Sociálně-právní ochrana dětí


Co se rozumí sociálně-právní ochranou dětí?


 


Jak je to s ohlašovací povinností o ohrožených dětech? Kdo může ohlásit, že je nějaké dítě v ohrožení?


Kdo a na základě jakého zákonného ustanovení je oprávněn provádět místní sociální šetření v domácnostech?


Jaké jsou základní činnosti orgánu sociálně - právní ochrany dítěte směřující k hájení práv dítěte?


 


Jaká správní řízení spadají do působnosti OSPOD MěÚ Tišnov?


 


V jakých problémech mi může OSPOD MěÚ Tišnov pomoci?


 


Co se rozumí evidencí dítěte u OSPOD MěÚ Tišnov?


 

Stránky