Elektronická podatelna

1) Elektronická adresa podatelny epodatelna@tisnov.cz

 

 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nemusí být podepsána elektronickým podpisem.

 • Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, musí být podepsáno uznávaným elektronických podpisem.
  Podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., je uznávaným elektronickým podpisem zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis (dále jen „elektronický podpis“). 

  Není-li podání opatřeno platným elektronickým podpisem musí být do 5 dnů podatelem potvrzeno (doplněno o vlastnoruční podpis), popřípadě doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem

 

 • Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis nemusí být podepsány platným elektronickým podpisem → např. běžná komunikace mezi pracovníky úřadu a občany.

2) Adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání (CD, DVD)
    Městský úřad Tišnov, podatelna úřadu, nám. Míru 346, Tišnov, 666 19

 

Formáty datových zpráv

shodně s přípustnými formáty dodávanými do datové schránky dle vyhlášky č. 194/2009 Sb, o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, příloha č. 3:

 1. pdf (Portable Document Format)
 2. PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 3. xml (Extensible Markup Language Document) odpovídá-li veřejně dostupnému XSD schématu publikovanému příjemcem datové zprávy
 4. fo/zfo (602XML Filler dokument)
 5. html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 6. odt (Open Document Text)
 7. ods (Open Document Spreadsheet)
 8. odp (Open Document Presentation)
 9. txt (prostý text)
 10. rtf (Rich Text Format)
 11. doc/docx (MS Word Document)
 12. xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
 13. ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 14. jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 15. png (Portable Network Graphics)
 16. tif/tiff (Tagged Image File Format)
 17. gif (Graphics Interchange Format)
 18. mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 19. wav (Waveform Audio Format)
 20. mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
 21. isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
 22. edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)
 23. dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
 24. shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
 25. dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
 26. gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Pokud datová zpráva obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných úřadem, nemůže být datová zpráva přijata. Informace o této skutečnosti nemusí být odesílateli doručena z důvodu zachycení zprávy ochrannými prvky, jež jsou součástí připojení k veřejné datové síti.

Postup v případě neúplnosti datové zprávy, nesprávného datového formátu či technického nosiče:

Pokud je úřadu dodán dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, který je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje varování před škodlivým kódem nebo není v datovém formátu, ve kterém úřad přijímá dokumenty v digitální podobě, není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém úřad přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí úřad odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, dokument se dále nezpracovává. Není-li úřad schopen určit odesílatele doručeného dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

Maximální velikost datové zprávy je 20 MB.