Strategický plán

Na konci roku 2017 obdrželo město Tišnov na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost schválené Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Profesionalizace Městského úřadu v Tišnově a zpracování Strategického plánu pro město Tišnov pro období 2021-2025, který navazuje na současný Strategický plán pro roky 2014-2020.

Cílem zpracování Strategického plánu bylo zkvalitnění strategického plánování města Tišnova a tvorba zásadní koncepce rozvoje v rámci samosprávného celku Tišnova až po rok 2025. 

Vytvoření cílů a klíčových oblastí v rámci nově vytvořeného Strategického plánu města usnadní plánování investic a rozvoje v dlouhodobém výhledu. Strategický plán je vázán harmonogramem plnění plánu, který umožní snazší kontrolu dosažení stanovených cílů v daném termínu a jejich zpětné zhodnocení. Byl vypracován také Akční plán, který je nedílnou součástí Strategického plánu a bude pravidelně aktualizován.

Současně s přípravou Strategického plánu probíhal na tišnovských školách literárně-výtvarný projekt s názvem Budoucnost města Tišnova očima dětí, žáků a studentů. Část dětských prací byla zpracována do tištěné přílohy Strategického plánu. 

Projekt Profesionalizace Městského úřadu v Tišnově a zpracování Strategického plánu pro město Tišnov pro období 2021-2025, r.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002911, je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu města Tišnova.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 3 832 250,25 Kč, z toho výše dotace 3 640 637,70 Kč a prostředky z rozpočtu města 191 612,52 Kč.

Fotografie z projektových workshopů zobrazíte kliknutím na tlačítko "Číst dál".