Krizové řízení

Kontakty na členy bezpečnostní rady a stálé pracovní skupiny KŠ ORP Tišnov

Připravenost na krizové situace

Tato příručka obsahuje návod, jak se připravit na dopad možných následků živelných pohrom nebo mimořádných situací způsobených lidskou činností.

Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele

V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin.

Ochrana obyvatel v ČR

Vzhledem k tomu, že problematika ochrany obyvatelstva je či byla velice často nesprávně interpretována, rozhodl se Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále „HZS kraje“) po dohodě se starosty řady obcí (měst, městských částí) poskytnout občanům Jihomoravského kraje ucelenější informaci.

Mimořádné události

Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Čas od času se každý může setkat s událostí ohrožující jeho život, zdraví nebo majetek. Proto je dobré vědět, jaké situace nás ohrožují, jak se v těchto situacích zachovat a ochránit tak svůj život, zdraví, majetek a pomoci druhým.

S jakými událostmi se můžete setkat:

  • extrémní situace způsobené rozmary počasí (větrná smršť, kalamitní výskyt sněhových srážek - omezení dopravy a přístupnosti postižených oblastí, námrazová kalamita, katastrofální sucho);
  • povodně, záplavy (protržení hrází rybníků, ohrožení ledovými bariérami);
  • onemocnění většího  počtu  osob,  epidemie,  hromadné  nákazy zvířat (slintavka a kulhavka, prasečí mor apod.);
  • požáry, lesní požáry;
  • výbuch (únik plynu, čerpadla pohonných hmot, přeprava škodlivin apod.), destrukce budov;
  • únik nebezpečných škodlivin do ovzduší
  • rozsáhlé havárie v dopravě (silniční, železniční, letecké);
  • přerušení dodávek elektřiny, vody, plynu, tepla, rozpad telekomunikační a informační sítě

Jak si počínat při řešení mimořádných událostí se dozvíte v příručce Připravenost na krizové situace.

Stránky