Opravné prostředky

Opravné prostředky dle úpravy zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“)

 

I. Odvolání (obecně)

Odvolání je opravným prostředkem proti rozhodnutí vydaném ve správním řízení vedeném podle správního řádu. Odvolací řízení upravuje správní řád v části druhé, hlava VIII.

Součástí vydaného rozhodnutí ve věci je poučení. V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

 

Odvolací lhůta

Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

  

Náležitosti odvolání

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu, tj. z podání musí být patrno:

- kdo je činí;
- které věci se týká;
- co se navrhuje.

Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování dle § 19 odst. 4 správního řádu.

V podání souvisejícím s podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiném zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osoby nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Podání musí dále obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno a další náležitosti, které stanoví zákon a podpis osoby, která je činí.

 

Způsob a místo podání odvolání

Odvolání lze podat:

- písemně, tj. v písemné podobě zaslat na adresu sídla města Tišnova (nám. Míru 111, 666 19 Tišnov) či na adresu podatelny (MěÚ Tišnov, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov) nebo písemné vyhotovení osobně podat na podatelně MěÚ Tišnov;
- elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny (odkaz);
- ústně do protokolu na podatelně MěÚ Tišnov (budova MěÚ Tišnov, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov).

Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí v dané věci vydal.

 

II. Odpor

Opravným prostředkem proti příkazu je odpor. Příkazní řízení je zvláštní (zjednodušenou) formou správního řízení a příkaz vydávaný v příkazním řízení je zvláštním typem správního rozhodnutí. Proti příkazu může ten, jemuž se povinnost ukládá, podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení ve věci pokračuje.

Součástí vydaného příkazu je také poučení o opravném prostředku. V poučení se uvede, že proti příkazu je možné podat  odpor, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá a  u kterého správního orgánu se odpor podává. Včasným podáním odporu se příkaz ruší a v předmětném řízení se pokračuje.

V případě podaného odporu se vyžadují stejné náležitosti jako u odvolání (viz výše), stejný je také způsob a místo podání odporu (viz výše).

 

Odvolací správní orgán (společné pro odvolání a odpor)

V případech, kdy příslušný odbor MěÚ Tišnov jako správní orgán vede správní řízení podle správního řádu, je odvolacím správním orgánem proti prvoinstančnímu rozhodnutí MěÚ Tišnov Krajský úřad Jihomoravského kraje.

 

Opravné prostředky dle úpravy zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o přístupu k informacím“)

 

I. Odvolání (obecně)

Odvolání je opravným prostředkem též proti rozhodnutí města Tišnova nebo jeho orgánů, jako povinného subjektu, o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona o přístupu k informacím. Odvolání je upraveno v § 16 zákona o přístupu k informacím.

Součástí vydaného rozhodnutí ve věci je poučení. V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává.

 

Odvolací lhůta

Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí povinného subjektu.

 

Náležitosti odvolání

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu, tj. z podání musí být patrno:

- kdo je činí;
- které věci se týká;
- co se navrhuje.

Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování dle § 19 odst. 4 správního řádu.

V podání souvisejícím s podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiném zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osoby nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Podání musí dále obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno a další náležitosti, které stanoví zákon a podpis osoby, která je činí.

 

Způsob a místo podání odvolání

Odvolání lze podat:

- písemně, tj. v písemné podobě zaslat na adresu sídla města Tišnova (nám. Míru 111, 666 19 Tišnov) či na adresu podatelny (MěÚ Tišnov, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov) nebo písemné vyhotovení osobně podat na podatelně MěÚ Tišnov;
- elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny (odkaz);
- ústně do protokolu na podatelně MěÚ Tišnov (budova MěÚ Tišnov, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov).

Odvolání se podává u povinného subjektu.

 

Odvolací orgán

Odvolacím orgánem proti rozhodnutí povinného subjektu je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

 

II. Stížnost na postup

Při vyřizování žádosti o informace dle zákona o přístupu k informacím může žadatel podat stížnost na postup. Stížnost lze podat písemně (i v elektronické podobě) nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne stanoveného v § 16a zákona o přístupu k informacím. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

 

Náležitosti stížnosti

Pro náležitosti stížnosti nelze aplikovat § 37 správního řádu.

Z povahy věci je ve stížnosti nutné označit povinný subjekt, podanou žádost o informace a identifikovat podatele (žadatele).

 

Způsob a místo podání odvolání

Stížnost lze podat:

- písemně, tj. v písemné podobě zaslat na adresu sídla města Tišnova (nám. Míru 111, 666 19 Tišnov) či na adresu podatelny (MěÚ Tišnov, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov) nebo písemné vyhotovení osobně podat na podatelně MěÚ Tišnov;
- elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny (odkaz);
- ústně do protokolu na podatelně MěÚ Tišnov (budova MěÚ Tišnov, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov).

 

Nadřízeným orgánem pro rozhodnutí o stížnosti je Krajský úřad Jihomoravského kraje.