Sociální věci

Komunitní plánování sociálních služeb

Jedná se o metodu strategického plánování, která je založena na cyklickém zjišťování zdrojů a potřeb v oblasti sociálních služeb nastraně zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů ve vymezeném regionu (ORP, kraje). Cílem je zajistit dostupnost sociálních služeb dle potřeb občanů a dlouhodobou udržitelnost těchto služeb.

Účastníci procesu komunitního plánování sociálních služeb (dále jen „KPSS“) jsou zadavatelé (tj. obce jakožto subjekty odpovědné za zajištění dostupnosti sociálních služeb odpovídajících potřebám jejich občanů), poskytovatelé (tj. subjekty provozující sociální služby na území správního obvodu) auživatelé (tj. zástupci občanů, kteří využívají sociální služby či jsou nositeli potřeb, na které by měl systém sociálních služeb v regionu reagovat).

Sociálně - právní ochrana dětí

Sociálně - právní ochranou dětí (dále jen ,,SPOD") dle ust. § 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o SPO“) rozumíme zejména:

  • ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
  • ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění a
  • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
  • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Dle ust. § 5 zákona o SPO předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte.