Dokumenty zastupitelstva

Zastupitelstvo města Tišnova č. 5 - 17.9.2012

 

Videozáznam ze zasedání

01. Technický bod
02. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 5.6.2012
03. Zápis č. 6-2012 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
04. a 05. Zápisy č. 3 a 4-2012 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova
06. Návrh na přistoupení města Tišnova do místní akční skupiny
07. a 08. Zápisy č. 6 a 7 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky
09. - 11. Zápisy č. 1 - 3 ze zasedání výboru pro komunitní plánování
12. Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci ve věci zajitování pečovatelské služby
13. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt - Resocializační program pro děti v Tišnově - Táborem to může začít
14. Zpráva o komunálních službách za 1. pololetí roku 2012
15. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na hospodaření v lesích
16. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č.4-2012, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
17. Hospodaření města Tišnova k 30.6.2012
18. Zpráva o stavu pohledávek k 30.6.2012
19. Navýšení mzdových nákladů jako závazného ukazatele rozpočtu Centru sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizaci
20. Stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce
21. Navýšení provozního příspěvku na r. 2012 Domu dětí a mládeže
22. Dohoda o uznání dluhu se splátkovým kalendářem
23. Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK pro JSDH Tišnov
24. Zpráva o činnosti škol zřizovaných městem Tišnovem za školní rok2011-2012
25. Žádost o odkup objektu čp. 283 na parc.č.st. 286-2 a pozemku parc.č.st. 286-2 v k.ú. Tišnov
26. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na částečnou úhradu nákladů za škody vzniklé při povodni na řece Svratce
27. Majetkoprávní vypořádání město Tišnov x PRELAX, spol. s r.o.
28. Odkoupení částí pozemku parc.č. 2400-20 v k.ú. Tišnov
29. Návrh majetkoprávního řešení sporu město Tišnov x manželé Kalovi
30. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři
31. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři
32. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři
33. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři
34. Zrušení záměru prodeje bytu č. 1 na ulici Květnická 1723 v Tišnově
35. Zrušení záměru prodeje bytu č. 2 na ulici Králova 1677 v Tišnově
36. Zrušení záměru prodeje bytu č. 7 na ulici Králova 1677 v Tišnově
37. Zrušení záměru prodeje bytu č. 2 na ulici Halasova 995 v Tišnově
38. Prodej bytu č. 923-1 na ulici Jamborova v Tišnově
39. Mimořádná dotace z rozpočtu města Tišnova
40. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 7-2012
41. Závěrečný účet DSO Tišnovsko za rok 2011
42. Dotazy, podněty a připomínky

Zastupitelstvo města Tišnova č. 4 - 14.6.2012

 

Videozáznam ze zasedání

01. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)
02. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 5.6.2012
03. Zápis č. 4/2012 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
04. Zápis č. 5/2012 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
05. Zápis č. 2/2012 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova
06. Zápis č. 5/2012 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konaného dne 20.5.2012
07. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 4/2012
08. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 2/20102, kterou se k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku určují veřejná prostranství, na kterých se zakazuje konzumace alkoholických nápojů
09. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 3/20102, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Tišnova
10. Prodej pozemku parc.č. 349 v k.ú. Pejškov u Tišnova
11. Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní na prodej části pozemku parc.č. 2375/14 v k.ú. Tišnov
12. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 2664 v k.ú. Tišnov
13. Prodej bytu č. 2 na ulici Halasova 995 v Tišnově
14. Užší výběr žadatelů o byt na II. pololetí roku 2012
15. Zpráva o investičních akcích r. 2012
16. Volba přísedící Okresního soudu Brno-venkov
17. Dotazy, podněty a připomínky

Zastupitelstvo města Tišnova č. 2 - 22.3.2012

 

Videozáznam ze zasedání

01. Část 1
02. Část 2
03. Část 3
04. Část 4
05. Část 5
06. Část 6
07. Část 7

Zastupitelstvo města Tišnova - 2.2.2012

Zastupitelstvo města Tišnova - 15.12.2011

Zastupitelstvo města Tišnova - 2.12.2011

Zastupitelstvo města Tišnova - 26.10.2011

Stránky