Programové prohlášení koaličních stran

Programové prohlášení koaličních stran pro volební období 2018-2022

V tabulce se můžete seznámit s aktuálním stavem plnění Programového prohlášení koaličních stran ke dni 1. 2. 2020. Body označené zeleně považujeme za splněné, body označené oranžově jsou již rozpracované a práce na bodech označených červeně teprve bude zahájena.

Oblast garant stav
     
Správa města a jeho financování 0 / 6 / 3    
1. Zavedeme participativní rozpočet – občané rozhodnou o tom, kam město Tišnov investuje část svých prostředků. Dospíšil, Sebera rozpracováno
2. Stojíme o názor občanů města - i nadále budeme realizovat dotazníkové akce, veřejné prezentace a debaty. Dospíšil rozpracováno
3. Garantujeme udržení pozitivní atmosféry ve městě, vzájemnou důvěru, otevřenost, slušnost a vstřícnost, nezávislou radnici, profesionalitu a odbornost. Dospíšil rozpracováno
4. Úřad bude nadále otevřený a vstřícný občanům, budeme zveřejňovat maximum materiálů a online přenosy z jednání zastupitelstva. Dospíšil rozpracováno
5. Vytvoříme strategický plán města Tišnova na období 2021-2025. Dospíšil splněno
6. Budeme nápomocni neziskovým organizacím a podnikatelům v oblasti získávání dotací. Dospíšil, Navrátil rozpracováno
7. Zachováme projektovou kancelář MěÚ Tišnov s cílem získat dotace z evropských a státních zdrojů na smysluplné projekty Dospíšil splněno
8. Transparentní výběrová řízení, veřejné zakázky a uveřejňování smluv jsou pro nás samozřejmostí. Dospíšil, Navrátil splněno
9. I nadále budeme podporovat zejména efektivní a dlouhodobě udržitelné projekty. Dospíšil rozpracováno
     
Investice a majetek města 1 / 6 / 3    
1. Vybudujeme park a novou mateřskou školku v lokalitě Hony za Kukýrnou. Souček rozpracováno
2. Postavíme smuteční síň v prostoru nového hřbitova. Souček, Šikula rozpracováno
3. Budeme pokračovat v projektech revitalizace sídlišť. Souček rozpracováno
4. Architektonicky a projektově připravíme revitalizaci náměstí Míru s cílem vytvoření prostředí pro setkávání a společenský život občanů. Souček splněno
5. Podpoříme vznik nových malometrážních bytů. Souček, Navrátil rozpracováno
6. Provedeme výměnu veřejného osvětlení za úspornější. Souček splněno
7. Budeme hledat smysluplné využití Hotelu Květnice. Dospíšil, Souček splněno
8. Zavedeme free wifi na náměstí, v parku a na dalších veřejných místech. Souček rozpracováno
9. Budeme dlouhodobě udržovat stávající majetek. Souček rozpracováno
10. Vytvoříme odpočinkové místo u kašny na Kukýrně a zvážíme její zprovoznění. Souček neřešeno
     
Doprava ve městě 1 / 7 / 0    
Zlepšíme dopravní situaci ve městě následujícími opatřeními:    
1. Vytvoříme 100 nových parkovacích míst v sídlištích a u nádraží. Souček, Šikula rozpracováno
2. Zahájíme jednání s provozovatelem lomu a JmK o odklonu nákladní dopravy z centra Tišnova. Šikula, Dospíšil rozpracováno
3. Vypracujeme analýzu záměru zřízení Městské hromadné dopravy se zastávkami – penzion, náměstí, nádraží, nemocnice, nový hřbitov, Klucanina, apod. Šikula neřešeno
4. Dokončíme rekonstrukci komunikací Brněnská, Riegrova, Černohorská. Šikula rozpracováno
5. Projektově připravíme a dle možností provedeme opravy ulic v nedobrém stavu – Osvobození, Dřínová, Horova, Havlíčkova, Vrchlického, Husova, zbývající část ul. Jiráskova. Šikula, Souček rozpracováno
6. Podpoříme budování cyklostezek, cyklopruhů a jejich značení s cílem umožnit cyklistům bezpečnější průjezd městem. Šikula, Dospíšil rozpracováno
7. Vyhodnotíme přínos placeného parkování v centru města a zvážíme možnost jeho rozšíření. Šikula rozpracováno
8. Budeme aktivně podporovat brzké zahájení realizace připravené rekonstrukce tišnovského vlakového nádraží tak, aby se stalo důstojným dopravním uzlem regionu. Šikula rozpracováno
     
Životní prostředí, veřejný prostor, bezpečnost 2 / 10 / 6    
1. Postaráme se o čisté veřejné prostranství a rozkvetlý Tišnov. Šikula rozpracováno
2. Vytvoříme 5 dalších míst v úklidové rotě. Šikula splněno
3. Vysadíme další trvalkové záhony a aleje stromů. Šikula rozpracováno
4. Vylepšíme úklidovou techniku. Šikula rozpracováno
5. Udržíme pozici městské architektky a soukromé či developerské projekty budeme chtít veřejně projednávat a usměrňovat tak, aby obohatily veřejný prostor. Dospíšil splněno
6. Služby sběrného dvora rozšíříme o vybudování re-use centra (možnost odkládání věcí, které mohou jiní lidé znovu využít). Šikula rozpracováno
7. Budeme nadále podporovat a motivovat občany, kteří třídí odpad. Šikula rozpracováno
8. Na vhodných místech navýšíme počet odpadkových košů a stojanů se sáčky na psí exkrementy. Šikula neřešeno
9. Dětská hřiště ve městě budeme udržovat a rozvíjet o moderní interaktivní prvky. Sebera rozpracováno
10. Podpoříme zvýšení kapacity čističky odpadních vod Tišnov – Březina. Šikula rozpracováno
11. Podpoříme projekty zaměřené na udržení vody v krajině a necháme zpracovat studii na šetření s pitnou vodou v době jejího nedostatku. Šikula rozpracováno
12. Podpoříme projekt vybudování biokoridoru mezi Květnicí a Klucaninou. Šikula Souček splněno
13. Žijeme a nadále chceme žít v bezpečném a čistém městě. Podpoříme veškeré dosavadní preventivní aktivity. Šikula, Pilný rozpracováno
14. Dokončíme rekonstrukci a rozšíření městského kamerového systému. Pilný, Šikula splněno
15. Budeme usilovat o zvýšení bezpečí na přechodech pro chodce a u cyklistů. Šikula rozpracováno
16. Zachováme a podpoříme Městskou policii – především jako nástroj prevence kriminality. Šikula, Pilný splněno
17. Budeme klást důraz na podporu práce s mládeží jako nejefektivnější formu prevence sociálně-patologických jevů. Šikula, Sebera splněno
18. Prověříme možnost zřízení a případného zavedení podzemních kontejnerů pro tříděný odpad. Souček neřešeno
     
Rodina a školství 0 / 2 / 4    
1. Snížíme počet dětí ve třídách stávajících školek (celkem je v tišnovských školkách 46 dětí na výjimku). Souček, Sebera rozpracováno
2. INSPIRO, Rodinné centrum Studánka, ZUŠ a další spolky fungují skvěle, a proto je podpoříme. Sebera splněno
3. Pomůžeme školám a školkám v modernizaci a vybavení tříd. Souček, Sebera splněno
4. Připravíme projekt celkové rekonstrukce objektu staré školy na ulici Riegrova. Souček, Sebera rozpracováno
5. Podpoříme aktivity dětské skupiny – umožníme tím přijetí dvouletých dětí. Sebera splněno
6. Udržíme stávající kvantitu a kvalitu prorodinných aktivit formou vzájemné informovanosti a pomocí v získávání dalších dotačních titulů. Sebera splněno
     
Sport, kultura, volný čas, spolkový život 2 / 8 / 3    
1. Pomůžeme s rekonstrukcí Sokolovny (WC u restaurace Krček, výměna židlí v sále, projekt celkové rekonstrukce sálu). Souček, Sebera rozpracováno
2. Budeme pokračovat v rekonstrukci areálu letního kina. Souček rozpracováno
3. Budeme hledat řešení pro teplejší vodu na koupališti. Sebera rozpracováno
4. Vytvoříme nový web města s kalendářem akcí (lepší koordinace a propagace pořádaných sportovních a kulturních akcí). Dospíšil, Sebera rozpracováno
5. Podpoříme činnost a další rozvoj městské knihovny, muzea, letního i stálého kina. Souček splněno
6. Zasadíme se o sportování mládeže v Tišnově za zvýhodněných podmínek. Sebera splněno
7. Podpoříme všestrannost sportu pro mladé i seniory. Sebera rozpracováno
8. U cyklostezky na Železné doplníme venkovní posilovací stroje vhodné pro všechny generace. Sebera rozpracováno
9. Zadáme studii možného vybudování tišnovského bikeparku (singltrek). Dospíšil rozpracováno
10. Vylepšíme hřiště na sídlišti Pod Květnicí. Sebera neřešeno
11. Podpoříme další smysluplné využití budovy bývalé školy v Jamném. Souček rozpracováno
12. Ve spolupráci s římskokatolickou církví a Cisterciáckým opatstvím podpoříme oživení národní kulturní památky Porta coeli. Dospíšil, Souček splněno
13. V rámci revitalizací sídlišť budeme podporovat vznik komunitních zahrad. Souček rozpracováno
     
Senioři, sociální služby, zdravotnictví 0 / 5 / 1    
1. Podpoříme aktivity pro seniory a akceptaci Senior pasů v městských zařízeních. Sebera rozpracováno
2. Prostřednictvím příspěvkových organizací města a místních spolků iniciujeme rozšíření nabídky programů pro seniory a možností jejich zapojení do života ve městě. Sebera rozpracováno
3. Podpoříme vysoký standard poskytování sociálních služeb a činnost neziskových organizací v této oblasti (Centrum sociálních služeb, Oblastní charita Tišnov, Domov pro seniory sv. Alžběty v Žernůvce, Svaz tělesně postižených Tišnovsko) v souladu se zpracovaným komunitním plánem sociálních služeb. Sebera rozpracováno
4. Budeme i nadále podporovat kvalitní rychlou záchrannou službu. Šikula splněno
5. Budeme aktivně spolupracovat s vedením kraje na vytvoření koncepce zdravotnictví s cílem zajištění dostatečné kapacity specializovaných ambulancí. Šikula rozpracováno
6. Nadále se budeme snažit ovlivňovat změny v tišnovské nemocnici ku prospěchu občanů. Šikula rozpracováno
     
Podpora podnikání a zaměstnanosti, cestovní ruch 0 / 6 / 1    
1. Podpoříme vznik nových obchodů a služeb v lokalitách, kde tato vybavenost chybí (Hony za Kukýrnou, Trnec, Klucanina, Květnice, atd.). Navrátil rozpracováno
2. Vážíme si místních podnikatelů, a proto budeme nápomocni při řešení jejich problémů a potřeb. Navrátil rozpracováno
3. Protipovodňovými opatřeními na řece Svratce umožníme vznik a rozvoj podnikatelské zóny a zaměstnanosti v lokalitě „Díly pod městem“. Souček, Navrátil rozpracováno
4. Budeme i nadále rozvíjet Tišnovské trhy jako místo setkávání obyvatel a současně pro podporu prodeje regionálních produktů. Navrátil splněno
5. Rekonstrukcemi nebytových prostor v majetku města podpoříme jejich nájemníky. Souček, Navrátil rozpracováno
6. Konkrétní opatření v cestovním ruchu budeme řešit ve spolupráci s místními podnikateli. Souček rozpracováno
7. Na základě koncepce cestovního ruchu vytvoříme konkrétní turistické produkty a programy. Souček rozpracováno