Čestná občanství a ceny města Tišnova

Pravidla pro udělování čestného občanství a ceny města Tišnova

Čestná občanství a ceny města 2021

Letos schválilo zastupitelstvo města ceny za rok 2020 i 2021. Slavnostní předání cen se skuteční pravděpodobně v jarních měsících, kdy snad bude možné uspořádat setkání bez epidemiologických omezení.

Oceněni jsou:

Antonín Franke „in memoriam“ – jako projev úcty k jeho osobnosti za rozvoj města Tišnova a propagaci jeho dobrého jména v oblasti turistiky a cestovního ruchu. Byl jedním ze zakladatelů klubu turistů v Tišnově a jeho jednatelem.

Lubomír Kostelecký „in memoriam“ za mnohaleté úsilí v oblasti rozvoje kultury ve městě Tišnově, za šíření jeho dobrého jména nejen na kulturním poli a za celoživotní patriotismus. Návrh na udělení ocenění byl v roce 2020 při příležitosti 70. let Karasova divadla, jehož byl společně s panem K. Cejnkem zakladatelem.

Marie Valová „in memoriam“ za příkladný přístup a pomoc dětem na Tišnovsku v oblasti logopedie, za celoživotní pedagogickou práci a kulturně-společensky prospěšnou činnost v místním Sokolu.

Boris Páč - ocenění bylo navrženo za dlouholetou uměleckou práci ve významných hudebních tělesech a za sportovní činnost (violoncellista, člen Filharmonie Brno a Kvarteta města Brna, ligový volejbalista).

Čestná občanství a ceny města v roce 2020

V roce 2020 ceny uděleny a předány nebyly >> Zastupitelstvo města Tišnova na svém jednání č. 4 dne 21. září 2020 usnesením č. ZM/33/4/2020 neschválilo udělení čestných občanství a cen města Tišnova, a to s ohledem na nutná epidemiologická opatření zabraňující šíření COVID-19.

Čestná občanství a ceny města udělené 28.10.2019

Zastupitelstvo města Tišnova uděluje Čestné občanství

 • Boženě Komárkové (in memoriam) - za celoživotní úsilí o zachování lidských práv a demokracie, tedy přesně těch hodnot, na kterých stojí naše polistopadová společnost. Bojovala proti dvěma totalitním režimům - proti nacismu v odbojové skupině Obrana národa a také proti komunismu svojí aktivní činností v Chartě 77

Zastupitelstvo města Tišnova uděluje Cenu města

 • Ing. Petru Fruhwirtovi - za rozvoj města v letech 1994-2002, kdy vykonával funkci starosty a za jehož působení mj. započal růst města v lokalitě Hony za Kukýrnou, dostavěl se Dům s pečovatelskou službou či znovuobnovil tzv. tišnovský okres. V letošním roce oslavil jubilejní 85. narozeniny
 • Emílii Vallové - za mnohaleté příkladné a obětavé působení v oblasti fyzioterapie, za bezbřehou empatii a pomoc dětem, za vstřícný přístup k pacientům a za šíření dobrého jména města Tišnova
 • ak. malíři Norbertu Pokornému (in memoriam) - ke 150. výročí narození, největšímu malíři města Tišnova, za vynikající dlouholetou propagaci města Tišnova a za mimořádný kulturní přínos - především v oblasti výtvarné (portrétní a sakrální malba, krajinářství a restaurováníobrazů) a v oblasti fotografie regionu

Čestná občanství a ceny města udělené 28.10.2018

Zastupitelstvo města Tišnova uděluje čestné občanství

 • Mons. Josef Šindar (in memoriam) -  za mnohaleté příkladné a obětavé působení v tišnovské farnosti. Za vytváření atmosféry porozumění, úcty a tolerance mezi lidmi různého ideového zaměření, za vynikající dlouholetou spolupráci s městem Tišnovem a za mimořádný kulturní přínos, především v oblasti poznání historie, literatury a celkové kultury Lužických Srbů, čímž významně přispěl k prezentaci města Tišnova jak v rámci České republiky, tak i v zahraničí.
 • Manželé Oldřich a Josefa Kothbauerovi (in memoriam) - za protinacistickou činnost. Oldřich Kothbauer byl jedním z nejvýznamnějších tišnovských odbojářů za 2. světové války. Roku 1945 mu bylo uděleno prezidentem Československé republiky vojenské vyznamenání (Československý válečný kříž 1939). Také jeho žena Josefa se aktivně podílela na protinacistické činnosti a byla členkou Legionářsko-zbrojovácké odbojové skupiny Tišnov.

Zastupitelstvo města Tišnova uděluje cenu města

 • Jaroslav Zelený - za celoživotní dílo a šíření dobrého jména naší vlasti i v zahraničí. Jaroslav Zelený je umělecký kovář oceněný min. kultury ČR titulem Mistr uměleckého řemesla. S jeho díly se můžeme setkat na řadě míst v ČR (Dukovany, hotel Voroněž v Brně, Zvonařka, Žďár nad Sázavou, Přibyslav). Jeho práce byly také součástí výstav EXPO v Bruselu a v Montrealu.
 • Radomír Bárta - za vynikající úspěchy na poli výtvarného umění. Radomír Bárta se vyučil uměleckému kovářství. Dosáhl uměleckých úspěchů i v zahraničí – účastnil se prestižního veletrhu umění a řemesel v Mnichově. Vystavoval v Japonsku, Dubaji atd. V letošním roce oslavil jubilejní šedesátiny.
 • PhDr. Irena Ochrymčuková - za společenský a kulturní přínos pro město Tišnov a obnovení udržení lidových tradic v našem regionu. Jejím životním cílem je rekonstrukce lidových oděvů a obnova, prohloubení a udržení lidových zvyků na Tišnovsku. V letošním roce oslavila jubilejní šedesátiny.

Čestná občanství a ceny města udělené 28.10.2017

Zastupitelstvo města Tišnova uděluje čestné občanství

 • panu Antonínu Moukovi in memoriam za aktivní účast v oblasti společenské, ekonomické, kulturní a politické ve městě Tišnově; za zodpovědné vedení města ve funkci starosty v pohnuté době let 1936 – 1943, kdy bylo městské zastupitelstvo rozpuštěno.

Zastupitelstvo města Tišnova uděluje cenu města

 • Doc. RNDr. Janu Šmardovi in memoriam za přínos v přírodovědné oblasti Tišnova a šíření vlastivědných vědomostí o Tišnovsku.
 • Ing. Vlastimilu Havlíkovi za celoživotní popularizaci sportu, příkladnou kariéru nejen v tišnovském Baníku, brněnské Zbrojovce, ale i v reprezentaci ČR, a taktéž za přínos v oblasti výchovy mladé tišnovské sportovní generace.

Čestná občanství a ceny města udělené 28.10.2016

Zastupitelstvo města Tišnova uděluje čestné občanství

 • panu Aloisovi Řezáčovi in memoriam za dlouholetou práci pro všestranný rozvoj města Tišnova a pro jeho občany ve funkci starosty, za příkladné vlastenectví a sociální cítění.

Zastupitelstvo města Tišnova uděluje cenu města

 • paní Mgr. Marii Ochrymčukové za výchovu mladých výtvarných talentů v pedagogické práci, za úspěšnou prezentaci města Tišnova, za tvůrčí navázání na lidové výtvarné tradice a za širokou a bohatou  dosavadní  uměleckou výtvarnou práci hodnocenou nad rámec regionu.
 • panu RNDr. Františku Fárníkovi, CSc. za záslužnou vědeckou práci v rámci našeho státu, za úspěšnou prezentaci výsledků naší vědy celosvětově a za prosazování podílu ČR na mezinárodních projektech.  
 • panu Miloslavu Sonny Halasovi in memoriam za výtvarnou tvorbu reprezentující mimo jiné Tišnov a Tišnovsko nad rámec regionu současnými uměleckými postupy.

Čestná občanství a ceny města udělené 21. 9. 2015

Zastupitelstvo města Tišnova uděluje čestné občanství

 • panu Benediktu Kociánovi, in memoriam, za celoživotní přínos sportu a jeho propagaci v Jižní Americe. Byl první, kdo do Chile přinesl odbíjenou a košíkovou. Jeho aktivity zasahovaly také do výchovy mládeže, boje proti alkoholismu a charitativní oblasti. Jako velký vlastenec byl mimořádně aktivní i v organizování krajanského života. Založil zde první krajanský kroužek „Československé sjednocení“.
 • panu JUDr. Karlu Seyfertovi, in memoriam. Byl výraznou osobností města Tišnova a velkou měrou se zasloužil o rozvoj města a propagaci jeho dobrého jména v oblasti kultury a sportu.

Zastupitelstvo města Tišnova uděluje cenu města

 • panu Ladislavu Havlíkovi, za celoživotní přínos pro kulturu v Tišnově. Jako zakladatel, kapelník a aranžér mnoha hudebních těles, především Ha-kapely, a jako dlouholetý pedagog ovlivnil svou obětavou prací několik generací nejen tišnovských hudebníků.
 • panu Josefu Ondrouškovi, za celoživotní přínos pro společenské a kulturní dění Tišnově, především za jeho publikační činnost spjatou s tišnovskou historií a přírodou, za nadšenou a aktivní práci v místním zahrádkářském a včelařském spolku.
 • panu Zdeňku Pololáníkovi, za mimořádně kvalitní celoživotní hudební tvorbu. Díky pestré rozmanitosti žánrů, jeho zálibě v nevšedních nástrojových seskupeních, ale také díky pozoruhodnému poselství naděje a jasu, se jeho skladby těší veliké oblibě po celém světě.

 

Čestná občanství a ceny města udělené 6. 10. 2014

Zastupitelstvo města Tišnova uděluje čestné občanství

 • panu MUDr. Stanislavu Sedláčkovi, in memoriam, za celoživotní činnost při rozvoji zdravotnictví v Tišnově a velký podíl při zakládání ambulantní zdravotnické péče ve městě. Dále také za osobní statečnost při práci v odbojové skupině Jermak a z toho plynoucí velmi nebezpečnou činnost při ošetřování a převozech partyzánů za 2. světové války,
 • panu doc. ak. soch. Václavu Hynku Machovi, in memoriam, za celoživotní sochařské dílo spjaté zejména se sochařskou výzdobou brněnské meziválečné architektury. Je autorem mnoha plastik, pomníků a pamětních desek umístěných na různých místech Čech a Moravy, jeho díla nalézáme i v Jižní Evropě. Pro město Tišnov vytvořil „Pomník obětem první světové války“ a „Pomník zemědělcům“. K jeho nejznámějším světovým dílům patří sedm zastavení Křížové cesty v Jeruzalémě, 
 • panu Ladislavu Suchomelovi.

Zastupitelstvo města Tišnova uděluje cenu města

 • panu Zdeňku Jílkovi, za dlouholetou kulturní a vydavatelskou činnost při pořádání expozic výtvarných děl, výstav betlémů, vydávání kalendářů a spoluautorství a vydávání několika knih z tišnovského regionu. Touto svojí prací již mnoho let přispívá k propagaci Tišnova a autorů spjatých s naším městem i jeho okolím, 

Čestné občanství udělené 30. 9. 2013

Zastupitelstvo města Tišnova uděluje čestné občanství

 • in memoriam Doc., Dr. Vladimíru Procházkovi, rodákovi města Tišnova, za celoživotní dílo v oboru geologie, paleontologie, pedologie a mineralogie. 

Stránky