Tišnovská televize

Stránky TTV naleznete na adrese www.tisnovskatelevize.cz

Pravidla tvorby a obsahu programu

 

1. Poslání:

objektivní, politicky neutrální informování o společenském, hospodářsko-ekonomickém, kulturním a sportovním dění vztahujícímu se k městu Tišnovu a Správnímu obvodu města Tišnova.

 

2. Organizační uspořádání:

Tvorba obsahu Tišnovské televize je od 1. 7. 2014 svěřena příspěvkové organizaci města Městskému kulturnímu středisku Tišnov (MěKS).

Provozovatelem Tišnovské televize dle zákona 231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů je společnost itself s.r.o.

 

3. Definice vztahů:

Tišnovská televize se prioritně řídí zřizovací listinou příspěvkové organizace MěKS. Dále pak hierarchickou strukturou Městského kulturního střediska. Je nestranným médiem, o jehož obsahu a stanovení priorit vysílání rozhoduje Městské kulturní středisko.

Podněty k natáčení může přinášet každý organizátor akce – vždy v dostatečném předstihu (minimálně 2 týdny předem, při akci většího rozsahu dříve). Organizátoři komunikují primárně se zaměstnanci TTV, případně s editorem. TTV si vyhrazuje právo na výběr natáčení akcí a na konečné sestavení vysílání.

 

Komise pro komunikaci a média je metodickým a poradním orgánem, který TTV dodává zpětnou vazbu a podněty k činnosti. Má právo požadovat vysvětlení obsahu vysílání, může navrhnout jeho úpravu a doporučit témata ke zpracování. Pravidelně monitoruje činnost TTV a případné podněty sděluje editorovi TTV a vedoucímu TTV na schůzích komise. Komunikace s TTV (radnice-zaměstnanci TTV) probíhá i přímo – důležité informace či priority sděluje TTV zpravidla starosta, členové Rady města Tišnova, tajemník Městského úřadu či vedoucí Odboru kancelář starosty a tajemníka.

 

Vedoucí TTV odpovídá za činnost střediska, monitoruje záležitosti spadající do jeho gesce, chod střediska, může navrhovat dramaturgické podněty, rozhoduje o sporných problémech. Přímo komunikuje s editorem, který podává zprávy o aktuálním dění ve středisku, a se zaměstnanci TTV. Dále je v kontaktu s Komisí pro komunikaci a média na jejích pravidelných schůzích.

 

Editor TTV vytváří spolu se zaměstnanci TTV dramaturgický plán vysílání, věnuje se redaktorské a moderátorské práci, kontroluje vysílání, vytváří a kontroluje jednotlivé reportáže. Iniciuje pravidelné porady se zaměstnanci TTV. Je v přímém kontaktu s vedoucí, zaměstnanci TTV a Komisí pro komunikaci a média.

 

Zaměstnanci TTV na HPP jsou dva. Oba dva jsou střihači a kameramani, jeden z nich navíc redaktor a moderátor. Hierarchicky podléhají editorovi, který může delegovat úkoly a priority z vyšších pozic, ale komunikace také probíhá přímo s vedoucí střediska či ředitelem MěKS. Dále optimalizují práci externích redaktorů, kameramanů a moderátorů dle jejich časových možností. Pracovníci TTV přijímají a aktivně vyhledávají podněty na vysílání, zpracovávají agendu, vytvářejí dramaturgický plán. Technicky a organizačně zajišťují činnost televize – natáčení událostí, záznamu schůze zastupitelstva města Tišnova a upoutávek, zpracování materiálů, odbavení vysílání pro kabel, zveřejňování vysílání na webu TTV, youtube a facebooku, agendu spojenou s inzercí, tvorbu infosmyčky.

 

4. Pokrytí:

Vysílání TTV pokrývá katastrální území města Tišnova.

 

5. Obsah a program televize:

Strategický rámec: osu programu tvoří opakující se roční cyklus tradičních akcí a okruh předem daných klíčových témat, na které je s blížícím se datem zavedena pozornost (pozvánka, upoutávka, poté natočení reportáže či magazínu) doplněné o důležité aktuality z dění ve městě a ORP Tišnov
Obsahová vyváženost – zpravidla alespoň jedna zpráva věcně-informativního charakteru (z radnice, úřadu, chod města), zprávy o společenském dění (ze škol, spolků, organizací) a z kultury, sportovní reportáže, reportáže z dění mimo Tišnov ve spádových obcích ORP Tišnov

 

6. Programové schéma vysílání:

24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Složení vysílání:

 

1. Vysílání zpravodajství a publicistiky - info z města, kultury, sportu, ostatní:

Město = informace o důležitých událostech v Tišnově a okolí

Kultura = výstavy, koncerty, divadla, trhy

Sport = klubový, zájmový

Ostatní = informace o akcích místních sdružení, sborů, neziskových organizací

 

2. Infosmyčka = složená z graficky zpracovaných slidů:

a) Pozvánky na akce a události (pro neziskové organizace, společenské a sportovní události atp., zpravidla zveřejnění zdarma  - pokud je bez grafického podkladu, tzn. obsahuje pouze text).
b) Inzerce: zveřejněna podle objednávky a dle platného ceníku

Pozn.: Pokud se jedná o akutní událost, je možné ji zařadit i v jiném dni.

 

7. Plánování natáčení:

Měsíční (první pondělí v měsíci) – rešerše všech dostupných informačních zdrojů (radnice, MěKS, KKM, ostatní)
14-ti denní: TTV pracuje ve 14-ti denních plánovacích výrobních cyklech
Týdenní (každé pondělí porada) – plán na 14 dní dopředu. Vysílací plán se mění v závislosti na aktuálních událostech.

 

8. Aktuální zaměstnanci:

kameraman, střihač, technik (HPP)

redaktor, moderátor, kameraman, střihač (HPP)

externí redaktoři (DPP)

externí kameramani (DPP)

editor (HPP – částečný úvazek)

vedoucí TTV (HPP – kombinovaný úvazek s dalším střediskem MěKS)

 

Tato pravidla byla schválena na Radě města Tišnova dne 11. 1. 2017, pod číslem usnesení RM/34/1/2017.