Odbory

Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů zabezpečuje plnění úkolů obecního úřadu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), postupuje v souladu s podmínkami stanovenými příslušnými orgány města ve věcech náležejících do působnosti obce podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zabezpečuje veřejnosprávní kontrolu podle zákona o finanční kontrole, a to u příspěvkových organizací města, u žadatelů o veřejnou finanční podporu a u příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu města, spravuje obsah webových prezentací města, zajišťuje komunikaci města s občany a sdělovacími prostředky, zajišťuje správu počítačové sítě a činnosti spojené s rozvojem E-governmentu na Městském úřadu Tišnov. 

Odbor správních a vnitřních věcí vykonává státní správu na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, na úseku evidence obyvatel - plní funkci ohlašovny úřadu, dále vykonává státní správu na úseku matrika a státní občanství, na úseku voleb (volba prezidenta republiky, volby do Evropského parlamentu, volby do Parlamentu ČR, volby do zastupitelstev krajů, volby do zastupitelstev v obcích, při provádění referenda), projednává přestupky v rozsahu § 53 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, provádí vidimaci a legalizaci, plní funkci kontaktního místa veřejné správy Czech POINT, vykonává působnost obce na úseku ztrát a nálezů. V samostatné působnosti zpracovává návrhy obecně závazných vyhlášek města a nařízení města, vede podatelnu úřadu a úřední desku, vykonává právní poradenství v jednoduchých právních záležitostech, které se vztahují k činnosti úřadu.

Odbor územního plánování MěÚ Tišnov vykonává komplexní působnost ve věcech územního plánování ve smyslu ustanovení § 5 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), tj. zejména pořizuje územně plánovací podklady (územně analytické podklady a územní studie) a územně plánovací dokumentace (územní plány, regulační plány) pro 59 obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) Tišnov. Ve stejném rozsahu je v rámci tohoto oddělní zajišťována působnost na úseku památkové péče ve smyslu ustanovení § 29 zákona  č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor stavebního řádu MěÚ Tišnov vykonává komplexní přenesenou působnost obecného stavebního úřadu v oblasti územního rozhodování a stavebního řádu, dále působnost ve věcech vedení Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN), na území 43 obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) Tišnov (celkem 59 obcí). Ve zbývajících obcích ORP Tišnov tuto činnost vykonává stavební úřad v Lomnici (13 obcí) a ve Veverské Bítýšce (3 obce).

Odbor dopravy MěÚ Tišnov vykonává v přenesené působnosti státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Vede registr vozidel  podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Vede registr řidičů podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Vykonává státní správu jako silniční správní úřad jednak v rozsahu obce ve městě Tišnov a jednak v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a jako speciální stavební úřad podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Rozhoduje ve věci přestupků, správních deliktů a jiných řízení podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a podle  zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

Odbor živnostenský úřad Městského úřadu Tišnov (dále jen „OŽÚ“) vykonává komplexní působnost v oblasti živnostenského podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“), tj. zejména provádí registraci živnostenských podnikatelů (fyzických či právnických osob) nejen pro 59 obcí ve vymezeném správním obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) Tišnov, a to dle ustanovení § 71 živnostenského zákona pro fyzické a právnické osoby z celého území České republiky.

Dále OŽÚ vykonává komplexní působnost v oblasti podnikání dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zemědělský zákon“), taktéž bez místní příslušnosti pro veškerá podání fyzických či právnických osob z celé České republiky. Kromě působnosti v oblasti živnostenského a zemědělského podnikání vykonává OŽÚ působnost na území ORP  v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o opatřeních“). OŽÚ vykonává v rámci ORP funkci poradny zapojené do systému „Spotřebitelský ombudsman“. Pro území města Tišnova OŽÚ vykonává státní správu podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „loterní zákon“).

OŽÚ v rámci živnostenského i zemědělského podnikání vykonává také kontrolu podnikajících fyzických či právnických osob se sídlem na území ORP.

Odbor finanční MěÚ Tišnov vykonává komplexní účetní práce pro město a jeho organizační složky v souladu s příslušnými právními předpisy, převážně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,  sestavení a sledování rozpočtu města v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků,  vyhlášky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě a správu místních poplatků města dle zákona č. 565/1990 Sb.,  o místních poplatcích,  dle příslušných obecně závazných vyhlášek města, vše ve znění pozdějších předpisů.

Odbor sociálních věcí MěÚ Tišnov vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a agendy sociální práce s dospělými dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Dále má odbor sociální věcí MěÚ Tišnov v působnosti zejména výkonu funkce veřejného opatrovníka osob se změnou svéprávnosti, řízení o zvláštním příjemci důchodu a dohled nad plněním povinností zvláštního příjemce, podepisování smluv o poskytování sociálních služeb v zastoupení, plnění vybraných úkolů k příspěvkové organizaci CSS Tišnov,p.o., agendu komunitního plánování sociálních služeb, prorodinného koordinátora, koordinátora protidrogové prevence. 

Odbor životního prostředí vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu s rozšířenou působností podle zákona  o vodách (254/2011Sb.), zákona o vodovodech a kanalizacích (274/2001 Sb.), zákona o odpadech (185/2001 Sb.), zákona o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.), zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (334/1992 Sb.), zákona o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), zákona o lesích (289/1995 Sb.), zákona o myslivosti (449/2001 Sb.), zákona o rybníkářství (99/2004 Sb.), zákona o veterinární péči (166/1999 Sb.), zákona o rostlinolékařské péči (326/2004 Sb.),  zákona na ochranu zvířat proti týrání (246/1992 Sb.) vše ve znění pozdějších předpisů.

Dále zabezpečuje správu městského lesního majetku.

Odbor správy majetku a komunálních služeb MěÚ Tišnov vykonává v rámci samostatné působnosti správu a údržbu majetku města v souladu s příslušnými právními předpisy.  Správu nemovitostí, odpadové hospodářství, údržbu veřejné zeleně, komunikací a ostatních prvků veřejného prostranství zajištuje účelně a hospodárně v souladu s §38 odst.1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Pod vedením odboru vykonávají své činnosti také dvě organizační složky města, kterými jsou „Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Tišnova“ a „Úklid a údržba“.

Odbor investic a projektové podpory připravuje a zabezpečuje realizaci investičních akcí města, aktivně vyhledává dotační možnosti, řídí a metodicky zajišťuje práci projektových týmů.

Stránky