Programové prohlášení koaličních stran

Programové prohlášení koaličních stran pro volební období 2018-2022

V tabulce se můžete seznámit s aktuálním stavem plnění Programového prohlášení koaličních stran ke dni 1.1.2019. Body označené zeleně považujeme za splněné, body označené oranžově jsou již rozpracované a práce na bodech označených červeně teprve bude zahájena.

Oblast garant stav
     
Správa města a jeho financování 2 / 7 / 0    
1. Zavedeme participativní rozpočet – občané rozhodnou o tom, kam město Tišnov investuje část svých prostředků. Dospíšil, Sebera neřešeno
2. Stojíme o názor občanů města - i nadále budeme realizovat dotazníkové akce, veřejné prezentace a debaty. Dospíšil neřešeno
3. Garantujeme udržení pozitivní atmosféry ve městě, vzájemnou důvěru, otevřenost, slušnost a vstřícnost, nezávislou radnici, profesionalitu a odbornost. Dospíšil rozpracováno
4. Úřad bude nadále otevřený a vstřícný občanům, budeme zveřejňovat maximum materiálů a online přenosy z jednání zastupitelstva. Dospíšil rozpracováno
5. Vytvoříme strategický plán města Tišnova na období 2021-2025. Dospíšil rozpracováno
6. Budeme nápomocni neziskovým organizacím a podnikatelům v oblasti získávání dotací. Dospíšil, Navrátil rozpracováno
7. Zachováme projektovou kancelář MěÚ Tišnov s cílem získat dotace z evropských a státních zdrojů na smysluplné projekty Dospíšil rozpracováno
8. Transparentní výběrová řízení, veřejné zakázky a uveřejňování smluv jsou pro nás samozřejmostí. Dospíšil, Navrátil rozpracováno
9. I nadále budeme podporovat zejména efektivní a dlouhodobě udržitelné projekty. Dospíšil rozpracováno
     
Investice a majetek města 7 / 3 / 0    
1. Vybudujeme park a novou mateřskou školku v lokalitě Hony za Kukýrnou. Souček neřešeno
2. Postavíme smuteční síň v prostoru nového hřbitova. Souček, Šikula rozpracováno
3. Budeme pokračovat v projektech revitalizace sídlišť. Souček rozpracováno
4. Architektonicky a projektově připravíme revitalizaci náměstí Míru s cílem vytvoření prostředí pro setkávání a společenský život občanů. Souček neřešeno
5. Podpoříme vznik nových malometrážních bytů. Souček, Navrátil neřešeno
6. Provedeme výměnu veřejného osvětlení za úspornější. Souček neřešeno
7. Budeme hledat smysluplné využití Hotelu Květnice. Dospíšil, Souček neřešeno
8. Zavedeme free wifi na náměstí, v parku a na dalších veřejných místech. Souček neřešeno
9. Budeme dlouhodobě udržovat stávající majetek. Souček rozpracováno
10. Vytvoříme odpočinkové místo u kašny na Kukýrně a zvážíme její zprovoznění. Souček neřešeno
     
Doprava ve městě 5 / 3 / 0    
Zlepšíme dopravní situaci ve městě následujícími opatřeními:    
1. Vytvoříme 100 nových parkovacích míst v sídlištích a u nádraží. Souček, Šikula neřešeno
2. Zahájíme jednání s provozovatelem lomu a JmK o odklonu nákladní dopravy z centra Tišnova. Šikula, Dospíšil neřešeno
3. Vypracujeme analýzu záměru zřízení Městské hromadné dopravy se zastávkami – penzion, náměstí, nádraží, nemocnice, nový hřbitov, Klucanina, apod. Šikula neřešeno
4. Dokončíme rekonstrukci komunikací Brněnská, Riegrova, Černohorská. Šikula rozpracováno
5. Projektově připravíme a dle možností provedeme opravy ulic v nedobrém stavu – Osvobození, Dřínová, Horova, Havlíčkova, Vrchlického, Husova, zbývající část ul. Jiráskova. Šikula, Souček neřešeno
6. Podpoříme budování cyklostezek, cyklopruhů a jejich značení s cílem umožnit cyklistům bezpečnější průjezd městem. Šikula, Dospíšil rozpracováno
7. Vyhodnotíme přínos placeného parkování v centru města a zvážíme možnost jeho rozšíření. Šikula neřešeno
8. Budeme aktivně podporovat brzké zahájení realizace připravené rekonstrukce tišnovského vlakového nádraží tak, aby se stalo důstojným dopravním uzlem regionu. Šikula rozpracováno
     
Životní prostředí, veřejný prostor, bezpečnost 9 / 8 / 1    
1. Postaráme se o čisté veřejné prostranství a rozkvetlý Tišnov. Šikula rozpracováno
2. Vytvoříme 5 dalších míst v úklidové rotě. Šikula rozpracováno
3. Vysadíme další trvalkové záhony a aleje stromů. Šikula neřešeno
4. Vylepšíme úklidovou techniku. Šikula rozpracováno
5. Udržíme pozici městské architektky a soukromé či developerské projekty budeme chtít veřejně projednávat a usměrňovat tak, aby obohatily veřejný prostor. Dospíšil splněno
6. Služby sběrného dvora rozšíříme o vybudování re-use centra (možnost odkládání věcí, které mohou jiní lidé znovu využít). Šikula neřešeno
7. Budeme nadále podporovat a motivovat občany, kteří třídí odpad. Šikula rozpracováno
8. Na vhodných místech navýšíme počet odpadkových košů a stojanů se sáčky na psí exkrementy. Šikula neřešeno
9. Dětská hřiště ve městě budeme udržovat a rozvíjet o moderní interaktivní prvky. Sebera neřešeno
10. Podpoříme zvýšení kapacity čističky odpadních vod Tišnov – Březina. Šikula neřešeno
11. Podpoříme projekty zaměřené na udržení vody v krajině a necháme zpracovat studii na šetření s pitnou vodou v době jejího nedostatku. Šikula rozpracováno
12. Podpoříme projekt vybudování biokoridoru mezi Květnicí a Klucaninou. Šikula Souček neřešeno
13. Žijeme a nadále chceme žít v bezpečném a čistém městě. Podpoříme veškeré dosavadní preventivní aktivity. Šikula, Pilný rozpracováno
14. Dokončíme rekonstrukci a rozšíření městského kamerového systému. Pilný, Šikula neřešeno
15. Budeme usilovat o zvýšení bezpečí na přechodech pro chodce a u cyklistů. Šikula neřešeno
16. Zachováme a podpoříme Městskou policii – především jako nástroj prevence kriminality. Šikula, Pilný rozpracováno
17. Budeme klást důraz na podporu práce s mládeží jako nejefektivnější formu prevence sociálně-patologických jevů. Šikula, Sebera rozpracováno
18. Prověříme možnost zřízení a případného zavedení podzemních kontejnerů pro tříděný odpad. Souček neřešeno
     
Rodina a školství 2 / 4 / 0    
1. Snížíme počet dětí ve třídách stávajících školek (celkem je v tišnovských školkách 46 dětí na výjimku). Souček, Sebera neřešeno
2. INSPIRO, Rodinné centrum Studánka, ZUŠ a další spolky fungují skvěle, a proto je podpoříme. Sebera rozpracováno
3. Pomůžeme školám a školkám v modernizaci a vybavení tříd. Souček, Sebera rozpracováno
4. Připravíme projekt celkové rekonstrukce objektu staré školy na ulici Riegrova. Souček, Sebera neřešeno
5. Podpoříme aktivity dětské skupiny – umožníme tím přijetí dvouletých dětí. Sebera rozpracováno
6. Udržíme stávající kvantitu a kvalitu prorodinných aktivit formou vzájemné informovanosti a pomocí v získávání dalších dotačních titulů. Sebera rozpracováno
     
Sport, kultura, volný čas, spolkový život 9 / 4 / 0    
1. Pomůžeme s rekonstrukcí Sokolovny (WC u restaurace Krček, výměna židlí v sále, projekt celkové rekonstrukce sálu). Souček, Sebera neřešeno
2. Budeme pokračovat v rekonstrukci areálu letního kina. Souček rozpracováno
3. Budeme hledat řešení pro teplejší vodu na koupališti. Sebera neřešeno
4. Vytvoříme nový web města s kalendářem akcí (lepší koordinace a propagace pořádaných sportovních a kulturních akcí). Dospíšil, Sebera rozpracováno
5. Podpoříme činnost a další rozvoj městské knihovny, muzea, letního i stálého kina. Souček rozpracováno
6. Zasadíme se o sportování mládeže v Tišnově za zvýhodněných podmínek. Sebera rozpracováno
7. Podpoříme všestrannost sportu pro mladé i seniory. Sebera neřešeno
8. U cyklostezky na Železné doplníme venkovní posilovací stroje vhodné pro všechny generace. Sebera neřešeno
9. Zadáme studii možného vybudování tišnovského bikeparku (singltrek). Dospíšil neřešeno
10. Vylepšíme hřiště na sídlišti Pod Květnicí. Sebera neřešeno
11. Podpoříme další smysluplné využití budovy bývalé školy v Jamném. Souček neřešeno
12. Ve spolupráci s římskokatolickou církví a Cisterciáckým opatstvím podpoříme oživení národní kulturní památky Porta coeli. Dospíšil, Souček neřešeno
13. V rámci revitalizací sídlišť budeme podporovat vznik komunitních zahrad. Souček neřešeno
     
Senioři, sociální služby, zdravotnictví 2 / 4 / 0    
1. Podpoříme aktivity pro seniory a akceptaci Senior pasů v městských zařízeních. Sebera neřešeno
2. Prostřednictvím příspěvkových organizací města a místních spolků iniciujeme rozšíření nabídky programů pro seniory a možností jejich zapojení do života ve městě. Sebera neřešeno
3. Podpoříme vysoký standard poskytování sociálních služeb a činnost neziskových organizací v této oblasti (Centrum sociálních služeb, Oblastní charita Tišnov, Domov pro seniory sv. Alžběty v Žernůvce, Svaz tělesně postižených Tišnovsko) v souladu se zpracovaným komunitním plánem sociálních služeb. Sebera rozpracováno
4. Budeme i nadále podporovat kvalitní rychlou záchrannou službu. Šikula rozpracováno
5. Budeme aktivně spolupracovat s vedením kraje na vytvoření koncepce zdravotnictví s cílem zajištění dostatečné kapacity specializovaných ambulancí. Šikula rozpracováno
6. Nadále se budeme snažit ovlivňovat změny v tišnovské nemocnici ku prospěchu občanů. Šikula rozpracováno
     
Podpora podnikání a zaměstnanosti, cestovní ruch 4 / 3 / 0    
1. Podpoříme vznik nových obchodů a služeb v lokalitách, kde tato vybavenost chybí (Hony za Kukýrnou, Trnec, Klucanina, Květnice, atd.). Navrátil neřešeno
2. Vážíme si místních podnikatelů, a proto budeme nápomocni při řešení jejich problémů a potřeb. Navrátil neřešeno
3. Protipovodňovými opatřeními na řece Svratce umožníme vznik a rozvoj podnikatelské zóny a zaměstnanosti v lokalitě „Díly pod městem“. Souček, Navrátil rozpracováno
4. Budeme i nadále rozvíjet Tišnovské trhy jako místo setkávání obyvatel a současně pro podporu prodeje regionálních produktů. Navrátil rozpracováno
5. Rekonstrukcemi nebytových prostor v majetku města podpoříme jejich nájemníky. Souček, Navrátil rozpracováno
6. Konkrétní opatření v cestovním ruchu budeme řešit ve spolupráci s místními podnikateli. Souček neřešeno
7. Na základě koncepce cestovního ruchu vytvoříme konkrétní turistické produkty a programy. Souček neřešeno