Péče o lesy města

LHC - Lesy města Tišnova

 

Lesní majetek Města Tišnova se nachází na území okresu Brno-venkov, a to na katastrálních územích Tišnov, Jamné u Tišnova a Hájek u Tišnova v lesní oblasti 33 – Předhoří Českomoravské vrchoviny.

Na základě obnovy vlastnických práv podle zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí a doplněný zákonem č. 114/200 Sb., kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., byly lesní pozemky vráceny do užívání městu, a tím vznikl LHC Lesy Města Tišnova, který byl vyčleněn z bývalého LHC Kuřim.

Celková výměra LHC Lesy Města Tišnova činí 264,73 ha. Lesy se dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích člení podle převažujících funkcí do tří kategorií, a to na lesy hospodářské, lesy ochranné a lesy zvláštního určení.

 

Přehled ploch dle kategorií lesů

Kategorie Plocha
Les hospodářský 137,40 ha
Les ochranný 43,26 ha
Les zvláštního určení 84,07 ha

Podle regionálního členění reliéfu ČR zaujímá sledované území orografický celek Hornosvratecké vrchoviny – jižní část. Reliéf je z velké části pahorkatinný s nadmořskou výškou v rozmezí přibližně 260 – 480 m n. m.

Převážná část LHC Lesy Města Tišnova je situována především na „ostrovních“ horách Klucanina a Květnice. Zvláště Květnice díky své poloze na okraji Tišnovské kotliny a značné vertikální členitosti je silně rozrůzněna mezoklimaticky. Zbytek LHC tvoří drobné rozptýlené lesy.

Klimaticky lesy náleží do okrsku B3, který je charakterizován jako vrchovinný, mírně teplý, mírně vlhký, s průměrnou roční teplotou 8 ºC, průměrnými ročními srážkami 579 mm a 163 vegetačními dny v roce.

LHC Lesy Města Tišnova se nachází v 1. lesním vegetačním stupni (lvs) dubovém, 2. lvs bukodubovém a 3. lvs dubobukovém , v menším rozsahu v 4. lvs bukovém.

 

Vymezení pojmů

 

LHC – lesní hospodářský celek – je soubor lesních pozemků a jiných, pro který byl vypracován jeden lesní hospodářský plán.

LHP – lesní hospodářský plán – je výsledným dílem hospodářské úpravy lesů jako nástroj vlastníka k hospodaření v časovém horizontu deseti let. LHP je legislativně zakotven v zákoně č. 289/1995 Sb. (§ 24 – 27) a ve vyhlášce Mze ČR č. 84/1996 Sb. o lesním hospodářském plánování. Zpracování plánů jsou povinny zabezpečit právnické a fyzické osoby vlastnící více než 50 ha lesa v obvodu územní působnosti schvalujícího orgánu státní správy lesů. Právnické a fyzické osoby, pro které byly schváleny plány jsou povinny dodržovat jejich závazná ustanovení.