Užívání veřejného prostranství

Užívání veřejného prostranství se řídí obecně závaznou vyhláškou města Tišnova č. 5/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a č. 12/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 5/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Poplatek se vztahuje na zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí:

  • provádění výkopových prací,
  • umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb,
  • umístění stavebních nebo reklamních zařízení,
  • zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí,
  • umístění skládek,
  • užívání prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby filmových a televizních děl.

Poplatníky mohou být fyzické i právnické osoby.

Rozhodné údaje pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku uvede poplatník do ohlašovacího formuláře.

K vyřízení ohlašovací a poplatkové povinnosti se obraťte na Odbor správy majetku a komunálních služeb MěÚ Tišnov, budova radnice v přízemí vlevo, nebo na telefonním čísle 549 439 851, email: eva.zavrelova@tisnov.cz.

 

Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství