Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších používaných předpisů

 

Níže je uveden přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle nichž povinný subjekt (město Tišnov/jednotlivé odbory MěÚ Tišnov) jedná a rozhoduje (vše vždy v platném znění):

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

zákon č. 224/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů

zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech

zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech

zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)

zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení o změně některých souvisejících zákonů

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

zákon č. 275/2012 Sb., zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů Zákon o volbě prezidenta republiky)

zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů

zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech

zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků

vyhláška Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

zákon č. 526/1990 Sb., o cenách

zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých zákonů

zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a změně zákona o Policii České republiky (zákon o azylu)

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů

zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých zákonů (veterinární zákon)

zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství

zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu

zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů

zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů  (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých provozoven v noční době

zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

zákon č. 266/1994 Sb., o drahách

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů

zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů

zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů

zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů

zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

zákon č. 218/1999 Sb., branný zákon

zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky

zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů

zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů


Aktuální znění výše uvedených právních předpisů můžete nalézt ve Sbírce zákonů.

 

Do výše uvedených právních předpisů je také možné fyzicky nahlédnout v úředních hodinách úřadoven, a to:

 - v kanceláři právníka města Tišnova (budova MěÚ Tišnov, Ráboňova 117, 666 19 Tišnov) dveře č. 109 
 - v kanceláři právníka MěÚ Tišnov (budova MěÚ Tišnov, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov) dveře č. 411
 

V případě zájmu o fyzické nahlédnutí do uvedených právních předpisů, bude zájemci poskytnuto aktuální znění daného právního předpisu (v listinné podobě) vytištěné ze systému ASPI.