Podnikatelský servis

Programu rozvoje venkova 2014 – 2020

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 5. kolo příjmu žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-...

Příjem žádostí 1.10. – 15.10.2017

Z dotace lze při splnění stanovených podmínek pořídit např. traktory, stroje a zařízení pro údržbu lesních cest (cepové žací stroje, traktorové přívěsy, sněžné frézy a pluhy, posypová zařízení…), štěpkovače a další zemědělské stroje, dotačně lze podpořit i zakoupení pojízdné prodejny, tvorbu eshopů, výstavbu a modernizaci prodejen ad.

Dotační program Dešťovka 2

Vyhlášení Výzvy IV programu Aplikace

Ve středu 2. srpna 2017 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu IV programu Aplikace. Cílem Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.
Příjem Žádostí o podporu bude zahájen k datu 3. srpna 2017.
Text Výzvy a její přílohy jsou k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu

Aktuální výzvy v OP PIK

10. 8. 2017 Brno, Seminář „Aktuální výzvy v OP PIK - prioritní osa 1“
Agentura pro podnikání a inovace zve na seminář, který se uskuteční dne 10. srpna 2017 v Brně.

 

Vyhlášení Výzvy IV programu Potenciál

Ve čtvrtek 13. července 2017 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu IV programu Potenciál. Cílem Výzvy je zavádění či rozšiřování vlastních výzkumných kapacit malých a středních podnikatelů.
Podporované aktivity: Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

Text Výzvy a její přílohy jsou k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-20...

Publikace k evropským dotacím

Pro podnikatele vyšla publikace k evropským dotacím:

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-a-dokumenty/Novinky/%E2%80...

Nové Výzvy ministerstva průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v pátek 30. června 2017 tyto Výzvy:

Výzva IV programu podpory Inovace – Inovační projekt (k dispozici na webu MPO),
Výzva II programu podpory Inovační vouchery (k dispozici na webu MPO),
Výzva III programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie (k dispozici na webu MPO),
Výzva III programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny (k dispozici na webu MPO),
Výzva III programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita (k dispozici na webu MPO),
Výzva III programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě (k dispozici na webu MPO),
Výzva I programu podpory Úspory energie – aktivita Energeticky efektivní budovy (k dispozici na webu MPO)
Výzva IV programu podpory Spolupráce - Klastry (k dispozici na webu MPO),
Výzva III programu podpory Partnerství znalostního transferu (k dispozici na webu MPO)

Vyhlášení I. výzvy programu podpory Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-20...

Dotace je poskytována v minimální výši 300 tis. Kč, max. 100 mil. Kč, proplaceno je 60 -  80 % způsobilých výdajů (dle velikosti podniku).

Podnikání v zemědělství

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/aktuality/jak-zacit-podnikat-v-zem...

Pro podnikání v zemědělství sice nepotřebujeme živnostenské oprávnění, ale musíme se zaregistrovat na příslušném obecního úřadu (podáme žádost o zápis do Evidence zemědělských podnikatelů podle zákona 252/1997 Sb.). Podnikáme pak na základě tzv. "Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele".

Příjmy pěstitelů a daně

Příležitostný prodej výpěstků - pokud zeleninu a ovoce pěstujeme a prodáváme jen příležitostně, nepotřebujeme žádné povolení, živnostenské oprávnění ani registraci.

Příležitostný prodej výpěstků a daň z příjmů - pokud příjmy za veškerou naši příležitostnou činnost

nepřesahují 30 tisíc Kč za kalendářní rok, nemusíme je danit ani uvádět v daňovém přiznání
přesahují 30 tisíc Kč za rok, uvedeme je po skončení roku do daňového přiznání jako Ostatní příjmy, uplatníme si vysoké paušální výdaje (80% z příjmů) a zdaníme.

Soustavný prodej výpěstků - pokud zeleninu a ovoce pěstujeme a prodáváme soustavně, zaevidujeme se jako samostatně hospodařící rolník (zákon č. 252/1997 o zemědělství) u obecního úřadu. Stává se z nás podnikatel - OSVČ bez živnosti. Co je dále třeba udělat viz Jak začít podnikat.
Zemědělský podnikatel a daň z příjmů

Po skončení roku postupujeme stejně jako ostatní OSVČ - viz Daňové přiznání a pojištění OSVČ krok za krokem. Výhodou jsou vysoké paušální výdaje, které si můžeme proti příjmům uplatnit - celých 80% z příjmů.

 

Dotace a podpora v podnikání v zemědělství

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/

Změny v zákonné úpravě omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků

Změny v zákonné úpravě omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků

https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-liberecky-kraj/aktuality/St...

Stránky