Stavba

Vydání závazného stanoviska odboru územního plánování

 

Účely vydávání závazného stanoviska

•Posuzování změn v území [§2 odst. 1 písm. a) SZ]

•územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „umístění stavby“)

•územní rozhodnutí o změně využití území

•územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

•územní rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

•územní rozhodnutí o ochranném pásmu

•veřejnoprávní smlouva o umístění stavby

•veřejnoprávní smlouva o změně využití území

•veřejnoprávní smlouva o změně vlivu užívání stavby na území

•územní souhlas o umístění staveb a jejich změn (stavebních záměrů uvedených v §103 a v §104 SZ při splnění podmínek podle §96 odst. 1 SZ)

•územní souhlas o umístění stavby –změny všech staveb (při splnění podmínek podle §96 odst. 1 SZ)

•územní souhlas o umístění stavby [všech staveb umisťovaných v ohraničených prostorech podle §96 odst. 2 písm. e) SZ a za splnění podmínek podle §96 odst. 1 SZ]

•územní souhlas o změně využití území [změna druhu pozemku podle §96 odst. 2 písm. d) stavebního zákona, terénní úpravy podle §96 odst. 2 písm. f) SZ a odstavné a další plochy podle §96 odst. 2 písm. g) SZ]

•společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (§104 odst. 1 a 2 SZ)

Nevydává se pro stavební záměry podle §103 odst. 1 SZ v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše.

•společné povolení (§94j a násl. SZ a §94q a násl. SZ)

•souhlas se změnou v užívání stavby (§126 odst. 3 a §127 odst. 2 SZ)

•povolení ke změně v užívání stavby (§126 odst. 3 a §127 odst. 4 SZ)

•dodatečné povolení stavby (§129 odst. 2 a 3 SZ)

•opakované stavební řízení (§129 odst. 5 SZ)

•změna užívání dočasné stavby (§129 odst. 6 SZ)

•dodatečné povolení terénních úprav (§129 odst. 7 SZ)

•dokumentace EIA –příloha č. 4, část H zák. 100/2001 Sb.

Žádost o vydání závazného stanoviska

•Obecné náležitosti podání podle §37 správního řádu

•Není speciální úprava požadavku na obsah žádosti a příloh, předpoklad jako u jiných závazných stanovisek předkládání dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, společné dokumentace pro vydání společného povolení apod.

•V případě nedostatků podání - výzva k odstranění nedostatků podle §37 odst. 3 správního řádu