Programové prohlášení koaličních stran

Programové prohlášení koaličních stran pro volební období 2018-2022

V tabulce se můžete seznámit s aktuálním stavem plnění Programového prohlášení koaličních stran ke dni 13. 10. 2021. Body označené zeleně považujeme za splněné, body označené oranžově jsou již rozpracované a práce na bodech označených červeně teprve bude zahájena.

Oblast garant stav
     
Správa města a jeho financování 0 / 2 / 7    
1. Zavedeme participativní rozpočet – občané rozhodnou o tom, kam město Tišnov investuje část svých prostředků. Dospíšil, Sebera splněno
2. Stojíme o názor občanů města - i nadále budeme realizovat dotazníkové akce, veřejné prezentace a debaty. Dospíšil splněno
3. Garantujeme udržení pozitivní atmosféry ve městě, vzájemnou důvěru, otevřenost, slušnost a vstřícnost, nezávislou radnici, profesionalitu a odbornost. Dospíšil splněno
4. Úřad bude nadále otevřený a vstřícný občanům, budeme zveřejňovat maximum materiálů a online přenosy z jednání zastupitelstva. Dospíšil splněno
5. Vytvoříme strategický plán města Tišnova na období 2021-2025. Dospíšil splněno
6. Budeme nápomocni neziskovým organizacím a podnikatelům v oblasti získávání dotací. Dospíšil, Navrátil rozpracováno
7. Zachováme projektovou kancelář MěÚ Tišnov s cílem získat dotace z evropských a státních zdrojů na smysluplné projekty Dospíšil splněno
8. Transparentní výběrová řízení, veřejné zakázky a uveřejňování smluv jsou pro nás samozřejmostí. Dospíšil, Navrátil splněno
9. I nadále budeme podporovat zejména efektivní a dlouhodobě udržitelné projekty. Dospíšil rozpracováno
     
Investice a majetek města 0 / 5 / 5    
1. Vybudujeme park a novou mateřskou školku v lokalitě Hony za Kukýrnou. Souček rozpracováno
2. Postavíme smuteční síň v prostoru nového hřbitova. Souček rozpracováno
3. Budeme pokračovat v projektech revitalizace sídlišť. Souček splněno
4. Architektonicky a projektově připravíme revitalizaci náměstí Míru s cílem vytvoření prostředí pro setkávání a společenský život občanů. Souček splněno
5. Podpoříme vznik nových malometrážních bytů. Souček, Navrátil rozpracováno
6. Provedeme výměnu veřejného osvětlení za úspornější. Souček splněno
7. Budeme hledat smysluplné využití Hotelu Květnice. Dospíšil, Souček rozpracováno
8. Zavedeme free wifi na náměstí, v parku a na dalších veřejných místech. Souček splněno
9. Budeme dlouhodobě udržovat stávající majetek. Souček splněno
10. Vytvoříme odpočinkové místo u kašny na Kukýrně a zvážíme její zprovoznění. Souček rozpracováno
     
Doprava ve městě 0 / 6 / 2    
Zlepšíme dopravní situaci ve městě následujícími opatřeními:    
1. Vytvoříme 100 nových parkovacích míst v sídlištích a u nádraží. Souček, Navrátil splněno
2. Zahájíme jednání s provozovatelem lomu a JmK o odklonu nákladní dopravy z centra Tišnova. Navrátil, Dospíšil rozpracováno
3. Vypracujeme analýzu záměru zřízení Městské hromadné dopravy se zastávkami – penzion, náměstí, nádraží, nemocnice, nový hřbitov, Klucanina, apod. Navrátil rozpracováno
4. Dokončíme rekonstrukci komunikací Brněnská, Riegrova, Černohorská. Souček, Navrátil rozpracováno
5. Projektově připravíme a dle možností provedeme opravy ulic v nedobrém stavu – Osvobození, Dřínová, Horova, Havlíčkova, Vrchlického, Husova, zbývající část ul. Jiráskova. Souček, Navrátil rozpracováno
6. Podpoříme budování cyklostezek, cyklopruhů a jejich značení s cílem umožnit cyklistům bezpečnější průjezd městem. Dospíšil, Navrátil rozpracováno
7. Vyhodnotíme přínos placeného parkování v centru města a zvážíme možnost jeho rozšíření. Navrátil splněno
8. Budeme aktivně podporovat brzké zahájení realizace připravené rekonstrukce tišnovského vlakového nádraží tak, aby se stalo důstojným dopravním uzlem regionu. Navrátil, Dospíšil rozpracováno
     
Životní prostředí, veřejný prostor, bezpečnost 0 / 8 / 10    
1. Postaráme se o čisté veřejné prostranství a rozkvetlý Tišnov. Dospíšil, Sebera rozpracováno
2. Vytvoříme 5 dalších míst v úklidové rotě. Dospíšil splněno
3. Vysadíme další trvalkové záhony a aleje stromů. Sebera rozpracováno
4. Vylepšíme úklidovou techniku. Dospíšil splněno
5. Udržíme pozici městské architektky a soukromé či developerské projekty budeme chtít veřejně projednávat a usměrňovat tak, aby obohatily veřejný prostor. Dospíšil splněno
6. Služby sběrného dvora rozšíříme o vybudování re-use centra (možnost odkládání věcí, které mohou jiní lidé znovu využít). Dospíšil rozpracováno
7. Budeme nadále podporovat a motivovat občany, kteří třídí odpad. Dospíšil rozpracováno
8. Na vhodných místech navýšíme počet odpadkových košů a stojanů se sáčky na psí exkrementy. Sebera splněno
9. Dětská hřiště ve městě budeme udržovat a rozvíjet o moderní interaktivní prvky. Sebera splněno
10. Podpoříme zvýšení kapacity čističky odpadních vod Tišnov – Březina. Navrátil rozpracováno
11. Podpoříme projekty zaměřené na udržení vody v krajině a necháme zpracovat studii na šetření s pitnou vodou v době jejího nedostatku. Sebera rozpracováno
12. Podpoříme projekt vybudování biokoridoru mezi Květnicí a Klucaninou. Souček splněno
13. Žijeme a nadále chceme žít v bezpečném a čistém městě. Podpoříme veškeré dosavadní preventivní aktivity. Pilný splněno
14. Dokončíme rekonstrukci a rozšíření městského kamerového systému. Pilný splněno
15. Budeme usilovat o zvýšení bezpečí na přechodech pro chodce a u cyklistů. Pilný rozpracováno
16. Zachováme a podpoříme Městskou policii – především jako nástroj prevence kriminality. Pilný splněno
17. Budeme klást důraz na podporu práce s mládeží jako nejefektivnější formu prevence sociálně-patologických jevů. Sebera splněno
18. Prověříme možnost zřízení a případného zavedení podzemních kontejnerů pro tříděný odpad. Souček rozpracováno
     
Rodina a školství 0 / 2 / 4    
1. Snížíme počet dětí ve třídách stávajících školek (celkem je v tišnovských školkách 46 dětí na výjimku). Souček, Sebera rozpracováno
2. INSPIRO, Rodinné centrum Studánka, ZUŠ a další spolky fungují skvěle, a proto je podpoříme. Sebera splněno
3. Pomůžeme školám a školkám v modernizaci a vybavení tříd. Souček, Sebera splněno
4. Připravíme projekt celkové rekonstrukce objektu staré školy na ulici Riegrova. Souček, Sebera rozpracováno
5. Podpoříme aktivity dětské skupiny – umožníme tím přijetí dvouletých dětí. Sebera splněno
6. Udržíme stávající kvantitu a kvalitu prorodinných aktivit formou vzájemné informovanosti a pomocí v získávání dalších dotačních titulů. Sebera splněno
     
Sport, kultura, volný čas, spolkový život 0 / 7 / 6    
1. Pomůžeme s rekonstrukcí Sokolovny (WC u restaurace Krček, výměna židlí v sále, projekt celkové rekonstrukce sálu). Souček, Sebera splněno
2. Budeme pokračovat v rekonstrukci areálu letního kina. Souček rozpracováno
3. Budeme hledat řešení pro teplejší vodu na koupališti. Sebera splněno
4. Vytvoříme nový web města s kalendářem akcí (lepší koordinace a propagace pořádaných sportovních a kulturních akcí). Dospíšil, Sebera rozpracováno
5. Podpoříme činnost a další rozvoj městské knihovny, muzea, letního i stálého kina. Souček splněno
6. Zasadíme se o sportování mládeže v Tišnově za zvýhodněných podmínek. Sebera splněno
7. Podpoříme všestrannost sportu pro mladé i seniory. Sebera rozpracováno
8. U cyklostezky na Železné doplníme venkovní posilovací stroje vhodné pro všechny generace. Sebera rozpracováno
9. Zadáme studii možného vybudování tišnovského bikeparku (singltrek). Dospíšil rozpracováno
10. Vylepšíme hřiště na sídlišti Pod Květnicí. Sebera rozpracováno
11. Podpoříme další smysluplné využití budovy bývalé školy v Jamném. Souček rozpracováno
12. Ve spolupráci s římskokatolickou církví a Cisterciáckým opatstvím podpoříme oživení národní kulturní památky Porta coeli. Dospíšil, Souček splněno
13. V rámci revitalizací sídlišť budeme podporovat vznik komunitních zahrad. Souček splněno
     
Senioři, sociální služby, zdravotnictví 0 / 1 / 5    
1. Podpoříme aktivity pro seniory a akceptaci Senior pasů v městských zařízeních. Sebera splněno
2. Prostřednictvím příspěvkových organizací města a místních spolků iniciujeme rozšíření nabídky programů pro seniory a možností jejich zapojení do života ve městě. Sebera rozpracováno
3. Podpoříme vysoký standard poskytování sociálních služeb a činnost neziskových organizací v této oblasti (Centrum sociálních služeb, Oblastní charita Tišnov, Domov pro seniory sv. Alžběty v Žernůvce, Svaz tělesně postižených Tišnovsko) v souladu se zpracovaným komunitním plánem sociálních služeb. Sebera splněno
4. Budeme i nadále podporovat kvalitní rychlou záchrannou službu. Dospíšil splněno
5. Budeme aktivně spolupracovat s vedením kraje na vytvoření koncepce zdravotnictví s cílem zajištění dostatečné kapacity specializovaných ambulancí. Dospíšil splněno
6. Nadále se budeme snažit ovlivňovat změny v tišnovské nemocnici ku prospěchu občanů. Dospíšil splněno
     
Podpora podnikání a zaměstnanosti, cestovní ruch 0 / 3 / 4    
1. Podpoříme vznik nových obchodů a služeb v lokalitách, kde tato vybavenost chybí (Hony za Kukýrnou, Trnec, Klucanina, Květnice, atd.). Navrátil rozpracováno
2. Vážíme si místních podnikatelů, a proto budeme nápomocni při řešení jejich problémů a potřeb. Navrátil splněno
3. Protipovodňovými opatřeními na řece Svratce umožníme vznik a rozvoj podnikatelské zóny a zaměstnanosti v lokalitě „Díly pod městem“. Souček, Navrátil rozpracováno
4. Budeme i nadále rozvíjet Tišnovské trhy jako místo setkávání obyvatel a současně pro podporu prodeje regionálních produktů. Navrátil splněno
5. Rekonstrukcemi nebytových prostor v majetku města podpoříme jejich nájemníky. Souček, Navrátil splněno
6. Konkrétní opatření v cestovním ruchu budeme řešit ve spolupráci s místními podnikateli. Souček splněno
7. Na základě koncepce cestovního ruchu vytvoříme konkrétní turistické produkty a programy. Souček rozpracováno