný účet DSO Tišnovsko za rok 2012
6. Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko za rok 2012
7. Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem
8. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152
9. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 9/2013
10. Zpráva o stavu pohledávek k 30.6.2013
11. Protokol o výsledku provedení kontroly kounálních odpadů od roku 2003
12. Zápis č. 4/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova
13. Zápisy č. 6 a 7/2013 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky a jmenování nového člena výboru
14. Návrh na udělení čestného občanství a ceny města Tišnova
15. Užší výběr žadatelů o byt na II. pololetí roku 2013
16. Uzavření "Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem" s panem J. K.
17. Uzavření "Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem" s paní H. P.
18. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s panem A. D.
19. Zpráva o komunálních službách za 1. pololetí roku 2013
20. Uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví stavby zpevněných ploch, přeložky kabelu VO a sadových úprav na pozemcích parc.č.st. 134, parc.č. 163 a parc.č. 2289/1, vše v k.ú. Tišnov
21. Prodej části pozemku parc.č. 330/3 v k.ú. Hájek u Tišnova
22. Prodej části pozemku parc.č. 2466/254 v k.ú. Tišnov
23. Záměr přistoupení města Tišnova mezi členská města zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty
24. Dotazy, podněty a připomínky

Zastupitelstvo města Tišnova č. 4 - 24.6.2013

 

Videozáznam ze zasedání

1. Technický bod
2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 11.6.2013
3. Zápis č. 4/2013 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konaného dne 21.04.2013
4. Zápis č. 5/2013 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konaného dne 19.05.2013
5. Zápis č. 3/2013 Výboru finančního ZM Tišnova
6. a 7. Zápisy č. 4/2013 a 5/2013 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
8. Zápis č. 1/2013 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 3.6. 2013
9. Návrh na zařazení projektového záměru Chráněné bydlení Senior Sen s.r.o. do Komunitního plánu sociálních služeb ORP Tišnov na období 2015 – 2016
10. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 1/2013, kterou se vydává Požární řád města Tišnova
11. Zpráva o průběhu investic 2013
12. Hospodaření města Tišnova k 31.3.2013
13. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní uzávěrky společnosti KTS EKOLOGIE, s.r.o. za rok 2012
14. Prodej částí pozemků parc.č. 463/7 a parc.č. 467/1, oba v k.ú. Tišnov
15. Zpráva o sportu za rok 2012
16. Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Tišnova v oblasti sportu a tělovýchovy - provoz pro rok 2013
17. Mimořádná dotace z rozpočtu města Tišnova pro Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Květnice Tišnov
18. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Základní školu, Tišnov, Smíškova 840
19. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 7/2013
20. Dotazy, podněty a připomínky

Zastupitelstvo města Tišnova č. 8 - 17.12.2012

 

Videozáznam ze zasedání

1. Technický bod
2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 4.12.2012 
3. Zápis č. 10/2012 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konaného dne 18.11.2012
4. Zápis č.8/2012 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
5. Zápis č. 9/2012 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
6. Zápis č. 6/2012 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova
7. Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Tišnova s Dobrovolným svazkem obcí Tišnovsko
8. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři
9. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři
10. Užší výběr žadatelů o byt na I. pololetí roku 2013
11. Zápis č. 6 ze zasedání Výboru pro Komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 4. 12. 2012
12. Komunitní plán sociálních služeb správního obvodu ORP Tišnov na období 2013 – 2014
13. Uzavření smluv mezi městem Tišnov a společností LDT spol. s r.o.
14. Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 1847/20 v k.ú. Tišnov
15. Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na hospodaření v lesích
16. Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro MěKS Tišnov
17. Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2013
18. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 11/2012
19. Souhlas obce s přípravou integrované strategie na svém území
20. Návrh obecně závazné vyhlášky
21. Dotazy, podněty a připomínky

Zastupitelstvo města Tišnova č. 5 - 17.9.2012

 

Videozáznam ze zasedání

01. Technický bod
02. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 5.6.2012
03. Zápis č. 6-2012 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
04. a 05. Zápisy č. 3 a 4-2012 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova
06. Návrh na přistoupení města Tišnova do místní akční skupiny
07. a 08. Zápisy č. 6 a 7 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky
09. - 11. Zápisy č. 1 - 3 ze zasedání výboru pro komunitní plánování
12. Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci ve věci zajitování pečovatelské služby
13. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt - Resocializační program pro děti v Tišnově - Táborem to může začít
14. Zpráva o komunálních službách za 1. pololetí roku 2012
15. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na hospodaření v lesích
16. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č.4-2012, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
17. Hospodaření města Tišnova k 30.6.2012
18. Zpráva o stavu pohledávek k 30.6.2012
19. Navýšení mzdových nákladů jako závazného ukazatele rozpočtu Centru sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizaci
20. Stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce
21. Navýšení provozního příspěvku na r. 2012 Domu dětí a mládeže
22. Dohoda o uznání dluhu se splátkovým kalendářem
23. Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK pro JSDH Tišnov
24. Zpráva o činnosti škol zřizovaných městem Tišnovem za školní rok2011-2012
25. Žádost o odkup objektu čp. 283 na parc.č.st. 286-2 a pozemku parc.č.st. 286-2 v k.ú. Tišnov
26. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na částečnou úhradu nákladů za škody vzniklé při povodni na řece Svratce
27. Majetkoprávní vypořádání město Tišnov x PRELAX, spol. s r.o.
28. Odkoupení částí pozemku parc.č. 2400-20 v k.ú. Tišnov
29. Návrh majetkoprávního řešení sporu město Tišnov x manželé Kalovi
30. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři
31. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři
32. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři
33. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři
34. Zrušení záměru prodeje bytu č. 1 na ulici Květnická 1723 v Tišnově
35. Zrušení záměru prodeje bytu č. 2 na ulici Králova 1677 v Tišnově
36. Zrušení záměru prodeje bytu č. 7 na ulici Králova 1677 v Tišnově
37. Zrušení záměru prodeje bytu č. 2 na ulici Halasova 995 v Tišnově
38. Prodej bytu č. 923-1 na ulici Jamborova v Tišnově
39. Mimořádná dotace z rozpočtu města Tišnova
40. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 7-2012
41. Závěrečný účet DSO Tišnovsko za rok 2011
42. Dotazy, podněty a připomínky

Stránky